SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

71.

Na temelju članka 62. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. stavka 2. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka  35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi  („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka  32 . Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020 . godine, donosi  

ODLUKU 
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture na nekretninama oznake k.č.br. 3126/2 k.o. Mali Lošinj – grad površine 9 m2 i k.č.br. 3101/2 k.o. Mali Lošinj – grad površine 2 m2 budući da navedene nekretnine u naravi ne predstavljaju javno dobro.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novonastalim nekretninama oznake k.č.br. 3126/2 k.o. Mali Lošinj – grad površine 9 m2 i k.č.br. 3101/2 k.o. Mali Lošinj – grad površine 2 m2 te izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grad Mali Lošinj, OIB: 72167903884, u cjelini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko - goranske Županije”.

KLASA: 947-02/20-01/50

URBROJ: 2213/01-01-20-4 

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.  

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK 

Elvis Živković, v.r. 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr