SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
OPĆINA MRKOPALJ

3.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), na prijedlog Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mrkopalj, Općinski načelnik Općine donosi

PRAVILNIK

o unutarnjem redu

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela općine Mrkopalj.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnog tijela i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

Članak 4.

Jedinstvenim Upravnim odjelom upravlja pročelnik.

Pročelnik organizira i usklađuje rad upravnog odjela.

Za zakonitost i učinkovitost rada upravnog odjela pročelnik odgovara Općinskom načelniku.

Članak 5.

Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati savjesno, pridržavati se Ustava, zakona, drugih propisa i pravila struke.

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu, ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom kao i posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, propisom donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Članak 7.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu s Zakonom. Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Jedinstveni upravni odjel.

Općinski načelnik daje prethodno odobrenje za popunu radnog mjesta prijmom službenika u službu, odnosno prijmom namještenika u radni odnos, u skladu s važećim Planom prijma u službu.

Članak 8.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijma u službu.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme9

Članak 9.

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.

Mentora imenuje pročelnik upravnog odjela iz reda službenika istog upravnog odjela koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Visinu naknade za rad mentora utvrđuje Općinski načelnik odlukom.

Članak 10.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu.

Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 11.

U upravnom postupku postupa službena osoba u opisu poslova koje je vođenje tog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima .

Ako u upravnom tijelu nema osobe ovlaštene za rješavanje o upravnoj stvari, rješenje donosi pročelnik.

Članak 12.

Tjedno radno vrijeme je 40 sati i raspoređuje se na 5 radnih dana od ponedjeljka do petka.

Radno vrijeme traje 8 sati.

Radno vrijeme započinje u 7,00 i završava u 15,00 sati.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta i koristi se od 10,00 do 10,30 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svaki dan (od ponedjeljka do petka) od 8,30 do 14,00 sati).

Članak 13.

Na zgradi u kojoj djeluje Jedinstveni upravni odjel ističe se naziv upravnog odjela , u skladu s Uredbom o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave ,lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN broj 34/02).

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 14.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem knjige žalbi koja se nalazi u uredu administrativnog referenta.

Članak 15.

Lake povrede službene dužnosti su:

1. učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla,

2. napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga,

3. neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije,

4. neopravdan izostanak s posla jedan dan,

5. neobavješćivanje neposrednog rukovoditelja o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga

6. zadržavanje u službenim prostorijama nakon radnog vremena bez odobrenja neposrednog rukovoditelja

7. nedolično ponašanje u međusobnom ophođenju i ophođenju sa strankama

8. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

Članak 16.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, biti će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom.

Rješenja o rasporedu službenika i namještenika u skladu sa stavkom 1. ovoga članka donijet će se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu koji je donio općinski načelnik Klasa: 022-04/10-01/01 urbroj:2112-05-02-10-1 od 23. rujan 2010. godine i KLASA: 022-05/18-01/01 URBROJ: 2112-05-02-18-24 od 14. lipnja 2018. godine.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči općine Mrkopalj.

KLASA: 022-05/20-01/01

URBROJ: 2112-05-02-20-8

Mrkopalj, 28. siječnja 2020.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=51315&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr