SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

74.

Na temelju članka 35. stavka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka  35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka  32 . Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020 . godine, donijelo je 

ODLUKU

o gospodarenju nekretninama
u vlasništvu Grada Malog Lošinja 

 I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci gospodarenja nekretninama, te ovlasti za raspolaganje, upravljanje i korištenje stvarima u vlasništvu Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Grad). 

Izuzeto od odredbe prethodnog stavka, uvjeti, način i postupci raspolaganja površinama javne namjene te raspolaganja poslovnim i stambenim  prostorima u vlasništvu Grada,  koji se nalaze unutar poslovnog, odnosno stambenog fonda, uređeni su posebnim odlukama. 

U smislu stavka 1. ovog članka, ovom Odlukom propisuju se pravila, i to: 

1. Načina i uvjeta prodaje nekretnina u vlasništvu Grada; 

2. Načina i uvjeta davanja u zakup  nekretnina u vlasništvu Grada; 

3. Ostali načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada. 

Članak 2. 

Pod građevinskim zemljištem smatra se  zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (dalje PPUGML), kao i građevinske čestice koje se nalaze izvan građevinskog područja PPUGML. 

Članak 3. 

Gradonačelnik Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) upravlja nekretninama u vlasništvu Grada pažnjom dobrog gospodara, na načelima zakonitosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti, u interesu stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj Grada, za osiguranje društvenih i drugih interesa te za probitak i socijalnu sigurnost građana Grada te odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i drugom raspolaganju imovinom u skladu s Zakonom, Statutom Grada i posebnim propisima. 

U slučaju iz stavka 1. ovog članka,  gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju  nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom,  ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik  može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.  

O stjecanju i otuđivanju nekretnina  te drugom raspolaganju imovinom većom od vrijednosti utvrđenih stavkom 2. ovoga članka odlučuje  Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (dalje: Gradsko vijeće). 

Stjecanje i otuđivanje nekretnina  te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu  Grada i provedeno u skladu sa zakonom i ostalim važećim propisima. 

Članak 4. 

Grad nekretninama u svojem vlasništvu raspolaže na načine određene zakonom i ovom Odlukom, a može i stjecati nekretnine. 

Članak 5. 

Grad može stjecati nekretnine kada je to  propisano zakonom te kada je to u interesu Grada, naročito ukoliko je isto  potrebno radi izgradnje, rekonstrukcije građevina, privođenja zemljišta namjeni određenoj prostornim planom za obavljanje djelatnosti koja je Zakonom utvrđena kao djelatnost koju obavlja ili čije financiranje osigurava jedinica lokalne samouprave, radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, u slučajevima kada se stječu poslovni i stambeni prostori i u drugim opravdanim slučajevima. Grad može, ukoliko je to od interesa za Grad, na zemljištu u vlasništvu treće osobe osnovat pravo građenja ili pravo služnosti, odnosno  sklopit ugovor o zakupu. 

Odluka o stjecanju nekretnina ili stvarnih prava navedenih prethodnim stavkom, kao i odluka o sklapanju ugovora o zakupu iz prethodnog  stavka, mora biti obrazložena. 

Ugovor kojim Grad raspolaže određenom  nekretninom odnosno kojim se određena nekretnina stječe u vlasništvo Grada ili Grad  postaje nositeljem stvarnog prava iz stavka 1. ovog članka, odnosno zakupnik, potpisuje gradonačelnik. 

Članak 6. 

Nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave tijela nadležna za njihovo raspolaganje mogu otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

Iznimno od odredbe prethodnog stavka raspolaganje nekretninama može se vršiti izravnom pogodbom, kada je to Zakonom ili ovom Odlukom  propisano, o čemu odluku donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke, prema tržišnoj cijeni utvrđenoj sukladno čl. 9. ove Odluke. 

Članak 7.  

Razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom, moguće je u sudskom postupku. 

Članak 8. 

 Građevinsko zemljište priprema se za građenje građevina i uređenje javnih površina čiji je investitor Grad, za prodaju zemljišta, osnivanje prava građenja na zemljištu.

Priprema građevinskog zemljišta obuhvaća: izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, ishođenje akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja te akata za gradnju, utvrđivanje komunalnog doprinosa, rješavanje imovinsko pravnih odnosa (otkup, zamjena, i sl.), kao i druge radnje potrebne za pripremu građenja ili uređenja na zemljištu.

II. NAČINI I UVJETI PRODAJE NEKRETNINA U
VLASNIŠTVU GRADA 

Članak 9. 

Nekretnine u vlasništvu Grada, prodaju se na osnovi natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. 

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Grad je dužan na zahtjev vlasnika zemljišta, odnosno građevine odnosno investitora zgrade po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja: dio neizgrađenog zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 50% površine planirane građevne čestice, dio zemljišta potrebnog za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja ili detaljnim planom uređenja i zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju na temelju posebnog zakona kojim se uređuje ozakonjenje nezakonitih zgrada.

Početna prodajna cijena zemljišta sastoji se od cijene zemljišta i rente.  

Početna prodajna cijena zemljišta i drugih nekretnina utvrđuje se prema procjeni tržišne vrijednosti koju utvrđuje ovlašteni procjenitelj nekretnina. 

Osim kupoprodajne cijene, kupac je dužan  platiti i pripadajuće stvarne troškove pripreme zemljišta iz čl. 8. ove Odluke, trošak procjene nekretnine te druge troškove nastale radi prodaje nekretnine. 

U slučaju da nakon provedenog natječaja za prodaju nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz stavka 4. ovog članka nije bilo zainteresiranih ponuđača, može se raspisati novi javni natječaj uz smanjenu početnu cijenu za 10% od utvrđene. Ukoliko ni nakon raspisivanja javnog natječaja uz smanjenu početnu cijenu za 10% od utvrđene ne bude zainteresiranih ponuđača, može se raspisati novi javni natječaj uz smanjenu početnu cijenu za 20% od utvrđene. 

Kad je odluku o prodaji nekretnine donijelo Gradsko vijeće, gradonačelnik može bez posebne odluke Gradskog vijeća, donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja na način opisan prethodnim stavkom.

Odluku o smanjenju početne cijene u većem postotku od 20% donosi nadležno tijelo iz članka 3.. 

Članak 10. 

Renta je dodatna vrijednost zemljišta, nastala urbanizacijom, ulaganjem i opremanjem zemljišta komunalnom i drugom infrastrukturom, položajnim i drugim pogodnostima određenog zemljišta. 

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, ukoliko je bruto razvijena površina planirane građevine veća od površine građevinskog zemljišta, renta se obračunava po metru četvornom bruto razvijene površine građevine. 

Članak 11. 

Nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke donosi Odluku o  raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina. 

Odluka iz st 1. mora sadržavati: 

- oznaku i površinu odnosne nekretnine; 

- oznaku suvlasničkog dijela odnosne nekretnine izraženu u idealnom i realnom dijelu; 

- početnu cijenu za odnosnu nekretninu i rok za njezino plaćanje; 

- izreku da se obavijest o  javnom natječaju objavljuje u dnevnom tisku i lokalnoj radio postaji te da se javni natječaj objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada, kao i rok u kojem je javni natječaj otvoren; 

- obvezu najpovoljnijeg natjecatelja da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene nekretnine, kao i sve druge nastale troškove; 

- podatak o jamčevini; 

Odluka iz stavka 1.  po potrebi može sadržavati i druge elemente, kao što su: opis i namjena nekretnine, podaci o opremljenosti nekretnine,  iznos troškova pripreme zemljišta, podatak o obvezi i visini komunalnog doprinosa, uvjete prvenstvenog prava kupnje ukoliko taj uvjet postoji, rok za zaključenje ugovora, rok za plaćanje kupoprodajne cijene, uvjete za raskid ugovora, visinu i način polaganja jamčevine, dokumentacija koja se mora priložiti uz ponudu u natječaju, podaci o natjecatelju koje ponuda mora sadržavati,  način i rok podnošenja ponude, mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, posebne uvjete te druge važne elemente. 

Javni natječaj sadrži sve elemente sadržane u odluci o raspisivanju javnog natječaja, a može sadržavati i dodatne elemente. 

Članak 12. 

Prilikom podnošenja ponuda za natječaj natjecatelj plaća jamčevinu i u ponudi mora dostaviti potvrdu o plaćenoj jamčevini, koja iznosi 10% od ukupno određene početne cijene nekretnine. 

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, jamčevina se vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja. 

Natjecatelj koji odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora nakon što je utvrđen kao najpovoljniji natjecatelj ili koji ne sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine u predviđenom roku, nema pravo na povrat jamčevine. 

Natjecatelju koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. 

Članak 13. 

Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda dostavljenih u zatvorenom omotu, s naznakom »ne otvaraj - ponuda za natječaj«. 

Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja. 

Natječaj provodi Povjerenstvo sastavljeno od pet članova, koje imenuje Gradsko vijeće. 

Povjerenstvo u postupku natječaja utvrđuje jesu li ponude u skladu s raspisanim uvjetima natječaja  te zapisnički utvrđuje najpovoljnijeg natjecatelja cijeneći sve elemente ponude, osobito visinu ponuđene kupoprodajne cijene.  

Pravo kupnje nekretnine temeljem najpovoljnije ponude ograničava se pravom prvenstva u korist vlasnika nekretnine kada se nekretnina izložena natječajem u cjelini ili jedan njezin dio nalazi u neposrednoj blizini njihove nekretnine s izravnim ili bez izravnog dodira gdje su međe međusobno udaljene do 30 m i koju kao zakupnici zemljište koriste sukladno članku 15. stavku 1. točka 1. i 3. ove Odluke te Grad nema opravdanog gospodarskog niti drugog interesa imati je u svom vlasništvu, sve uz uvjet da nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu. 

Da bi ostvarile prvenstveno pravo osobe koje ostvaruju to pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja, ispuniti sve uvjete natječaja, prihvatiti sve uvjete iz ponude koja bude utvrđena kao najpovoljnija, osobito prihvatiti najvišu visinu kupoprodajne cijene postignute na javnom natječaju. 

Nakon što Povjerenstvo zapisnički odredi najpovoljnijeg natjecatelja, gradonačelnik donosi odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja, na koju natjecatelji imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana primitka odluke. 

O prigovoru odlučuje gradonačelnik u roku 8 dana od dana primitka prigovora. 

Članak 14. 

Kupac je dužan ugovorenu cijenu platiti u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora.  

U slučaju zakašnjenja s obvezom plaćanja ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i zatezne kamate za vrijeme kašnjenja. 

Na zahtjev kupca gradonačelnik može odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše do šest (6) jednakih mjesečnih obroka bez plaćanja kamata ukoliko kupac pravovremeno plati svaki obrok, u protivnom kod plaćanja sljedećeg obroka će se zaračunati zakonska zatezna kamata na kupoprodajnu cijenu. 

Kupoprodajni ugovor sadrži odredbu da će Grad izdati kupcu potvrdu o isplati kupoprodajne cijene radi uknjižbe prava vlasništva u zemljišne knjige, tek nakon što u cijelosti isplati ugovorenu cijenu. 

Ukoliko se kupoprodajna cijena isplaćuje u  obrocima, na zahtjev kupca gradonačelnik može iznimno dozvoliti uknjižbu prava vlasništva i prije isplate kupoprodajne cijene uz uknjižbu prava zaloga na nekretnini koja je predmet kupoprodaje u visini iz kupoprodajnog ugovora, u korist Grada. 

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ovog članka, odnosno ako je odobreno obročno plaćanje i ne plati dva jednaka mjesečna obroka uzastopno, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu, te ponuditi nekretninu sljedećem najpovoljnijem natjecatelju koji prihvati najvišu postignutu kupoprodajnu cijenu. 

 

II.  NAČINI UVJETI DAVANJA U ZAKUP  NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA 

Članak 15. 

Grad može dati u zakup zemljište i čestice zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u svojem vlasništvu u sljedećim slučajevima: 

1. Radi uređenja okoliša, okućnice, zelene površine, korištenja parkirališnog prostora i prilaza i sl.; 

2. Radi  korištenja zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu za obavljanju djelatnosti, naročito na način predviđen prostornim planom ili lokacijskom dozvolom; 

3. Radi privremenog korištenja zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu za poljoprivrednu obradu. 

Grad može u zakup dati nekretninu u cjelini ili jedan njezin dio, u kojem slučaju je potrebno  priložiti prikaz predmetnog dijela na kopiji katastarskog plana. 

Ukoliko je predmet zakupa zemljište namijenjeno svrhama navedenim u st. 1. točka 1. i 2., Grad može podnositelja zahtjeva odnosno zakupnika zatražiti grafički prikaz uređenja zelene površine, parkirališta, prilaza, okućnice, okoliša i sl., odnosno plana uređenja zemljišta za privremeno korištenje radi obavljanja djelatnosti. 

Ukoliko je predmet zakupa poljoprivredno zemljište, odnosno zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja PPUGML, a koristi se ili se može koristiti u poljoprivredne svrhe, Grad je ovlašten zatražiti gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta. 

Zakupnik poljoprivrednog zemljišta je dužan podignuti nasade iz ugovora o zakupu u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora. 

Zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja PPUGML u pravilu se daje u zakup radi privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu. Iznimno, ukoliko isto nije pogodno za poljoprivrednu obradu naročito ako se nalazi u neposrednoj blizini granica građevinskog područja utvrđenih PPUGML (zemljište unutar 100 m od ruba građevinskog područja PPUGML) ili se nalazi uz zgradu izgrađenu izvan građevinskog područja,  može se dati u zakup u druge svrhe. Ukoliko se zemljište koje je predmet ovog stavka daje u zakup u druge svrhe izuzev poljoprivredne obrade, a radi se o zemljištu uz zgradu izgrađenu izvan građevinskog područja, predmet zakupa  može biti  samo  dio nužan za uporabu zgrade te  ne može biti veći od dijela koji prema propisima kojima se uređuje formiranje građevne čestice može biti njezin dio. 

Članak 16. 

Nekretnine u vlasništvu Grada daju se u zakup temeljem javnog natječaja, a odredbe koje se odnose na provedbu natječaja za prodaju nekretnina odgovarajuće se primjenjuju i na davanje nekretnina zakup. 

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka,  može  se donijeti odluka o davanju u zakup nekretnina izravnom pogodbom. 

Grad može javnim natječajem za davanje zemljišta u zakup, ograničiti na način da se isti odnosi samo  na određeni krug osoba (npr. umirovljenici, mladi, studenti, poduzetnici, obrtnici, vlasnici OPG-a i dr.,) definiran javnim natječajem, a može i određenim osobama priznati pravo prvenstva. 

Da bi ostvarile prvenstveno pravo osobe koje ostvaruju to pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja, ispuniti sve uvjete natječaja, prihvatiti sve uvjete iz ponude koja bude utvrđena kao najpovoljnija, osobito prihvatiti najvišu visinu zakupnine postignute na javnom natječaju. 

Članak 17. 

Ugovor o zakupu nekretnina sklapa se na rok koji odredi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke, odlukom o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu ili odlukom o davanju zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu u zakup 

Nekretnine koje se nalaze unutar građevinskog područja PPUGML daju se u zakup na rok do 5 (pet) godina. 

Nekretnine koje se nalaze izvan građevinskog područja PPUGML a daju se u zakup  radi privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu, daju se u zakup na rok do  50 (pedeset) godina, izuzev nekretnina koje se nalaze u neposrednoj blizini granica građevinskog područja utvrđenih PPUGML (zemljište unutar 100 m od ruba građevinskog područja PPUGML)  te se daju u zakup na rok do 5 (pet) godina. Iznimno, rok može biti i dulji od 5 (pet) godina, ukoliko je isti nedovoljan za podizanje nasada u koju svrhu se zakup zasniva ali ne dulji od 10 (deset) godina. 

Nekretnine koje se nalaze izvan građevinskog područja PPUGML a daju se u zakup u druge svrhe, izuzev privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu, daju se u zakup na rok do  5 (pet) godina. 

Po isteku roka na koji je ugovor sklopljen, isti se može produžiti bez provođenja javnog natječaja. 

 Članak 18. 

Ugovor o zakupu zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu sadrži i klauzulu o pravu Grada, odnosno zakupodavatelja da jednostrano raskine ugovor ukoliko zakupnik ne koristi zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu u skladu s ugovorenom svrhom zakupa, te u tom slučaju zakupnik nema pravo na povrat eventualnih investicija, uložena sredstva u uređenje zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu, trajne nasade ili neubrane plodove ili naknadu štete. 

Grad može jednostrano raskinuti ugovor i ukoliko se zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu koje je predmet zakupa privodi namjeni određenoj dokumentima prostornog uređenja prije isteka roka trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da zemljište i čestice zgrada i zgrade sagrađenih na zemljištu preda u posjed Gradu oslobođeno od osoba i stvari, te u tom slučaju zakupnik nema pravo na naknadu za uložena sredstva u uređenje zemljišta i čestica zgrada i zgrada sagrađenih na zemljištu, trajne nasade ili neubrane plodove ili naknadu štete. 

Članak 19. 

Zakupnina se određuje odlukom gradonačelnika, u kunskom iznosu, uvažavajući namjenu za koju se nekretnina koristi. 

 

III.  OSTALI NAČINI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA 

1. Zamjena nekretnina 

Članak 20. 

Grad može zamjenjivati nekretnine radi: 

1. razvrgnuća suvlasničke zajednice; 

2. stjecanja vlasništva na građevinskom zemljištu ili drugim nekretninama radi privođenja zemljišta ili postojećih objekata namjeni utvrđenoj prostornim planovima; 

3. radi okrupnjivanja zemljišta u vlasništvu Grada, a korist stjecanja nekretnine u vlasništvo veća je od koristi koju Grad ima od vlasništva nekretnine koju zamjenjuje. 

4. kad je mogućnost zamjene propisana posebnim propisom ili sukladno posebnom propisu postoji obveza otkupa nekretnine od strane Grada, a zamjena nekretnina predstavlja manji teret za proračun Grada, odnosno, kad je u postupku parcelacije nekretnine radi formiranja građevne čestice nastaju dvije ili više nekretnina te zamjena suvlasničkih dijelova predstavlja način razvrgnuća suvlasničke zajednice, kao  i u drugim sličnim slučajevima. 

Zamjena nekretnina obavlja se na osnovi javnog natječaja prema tržišnoj vrijednosti, sukladno čl. 9. ove Odluke, osim u slučaju kad je zakonom propisana obveza prijenosa zemljišta u vlasništvo Grada ili u postupku izvlaštenja, te u slučajevima navedenim stavkom 1. točka 1. i 4. ovog članka, u kojim slučajevima se zamjena provodi neposrednom pogodbom. 

Zamjena nekretnina u pravilu se vrši na način da nekretnine koje se zamjenjuju imaju jednaku ili približnu vrijednost. Iznimno, predmet zamjene mogu biti nekretnine bitno različite vrijednosti  ukoliko je takvo stjecanje od interesa za Grad.  

Kod zamjene nekretnina, utvrđuje se njihova tržišna vrijednost, a ukoliko su predmet zamjene nekretnine različite vrijednosti, zamjena je moguća pod uvjetom nadoplate do pune vrijednosti. 

 

2. Osnivanje prava služnosti 

Članak 21. 

Na nekretninama u vlasništvu Grada mogu se ugovorom osnivati prava služnosti u korist svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine, nositelja prava građenja na njoj ili u korist određene osobe. 

Ugovor o osnivanju služnosti zaključuje se na najviše 10 godina, a ugovorom se utvrđuje pravo Grada da ukine osnovanu služnost i prije isteka roka na koji je osnovana, ako služnost izgubi svoju razumnu svrhu. Po isteku roka na koji je služnost osnovana, ugovor o osnivaju prava služnosti može se produžiti. 

Iznimno od prethodnog stavka, ugovor o osnivanju prava služnosti može se osnovati i na duži rok, kao i bez vremenskog ograničenja ukoliko se ista osniva radi izgradnje vodova, komunalne infrastrukture i drugih građevina od javnog interesa ili predstavlja način sporazumnog rješavanja odnosa o kojima se odlučuje u sudskom postupku. 

Visinu naknade za osnovanu služnost utvrđuje ovlašteni procjenitelj. 

Ukoliko se pravo služnosti osniva  na temelju provedenog javnog natječaja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja radi prodaje nekretnina.

3. Osnivanje prava građenja 

Članak 22. 

Na nekretnini u vlasništvu Grada može se osnovati pravo građenja u korist druge osobe. 

Pravo građenja osniva se ugovorom između Grada kao vlasnika nekretnine i nositelja prava građenja. 

Pravo građenja osniva se na rok duži od 10 godina. 

Rok na koji se osniva pravo građenja, kao i sve bitne elemente  odlukom utvrđuje nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke. 

Visinu naknade za osnovano pravo građenja utvrđuje ovlašteni procjenitelj. 

Pravo građenja u pravilu se osniva  na temelju provedenog javnog natječaja te se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja radi prodaje nekretnina.  

Grad može javnim natječajem za osnivanje pravo građenja propisat posebne uvjete te isti ograničiti na način da se odnosi samo  na određeni krug osoba, a može i određenim osobama priznati pravo prvenstva. 

 Članak 23.  

Grad može, na osnovi javnog natječaja, s fizičkim osobama koji nemaju riješeno stambeno pitanje, osnovati pravo građenja na zemljištu u svojem vlasništvu, radi izgradnje obiteljske kuće, s ciljem njihovog stambenog zbrinjavanja.  

U smislu prethodnog stavka, fizička osoba - prijavitelj na javni natječaj, u svojstvu investitora, obvezna je o svojem trošku izgradit zgradu na zemljištu u vlasništvu Grada, prema projektnoj dokumentaciji koju ishodi kao investitor uz suglasnost Grada. 

Najpovoljniji natjecatelj obvezan je u roku 3 godine  od pravomoćnosti građevinske dozvole ishoditi uporabnu dozvolu. Isti rok se u opravdanim slučajevima može produžit za najduže  2 godine.    

U slučaju nastupa opravdanih okolnosti zbog kojih investitor nije u mogućnosti izgradit zgradu, isto pravo može se priznati osobi koja je u trenutku podnošenja prijave na javni natječaj navedena kao član kućanstva ponuditelja – investitora. Ukoliko  nastanu okolnosti zbog kojih je investitoru odnosno članu njegovog kućanstva onemogućena izgradnja, Grad može sljedećem najpovoljnijem natjecatelju priznati pravo investitora uz obvezu da prvoimenovanom najpovoljnijem natjecatelju izvrši povrat uloženog ili ukoliko takva mogućnost ne postoji,  može priznat troškove koji su nastali i preuzeti svojstvo investitora. 

Najpovoljnijim natjecateljem utvrđuje se natjecatelj koji je ponudio najveći iznos na ime naknade za pravo građenja, a početnu visinu naknade utvrđuje ovlašteni procjenitelj.

Na javni natječaj iz ovog članka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina. 

Ukoliko se zemljište na kojem je osnovano pravo građenja izloži prodaji putem javnog natječaja, nositelju prava građenja iz ovog članka može se priznati pravo prvenstva pod uvjetom da je ispunio sve dospjele novčane obveze prema Gradu, da sudjeluje u postupku natječaja, ispuni sve uvjete natječaja i prihvati sve uvjete iz ponude koja bude utvrđena kao najpovoljnija, osobito prihvatiti najvišu visinu kupoprodajne cijene postignute na javnom natječaju. 

 4. Ruševine u vlasništvu Grada Malog Lošinja - ruševine

Članak 24. 

Grad može, osim raspolaganja ruševinama u smislu prodaje i drugih načina njihovog raspolaganja, raspisat javni poziv fizičkim osobama za zajedničko ulaganje u ruševine radi njihove rekonstrukcije i eventualne dogradnje.

Javni poziv iz prethodnog stavka raspisuje se s ciljem stambenog zbrinjavanja fizičkih osoba koji nemaju riješeno stambeno pitanje, a na sadržaj javnog poziva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na raspisivanje javnog natječaja za prodaju nekretnina kao i odredbe članka 23. ove odluke.

Prilikom raspisivanja javnog poziva za zajedničko ulaganje, Grad u zajedničko ulaganje unosi zemljište na kojem se nalazi ruševina s prijedlogom građevne čestice te se procjenjuje vrijednost nekretnine koja je predmet javnog poziva.

Najpovoljniji natjecatelj jest onaj koji ponudi financijski najpovoljnije rješenje rekonstrukcije i eventualne dogradnje.

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od svoje ponude, Grad Mali Lošinj može to pravo priznati sljedećem najpovoljnijem natjecatelju pod uvjetom da pristane na vrijednost ponude natjecatelja koji je ponudio financijski najpovoljnije rješenje rekonstrukcije i eventualne dogradnje.

Nakon što se utvrdi najpovoljniji natjecatelj, između najpovoljnijeg natjecatelja kao investitora i Grada sklapa se sporazum kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.

Grad Mali Lošinj se može usuglasiti s promjenom investitora jedino ako je član kućanstva najpovoljnijeg natjecatelja ili je njegov pravni sljednik.

Po rekonstrukciji i eventualnoj dogradnji ruševine, Grad Mali Lošinj dozvolit će investitoru uknjižbu prava vlasništva nekretnine u onom omjeru koji odgovara odnosu visine međusobnih ulaganja. Za preostali dio nekretnine koji ostaje u vlasništvu Grada Malog Lošinja sklopit će se ugovor o najmu, a najamnina se utvrđuje sukladno najamnini koja je utvrđena općim aktima Grada i koja se plaća za najam stanova u vlasništvu Grada.

Ukoliko se raspiše javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Grada, investitoru ili njegovom pravnom sljedniku priznaje se pravo prvenstva. Da bi se ostvarilo prvenstveno pravo, osobe koje ostvaruju to pravo dužne su sudjelovati u postupku natječaja, ispuniti sve uvjete natječaja, prihvatiti sve uvjete iz ponude koja bude utvrđena kao najpovoljnija, osobito prihvatiti najvišu visinu cijene postignute na javnom natječaju. Ukoliko suvlasnik ne bude odabran kao najpovoljniji natjecatelj, za prodaju nekretnine koja se prodaje potrebna je njegova suglasnost.  

 

5. Ostali načini raspolaganja nekretninama 

 Članak 25. 

Na nekretninama u vlasništvu Grada Gradonačelnik može iznimno dopustiti zasnivanje založnog prava pravnim poslom (dobrovoljno založno pravo), ako je to u interesu za ostvarivanje funkcija grada, a pod time se podrazumijeva i interes trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili suvlasništvu Grada. 

Gradsko vijeće može na prijedlog Gradonačelnika donijeti odluku da se nekretnine u vlasništvu Grada unesu u temeljni kapital trgovačkog društva, te tako steknu udjeli ili dionice tog trgovačkog društva, a sve na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom. 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 26. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ « 5/03, 15/06, 13/10, 18/13, 32/14, 1/15 - pročišćeni tekst). 

Članak 27. 

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije. 

KLASA: 947-02/20-01/13

URBROJ: 2213/01-01-20-7 

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.  

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK 

Elvis Živković, v.r. 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr