SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 1. Četvrtak, 21. siječnja 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17. i 98/19.) i članka 61. stavak 1. podstavak 22. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20. i 41/20.-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 19. siječnja 2021. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIKA OPĆINSKE UPRAVE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

Naziv ovog Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika općinske uprave Općina Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/16. i 2/20.), mijenja se i glasi „PRAVILNIK O RADU U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA“.

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

“ (1) Ovim Pravilnikom o radu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (dalje: Pravilnik) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

(2) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se drugi odgovarajući propisi i opći akti.

(3) Pod pojmom službenika podrazumijevaju se osobe koje u Upravnom odjelu kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i poslove državne uprave povjerene tim jedinicama, u skladu s Ustavom i zakonom, kao i osobe koje obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove., na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom

(4) Namještenici su osobe koje u Upravnom odjelu obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova Upravnog odjela, na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim radnim vremenom.

(5) Pod pojmom vježbenika podrazumijevaju se i vježbenici.

(6) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.“.

Članak 3.

U članku 2. riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuje se riječima „Općine Vinodolska općina' a riječi „Pravilnika o unutarnjem redu Vinodolske općine“ zamjenjuje se riječima „Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina.“.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. riječi „pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Općinske uprave Vinodolske općine“, zamjenjuje se riječima „Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina“.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Službenik koji je primljen u službu s radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u trajanju dužem od vremena određenog za vježbenički staž, a nema položen državni ispit, dužan je ispit položiti u roku od godine dana od prijma u službu.“.

Članak 5.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Dnevno radno vrijeme u pravilu traje od 7,00 do 15,00, utorkom od 7,00 do 16,00 sati a petkom od 7,00 do 14,00 sati.“.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„(1)Službeniku i namješteniku za vrijeme dnevnog radnog vremena iz članka 6. ovog Pravilnika uključena je i stanka od 30 minuta, koja se u pravilu koristi od 10,00 do 10,30 sati i uključena je u dnevno radno vrijeme.

(2)Službenik i namještenik imaju pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

(3)Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

(4)Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dan tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.

(5)Ako službenik i namještenik zbog naravi ili potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovog članka, može ga koristiti naknadno, najkasnije u roku od 14 dana, prema odluci pročelnika Upravnog odjela a na prijedlog neposredno nadređenog službenika.“.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Pri utvrđivanju trajanja godišnjega odmora ne uračunavaju se subote, nedjelje, neradni dani, blagdani te dani plaćenog dopusta.“.

Članak 8.

U članku 11. stavak 1. točka 1. riječ „zaposleni“, zamjenjuju se riječima „službenici i namještenici“.

U članku 11. stavak 1. točka 2., mijenja se i glasi:

„2. s obzirom na dužinu radnoga staža

- od 3 do 5 godina radnog staža, 1 dan

- od 6 do 10 godina radnog staža, 2 dana

- od 11 do 15 godina radnog staža, 3 dana

- od 16 do 20 godina radnog staža, 4 dana

- od 21 do 25 godina radnog staža, 5 dana

- od 26 do 30 godina radnog staža, 6 dana

- od 30 do 35 godina radnog staža, 7 dana

- od 36 i više godina radnoga staža, 8 dana.“.

Članak 9.

U članku 12. riječi „neprekinutog rada“, zamjenjuju se riječima „neprekidnog radnog odnosa u Upravnom odjelu.“.

Članak 10.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Službenik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec trajanja radnog odnosa.

- ako u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos, zbog neispunjavanja šestomjesečnog roka nije stekao pravo na godišnji odmor,

- ako mu radni odnos prestaje prije završetka šestomjesečnog čekanja i

- ako mu radni odnos prestaje.“.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi :

“(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja, ima pravo na puni godišnji odmor.“.

U članku 13. stavak 3. riječ „radnik“ zamjenjuje se riječima „službenik i namještenik“.

U članku 13. stavak 4. riječi 'navršeni mjeseci rada:“, zamjenjuju se riječima „svaki mjesec trajanja radnog odnosa:“.

Članak 11.

U članku 18. riječi „nadređenu osobu“, zamjenjuju se riječima „nadređenog službenika“.

Članak 12.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

„(4) Godišnji odmor odnosno dio godišnjeg odmora, koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti, te korištenja prava na rodiljni, roditeljski, posvojiteljski dopust, te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, službenik i namještenik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.“.

Članak 13.

U članku 22. stavak 1. podstavak 5., briše se.

Članak 14.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust.“

U članku 25. stavak 2. riječi „dobrovoljnog davanja krvi i“, brišu se.

Članak 15.

U članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

„(5) Za vrijeme korištenja prava na plaćeni dopust službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.“.

Članak 16.

U članku 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Ovim Pravilnikom stvaraju se pretpostavke za ostvarivanje jednakih mogućnosti i uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog nasljeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.“.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

„ (4) Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz stavka 1. ovog članka, koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.“.

Članak 17.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ponašanje službenika i namještenika koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje predstavlja povredu obveze iz radno odnosa.“.

Članak 18.

U članku 39. stavak 2. riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuje se riječima „Općine Vinodolska općina“.

U članku 39. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Vinodolska općina utvrđuje odlukom općinski načelnik.“.

Članak 19.

U članku 40. stavak 3. riječi „Vinodolska općina“, zamjenjuje se riječima „Općina Vinodolska općina.“.

Članak 20.

U članku 43. riječi „Pravilniku o ocjenjivanju službenika i namještenika Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 2/12)“, zamjenjuju se riječima „Pravilniku o kriterijima za ocjenjivanje i načina provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika Općine Vinodolska općina“.

Članak 21.

U članku 45. stavak 1. riječi „glavnog rukovoditelja“, zamjenjuju se riječi „pročelnika“.

Članak 22.

U članku 47 stavak 1. riječ „zaposlenik“, zamjenjuje se riječju „službenik“.

Članak 23.

U članku 48. stavak 4., briše se

U članku 48. stavak 5., koji postaje stavak 4., riječi „o posebnim rješenjem“, brišu se.

Članak 24.

U članku 56. stavak 2. riječi „Vinodolskoj općini“, zamjenjuje se riječima „Općini Vinodolska općina.“.

Članak 25.

U članku 61. riječ „radniku“, zamjenjuje se riječima „službeniku i namješteniku“.

Članak 26.

U članku 63., riječi „, odnosno zaposlenici“, brišu se.

Članak 27.

U članku 65. stavak 1., riječi „Zaposleniku, odnosno službeniku i namješteniku“, zamjenjuju se riječima „Službeniku i namješteniku“ a riječi „Vinodolske općine“ riječima „Općine Vinodolska općina“.

U članku 65. stavak 2., riječi „Vinodolska općina“, zamjenjuju se riječima „Općina Vinodolska općina“, sve u određenom padežu.

U članku 65. stavak 3. i 4., riječi „odnosno zaposlenik,“ u određenom padežu, brišu se.

Članak 28.

U članku 66. stavak 2. riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuje se riječima „Općine Vinodolska općina.“.

Članak 29.

U članku 68. stavak 2.,briše se.

Članak 30.

U članku 69., riječi „ zaposlenika, odnosno“, brišu se.

Članak 31.

Članak 71., briše se.

Članak 32.

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1)Službenik i namještenik kojemu je prestao radni odnos zbog poslovnih, organizacijskih, odnosno posebnih potreba službe, temeljem poslovno uvjetovanog otkaza odnosno nakon isteka roka u kojima je bio na raspolaganju, ima pravo na otpremninu u visini utvrđenoj Zakonom o radu, i to u visini 2/3 prosječne mjesečne plaće odnosno 65% prosječne mjesečne plaće službenika i namještenika koje su isti ostvarili u tri (3) mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku navršenu godinu rada u tijelima općinske uprave, odnosno kod poslodavca.“.

U članku 72. stavak 2. riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuju se riječima „Općine Vinodolska općina“.

Članak 33.

U članku 73. stavak 3., riječi „,odnosno zaposleniku“, brišu se. .

Članak 34.

U članku 74., riječ „(zaposlenik)-briše se.

Članak 35.

U članku 75. riječi „Zaposleniku (službeniku i namješteniku)“, zamjenjuju se riječima „Službeniku i namješteniku“.

Članak 36.

U članku 72. stavak 2. riječi „Vinodolska općina“, zamjenjuje se riječima „Općina Vinodolska općina.“.

Članak 37.

U članku 77. riječi „Vinodolska općina“, zamjenjuje se riječima „Općina Vinodolska općina“

Članak 38.

U članku 78. riječi „Vinodolske općine“, zamjenjuje se riječima „Općine Vinodolska općina.“

Članak 39.

U članku 80. riječi „Vinodolske općine“ zamjenjuje se riječima „Općine Vinodolska općina“, riječ „rukovoditelja“, zamjenjuje se riječju „voditelja“, a riječ „pročelnika-ce“, zamjenjuje se riječju “pročelnika“.

Članak 40.

U cijelom tekstu Pravilnika o pravima iz radnog odnosa zaposlenika općinske uprave Općina Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/16. i 2/20), riječi „zaposlenik“ zamjenjuju se riječima „službenici i namještenici“, sve u određenom padežu.

Članak 41.

U svim člancima Pravilnika koji imaju 2 i više stavaka, ispred svakog stavka dodaje se brojčana oznaka stavka na način da se stavak označava arapskim brojem s otvorenom zagradom ispred i zatvorenom zagradom iza broja.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:022-05/21-01/2

URBROJ:2107/03-1-21-1

Bribir, 19. siječnja 2021.

Općinski načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2169&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr