SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

2.

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije broj 42/12 i 29/14) te Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2025. godine („Službene novine Primorsko – goranske županije broj 39/20), Načelnica Općine Omišalj, dana 08.02.2021. godine, donosi

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE OMIŠALJ ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovim se Planom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja i raspolaganja nekretninama te provedbene mjere.

Nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj za koje se ovaj plan donosi obuhvaćaju:

·         zemljišta,

·         poslovne i stambene prostore,

·         javne površine i prostore,

·         sportsko – rekreativne objekte,

·         društveno – kulturne objekte,

·         ostale nekretnine.

Članak 2.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja zemljištima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         provođenje natječaja za zakup zemljišta za poljoprivrednu namjenu na k.č.br. 4223, zk.ul.br. 4762, k.o. Omišalj – Njivice, sukladno Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 42/12 i 29/14),

·         nastavak sudjelovanja u postupku izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga,

·         nastavak rada na detektiranju zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj,

·         nastavak rada na uočavanju razlika i usklađenju podataka katastra, zemljišnih knjiga i Registra nekretnina.

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja poslovnim i stambenim prostorima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         provođenje javnog natječaja za davanje u zakup trenutno neiskorištenih prostora u vlasništvu Općine: jedan prostor na adresi Put mora 1 u Omišlju i dva prostora u sklopu tržnice na adresi Njivičina bb u Omišlju, sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/14, 4/16, 11/18, 3/20 i 13/20),

·         provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Placa u Njivicama, nakon dovršetka projekta rekonstrukcije Place u Njivicama. Na istoj lokaciji će se dodjeliti još jedan poslovni prostor na korištenje općinskom komunalnom poduzeću Pesja d.o.o.,

·         ponuditi produženje ugovora za prostor na adresi Put mora 1 u Omišlju trenutnom zakupcu (javni bilježnik), sukladno članku 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18). U slučaju negativnog odgovora provesti će se javni natječaj za zakup navedenog poslovnog prostora,

·         nastaviti će se sa davanjem prostora u privremeni i povremeni zakup na rok od maksimalno 30 dana, sukladno Odluci o povremenom i privremenom korištenju prostora u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/19),

·         promijeniti će se istrošena drvena stolarija u stambenom prostoru u sklopu zgrade na adresi Kovačnica 1.

Članak 4.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja javnim površinama i prostorima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         provođenje javnih natječaja za zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta, sukladno Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 17/10, 19/10, 11/11, 15/12, 55/12, 4/16, 11/18 i 13/20),

·         dovršenje radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta Rosulje,

·         izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Stran,

·         izgradnja nogostupa – obalni zid Stran,

·         dovršenje radova na rekonstrukciji place u Njivicama,

·         rekonstrukcija nerazvrstane ceste OMI - 4 (od semaforiziranog raskrižja do naselja Veli/Mali Kijec),

·         sanacija dijela Županijske ceste 5084 – izgradnja nogostupa,

·         rekonstrukcija rive u Omišlju,

·         rekonstrukcija parkirališta u ulici Pod orišina,

·         sanacija dotrajalog drvenog mosta na Mirinama,

·         popravak i zamjena dotrajalih sprava na dječjim igralištima,

·         nastavak kontinuiranog ulaganja u održavanje i uređenje javnih površina i prostora.

Članak 5.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja sportsko – rekreativnim objektima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         provođenje javnog natječaja za zakup sportskog kompleksa Pušća,

·         izgradnja i opremanje pomoćnog nogometnog igrališta s umjetnom travom u sklopu sportskog kompleksa Pušća u Omišlju, ovisno o ishodu prijave na natječaj za sufinanciranje objavljenom od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske,

·         izgradnja joga u sklopu rekonstrukcije place u Njivicama.

Članak 6.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja društveno – kulturnim objektima u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         provođenje javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama na lokaciji Placa u Njivicama, nakon dovršetka projekta rekonstrukcije Place u Njivicama. Javni natječaj provesti će se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Omišalj na korištenje udrugama („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 29/19).

Članak 7.

Godišnji plan upravljanja i raspolaganja ostalim nekretnimama u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         započeti će se radovi na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta za građevinski materijal sa pristupnom cestom.

Članak 8.

Godišnji plan rješavanja imovinsko – pravnih i drugih odnosa vezanih uz infrastrukturne objekte obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama radi izgradnje stanova u naselju Njivice po Programu društveno poticane stanogradnje sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama,

·         rješavanje imovinsko – pravnih stanja nekretnina radi realizacije infrastrukturnih projekata planiranih u Proračunu Općine Omišalj za 2021. godinu.

Članak 9.

Godišnji plan provođenja postupaka procjene vrijednosti nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         sve nekretnine koje su namijenjene bilo kojem načinu raspolaganja pojedinačno se procjenjuju od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja, a temeljem procjembenog elaborata napravljenog sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Procjembeni elaborat se nakon izrade dostavlja procjeniteljskom povjerenstvu na razini Primorsko – goranske županije na mišljenje, odnosno ocjenu usklađenosti sa odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15),

·         provesti će se postupak procjene vrijednosti nekretnine na k.č.br. 10958/2, zk.ul. br. 3006, k.o. Omišalj – Njivice, koju je Općina naslijedila kao ošasnu imovinu.

Članak 10.

Godišnji plan rješavanja imovinsko – pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         podnesti će se zahtjev za prijenosom vlasništva zemljišta na k.č.br. 10690/1, 10690/2, 10690/3 i 10690/4, zk.ul.br. 158, k.o. Omišalj – Njivice, u svrhu izgradnje dječjeg vrtića u Njivicama.

Članak 11.

Godišnji plan vođenja registra nekretnina obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         kontinuirano ažuriranje Registra nekretnina Općine Omišalj.

Članak 12.

Godišnji plan postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj obuhvaća sljedeće aktivnosti:

·         Općina Omišalj će preko vlastite internetske stranice provoditi savjetovanja s javnošću pri donošenju općih akata koji se odnose na upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništu Općine, kada se tim općim aktima utječe na interese građana, a sukladno važećim zakonskim odredbama.

Članak 13.

Provedbene mjere ovog Plana su:

·         Evidentiranje nekretnina: kontinuirano izvšavanje evidentiranja svih promjena na nekretninama te utvrđivanje planova za optimalno korištenje nekretnina;

·         Oglašavanje: objava natječaja za prodaju i zakup nekretnina na oglasnim pločama i službenim web stranicama Općine Omišalj;

·         Prikupljanje i obrada zahtjeva: prikupljanje pisama namjere i zahtjeva za kupnju, odnosno zakup nekretnina u vlasništvu Općine, pružanje pravovremene i potpune informacije, omogućavanje realizacije ugovora u najkraćem mogućem roku;

·         Kontrola izvršavanja ugovornih obveza: redovitim praćenjem izvršavanja ugovornih obveza ostvaruje se dvostruka funkcija – održavanje kontakta i praćenje potreba korisnika nekretnina Općine, te nadzor nad korisnicima radi očuvanja vrijednosti nekretnina, odnosno spriječavanja nastanka štete.

 

Članak 14.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

 

KLASA: 940-01/21-01/6

URBROJ: 2142-06-21-01-1

Omišalj, 8. veljače 2021.

Općinska Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51513&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr