SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

70.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesni odbor Punta Križa, 3 člana.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 21. veljače 2021.godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

IV.

Ova Odluka objaviti će se u ”Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči mjesnog odbora, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, a stupa na snagu dana 13. siječnja 2021. godine.

KLASA: 013-03/20-01/05

URBROJ:2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020. godine

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr