SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.), članka 48. stavak 1. točka 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 123/17., 98/19. i 144/20.,), članka 61. stavak 1. podstavak 22. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.) i članka 39. stavak 2. Pravilnika o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/16. i 1/21.), Općinski načelnik Općine Vinodolska općina, dana 21. siječnja 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vinodolska općina

Članak 1.

Utvrđuje se osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina u iznosu od 4.500,00 kuna bruto.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak općinskog načelnika KLASA: 022-05/17-01/1, URBROJ: 2107-03/17-03-1-8-1317 od 4. kolovoza 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

KLASA: 022-05/21-01/4

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 21. siječnja 2021.

Općina Vinodolska općina

Općinski načelnik

mr.sc. Marijan Karlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr