SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 2. Petak, 5. veljače 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/ 10.), članka 35. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 24. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20-pročišćeni tekst), na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina,Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 34. sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine

ODLUKU

o visini naknade za rad i drugim pravima
Općinskog načelnika i Zamjenika načelnika
Općine Vinodolska općina, koji dužnost obavljaju
bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina naknade za rad i druga prava Općinskog načelnika i Zamjenika načelnika Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: dužnosnici) koji svoju dužnost u Općini Vinodolskoj općini (u nastavku teksta: Općina), obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, volonterski.

Članak 2.

Općinski načelnik iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 37,09 % umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno a koja iznosi 4,10 i osnovice za obračun plaće dužnosnika koja iznosi 3.890,00 kuna bruto, koja naknada za rad se određuje u iznosu od 5.915,48 kuna bruto.

Zamjenik načelnika iz članka 1. ove Odluke ima pravo na mjesečnu naknadu za rad u visini od 32,09 % umnoška koeficijenta za obračun plaće utvrđenog za općinskog načelnika koji svoju dužnost u Općini obavlja profesionalno i koja iznosi 4,10 i osnovice za obračun plaće dužnosnika koja iznosi 3.890,00 kuna bruto, koja naknada za rad se određuje u iznosu od 5.118,04 kuna bruto.

Članak 3.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici iz članka 1. ovog članka, osim prava na naknadu za rad, imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti (troškova prijevoza, dnevnica i drugih troškova vezanih za službeno putovanje) u visini propisanoj aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike u upravnom tijelu Općine.

Članak 4.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, dužnosnici iz članka 1. ove Odluke imaju pravo na korištenje službenog automobila, mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine za službene potrebe, sukladno aktima Općine.

Članak 5.

Rješenja o visini naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ovo Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/10, 30/13, 2/15. i 22/17.)

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/1

URBROJ: 2107/03-02-21-323

Bribir, 4. veljače 2021.

Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2173&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr