SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 3. Četvrtak, 11. veljače 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Grad Mali Lošinj, OIB 72167903884, zastupan po gradonačelnici Ani Kučić, mag.oec, s jedne strane

i

Antonio Stuparich (OIB: 85522377936), Rovenska 48 b, Veli Lošinj, s druge strane

sukladno odredbi članka 165. st. 2. i 3. Zakona o prostornom uređenju ( Narodne novine 153/13,65/17,114/18,39/19,98/19, dana, 12.01.2021. godine sklopili su:

UGOVOR

O IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 1.

Grad Mali Lošinj ( u daljnjem tekstu: Grad) i Antonio Stuparich ( u daljnjem tekstu: investitor), suglasno utvrđuju postoje zajedničkog interesa za uređenjem komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste ML 187 evidentirane na k.č.br. 3668 zk.ul. 2583 k.o. Mali Lošinj – grad, javno dobro u općoj uporabi vlasništvo Grada Malog Lošinja, koja u naravi predstavlja neuređeni pristupni put zgradama koje se grade na k.č.br. 404/2, 400/4,403/4, 403/3, 400/3, 400/1, 400/2, 403/2, 403/1, 397/3, i 397/2, sve k.o. Mali Lošinj - grad

Za uređenje nerazvrstane ceste iz prethodnog stavka Grad je izdao Suglasnost KLASA: 350-01/19-01/41, URBROJ: 2213/01-01-19-2, od dana 01.10.2019. godine.

Članak 2.

Grad i investitor suglasno utvrđuju da je investitor, temeljem suglasnosti iz čl. 1. st. 2. ovog Ugovora, dao izraditi Glavni projekt rekonstrukcije pristupnog puta na k.č. 3668 k.o. Mali Lošinj – grad, zajednička oznaka projekta 1GP-2019-N, izrađen od GEO-RAD d.o.o. Rijeka, da je Grad na osnovi navedenog projekta ishodio građevinsku dozvolu kojom se dozvoljava rekonstrukcija građevine 2b skupine, pristupnog puta – nerazvrstane ceste ML 187 sa spojem na državnu prometnicu D100, KLASA: UP/I 361-03/19-06/271, URBROJ: 2170/1-03-05/3-19-8, od dana 28.11.2019. godine, izdana od Primorsko goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj.

Grad dopušta investitoru izvršenje sljedećih radova:

- izvedba građevinskih radova temeljem izdane građevinske dozvole navedene stavkom 1. ovog članka u roku od 120 dana od sklapanja ovog Ugovora i imenovanje nadzora

- u svojstvu investitora ishođenje akta za uporabu navedene nerazvrstane ceste.

 

 

Članak 3.

Grad za predstavnika u praćenju izvršenja ovog Ugovora imenuje Matiju Bastu te mu je investitor dužan omogućiti dostupnost i uvid u dokumentaciju, kao i pristup na gradilište, bez ograničenja.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je procijenjena vrijednost dokumentacije i građevinskih radova približno 220.000,00 kn, PDV uključen, dok će se konačna vrijednost utvrditi temeljem izvedenih radova.

Stvarni trošak dokazat će se temeljem plaćenih računa i situacija od strane investitora.

Članak 5.

Po završetku građevinskih radova i ishođenju uporabne dozvole iz članka 2. ovog Ugovora, Investitor je dužan izgrađenu nerazvrstanu cestu predati Gradu kao donaciju, bez prava na povrat sredstava, niti umanjenje komunalnog doprinosa za izgradnju zgrada.

Istovremeno se predaje Uporabna dozvola i financijska dokumentacija.

Članak 6.

Za osiguranje ispunjenja obveza iz ovog Ugovora investitor će izdati bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kn koja će se po obavljenoj primopredaji iz članka 5. ovog Ugovora vratiti investitoru.

Članak 7.

Obveze iz ovog Ugovora ugovorne strane prihvaćaju potpisom ovog Ugovora i ovjere potpisa od strane javnog bilježnika.

Ugovor se zaključuje u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih po jedan (1) izvornik zadržava svaka strana, jedan izvornik po ovjeri potpisa zadržava javni bilježnik, te će se za potrebe ugovornih strana izraditi dovoljan broj ovjerenih preslika za svaku ugovornu stranu.

Članak 8.

U slučaju spora koji bi proizašao iz odredbi ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju isti riješiti sporazumno, a ukoliko isto nije moguće, ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.

Članak 9.

Ovaj se ugovor objavljuje u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

 

 

KLASA: 350-01/19-01/41

URBROJ: 2213/01-01-21-

Mali Lošinj, 12. siječnja 2021.

GRAD MALI LOŠINJ                                                INVESTITOR

Gradonačelnica                                                         Antonio Stuparich     

Ana Kučić, mag. oec., v. r.                                       Rovenska 48 b, Veli Lošinj

                                                                                   Antonio Stuparich, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2174&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr