SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

76.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020., godine, donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U članku 44. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 31/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) (dalje u tekstu: Poslovnik) stavak 5. mijenja se i glasi:

dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

,,U slučaju održavanja sjednica Gradskog vijeća putem video veze na postavljeno vijećničko pitanje odgovor se daje odmah nakon postavljenog pitanja.

Ukoliko se vremenski ne iskoristi aktualni sat od 60 minuta, do isteka 60 minuta vijećnik može postaviti i više pitanja od dva, te klub vijećnika može postaviti više pitanja od jednog.«

Članak 2.

U članku 54. Poslovnika dodaju se stavci 9. 10. i 11. koji glase:

,,U slučaju nemogućnosti održavanja sjednica Gradskog vijeća radi proglašenja izvanrednog stanja proglašenog od Sabora Republike Hrvatske ili radi mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske koje onemogućavaju održavanje sjednica, predsjednik Gradskog vijeća može odrediti da se sjednica održi putem video veze.

U slučaju održavanja sjednica putem video veze predsjednik Gradskog vijeća mora omogućiti tehničke mogućnosti za nesmetano sudjelovanje u radu Gradskog vijeća svakom vijećniku.

Tehničke mogućnosti pretpostavljaju osiguranje svakom vijećniku sudjelovanje u radu i na način da svi sudionici u radu Gradskog vijeća imaju mogućnost vidjeti na zaslonu sve ostale sudionike.«

Članak 3.

U članku 57. Poslovnika dodaje se stavak 7. koji glasi:

„Prilikom održavanja sjednica Gradskog vijeća putem video veze o dnevnom redu se glasuje dizanjem ruke i ujedno usmenim izjašnjavanjem za ili protiv usvajanja dnevnog reda.«

Stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 4.

U stavku 68. dodaje se stavak 5. koji glasi:

,,U slučaju održavanja sjednica Gradskog vijeća putem video veze glasovanje može biti samo javno i provodi se dizanjem ruku i ujedno usmenim izjašnjavanjem »za« prijedlog ili »protiv« prijedloga. Vijećnici koji se nisu izjasnili niti na jedan način smatraju se uzdržanim glasovima.«

Stavci 5., 6, i 7. postaju članci 6., 7. i 8.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/20-01/04

URBROJ: 2213/01-01-20-2

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr