SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 44. Srijeda, 23. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

69.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine“ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – proč.tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, donijelo je

ANALIZU STANJA

SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2020. GODINU

Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 82/15, 118/18 i 31/20) definira civilnu zaštitu kao sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjavaju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko – tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj (regionalno) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Prema tome, predmetnim zakonom određeno je kako predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Istim zakonom se određuje da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.Operativne snage sustava civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja čine:- Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja

- Javna vatrogasna postrojba Grada Malog Lošinja

- DVD »Lošinj« i DVD »Susak«

- Postrojba cvilne zaštite Grada Malog Lošinja - opće namjene

- Povjerenici civilne zaštite

- Gradsko društvo Crvenog križa - Podružnica Mali Lošinj

- Dom zdravlja PGŽ-a Rijeka, ispostava Dr. Dinko Kozulić, Mali Lošinj

- Hrvatska Gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali LošinjPravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su:

1. Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

3. Elektro - voda d.o.o. Cres

4. Lječilište Veli Lošinj

5. Građevinski obrt Lošinj-Beton d.o.o.

6. Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

7. Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

8. Jadranka trgovina d.o.o.

Udruge građana sa područja Grada Malog Lošinja koje ne pripadaju operativnim snagama, ali su od interesa za sustav civilne zaštite:

  • Radio Jadranka, Mali Lošinj,
  • Lovačko društvo „Kamenjarka“,
  • Planinarski klub „Osorščica“,
  • Institut Plavi svijet.

OPĆI DIO SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA

Sustav civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja u 2020. godini provodio se temeljem slijedećih akata:

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Malog Lošinja, za razdoblje 2020. - 2023. godine (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 2/20);

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 02/20);

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2019. godinu (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 02/20);

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 39/14);

- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 13/18 i 17/19);

- Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja, od dana 11. srpnja 2019.godine;

- Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/12),

- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 13/18, 17/19);

- Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 17/19);

- Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2020. godini, od dana 09.ožujka 2020.godine;

- Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Maloga Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 18/20).Proračunom Grada Malog Lošinja za 2020. godinu, za djelovanje civilne zaštite osigurana su financijska sredstva u iznosu od 44.000,00 kn, dok je I. rebalansom Proračuna planirano 181.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za osobnu opremu pripadnika postrojbe civilne zaštite, njihovu edukaciju te ostalo, sukladno zakonskim propisima.Tekuće donacije za redovan rad vatrogastva iznose:

- Gradska vatrogasna zajednica – 582.000,00 kn,

- Dobrovoljno vatrogasno društvo Lošinj – 70.000,00 kn.

1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA -OPERATIVNE SNAGE

1.1 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA

Na sjednici Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja koja je održana 09.ožujka 2020.godine, na temu „Priprema požarne sezone u 2020. godini“ doneseni su slijedeći akti:

1. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Maloga Lošinja za 2020. godinu,

2. Financijski plan za požarnu sezonu u 2020. godini,

3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj, za 2020. godinu,

Uz navedeno, u 2020. godini doneseni su i slijedeći akti, a sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite:

1. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2020. godini, od dana 09.ožujka 2020.godine;

2. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 18/20);

Svi akti su objavljeni i upućeni na državne institucije sukladno zakonskim propisima, kao što su ažurirane i evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Obzirom na novonastalu situaciju sa širenjem bolesti COVID – 19 od početka mjeseca ožujka 2020. godine, Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja redovito održava sjednice, i to u proširenom sastavu, a sve prema potrebama epidemije, te prema potrebi donosi zaključke i odluke, a prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao i što redovito vrši nadzor nad odlukama Stožera CZ RH, te mjerama i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema navedenom, Stožer CZ Grada Maloga Lošinja donio je slijedeće zaključke i odluke:

- Odluka gradonačelnice o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Cvrčak Mali Lošinj, od 13. ožujka 2020. godine, a prema zaključku Stožera CZ GML,

- Odluka gradonačelnice o ograničenju rada u svim ugostiteljskim objektima, od 13. ožujka 2020. godine, a prema zaključku Stožera CZ GML,

- Odluka gradonačelnice o novim mjerama Grada Malog Lošinja, od 13.ožujka 2020. godine,

- Odluka gradonačelnice o ograničenju rada i mjerama ponašanja, od 16. ožujka 2020. godine, prema zaključku Stožera CZ GML,

Zaključak od 19. ožujka 2020. godine, kojim se u potpunosti primjenjuje i provodi Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja te Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, na području Grada Maloga Lošinja kroz sudjelovanje svih nadležnih službi.

Preporuke – odluke su dostavljene svim udrugama civilnog društva, članovima Zajednice sportova Grada Maloga Lošinja, kao i ostalim javnim i privatnim ustanovama na području Grada Maloga Lošinja, kao što se i redovito objavljuju na Internet stranicama Grada Maloga Lošinja.

Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, od dana 23. ožujka 2020. godine su uvedene propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta koje ovjeravaju i potpisuju nadležni stožeri civilne zaštite. Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja izdao je sveukupno 1000 propusnica, od kojih se 477 propusnica odnose na fizičke osobe, a 523 na pravne osobe. Mjesto na kojem se vršio nadzor propusnica od strane djelatnika Policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres je bio punkt u naselju Belej.

Za vrijeme ljetnih mjeseci, dok je broj zaraženih u Republici Hrvatskoj bio pad, Stožer civilne zaštite Grada Malog Lošinja je i dalje vršio nadzor nad svim objektima s djelatnošću trgovine na području Grada Maloga Lošinja, te nad svim ugostiteljskim objektima i smještajnim kapacitetima na području Grada Maloga Lošinja, te je iste pravovremeno izvještavao u pismenom obliku o svim izmjenama Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve u svrhu zaštite kako zdravlja građana, tako i zdravlja svih turističkih posjetitelja.

Stožer civilne zaštite od dana početka epidemije redovito izdaje mišljenje za sva javna okupljanja i događanja, a sve prema aktualnim odlukama Stožera CZ RH, te mjerama i preporukama HZZJZ -a.

1.2 VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

Na području Grada djeluju vatrogasne snage koje se sastoje od Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Javna vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj je središnja profesionalna vatrogasna postrojba za područje Grada Mali Lošinj, a područje odgovornosti je čitavo područje Grada Malog Lošinja. DVD LOŠINJ djeluje na području Grada Malog Lošinja. Broji najmanje 10 osposobljenih vatrogasaca koji djeluju u središtu društva. DVD SUSAK djeluje na području otoka Suska. Broj osposobljenih dobrovoljnih vatrogasaca je 10, uključujući zapovjednika i njegovog zamjenika.

Gradonačelnica je dana 14. travnja 2020. godine Zaključkom, Klasa: 013-03/20-01/01, Urbr: 2213/01-01-20-6, imenovala zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe na mandat od pet godina, uz suglasnost za obnašanje dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika, broj 146-3/2020, od dana 30.ožujka 2020. godine.

U 2020. godini, Javna vatrogasna postrojba provodila je obuke po programu i planu. Prema tome, djelatnici JVP prošli su individualno osposobljavanje intervencijskih ekipa kod nuklearnog ili radiološkog izvanrednog događaja u sklopu projekta „ENRAS”.

Nadalje, JVP je odradila vježbe u slijedećim objektima:

- Jadranka turizam d.o.o., hotel Bellevue; hotel Aurora; uprava Dražica;

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. - objekt Kijac; odlagalište otpada Kalvarija.

Vježbe su koncipirane na način da djelatnici pojedinog objekta zajedno sa djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe prođu jednostavnu simulaciju požara u zadanom prostoru. Vježba je obuhvatila i evakuaciju zaposlenih.

U 2020. godine izvršeno je ukupno 70 intervencija, od čega 20 intervencija pripada gašenju požara, 48 tehničkim intervencijama, te 2 u ostale intervencije. Izvršeno je i 24 osiguranja medicinskog leta.

Temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2020. godini, od dana 09.ožujka 2020.godine dobrovoljna vatrogasna društva i JVP sukladno Planu motrenja posjeduju potrebnu opremu. Također, redovito su se izvršavale preventivne ophodnje na kojima su se poduzimale preventivne mjere kako bi se uklonila ili barem smanjila potencijalna opasnost od nastanka požara.Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2020. godinu, na području Grada Mali Lošinj objavljen je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 18/20.

1.2 POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE

Dana 21. ožujka 2020. godine izdani su nalozi za mobilizaciju Postrojbe civilne zaštite na području Grada Maloga Lošinja, a sukladno Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite. Od izdanih 33 naloga, koliko i članova broji Postrojba, odazvalo se 23 člana Postrojbe. Članovi Postrojbe vršili su nadzor na području Grada Maloga Lošinja, a sve prema Odlukama Stožera CZ Republike Hrvatske, te Odlukama donešenim od strane Gradonačelnice, a koje se odnose na mjere za suzbijanje širenja zaraze COVID – 19.

Prema izdanim nalozima, a po završetku mobilizacije dana 10. travnja 2020. godine, izdane su i potvrde o mobilizaciji, te je odazvanim članovima isplaćena naknada, prema Odluci Gradonačelnice o visini naknade za rad pripadnicima postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, od dana 31. kolovoza 2020. godine, Klasa: 810-01/19-01/03, Urbr: 2213/01-01-20-74, u ukupnom iznosu od 30.750,00 kn, a sve prema Uredbi o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 33/17).

U 2020. godini realizirano je i 3.318,00 kn u svrhu nabave dijela osobne opreme (odore) za pripadnike postrojbe civilne zaštite, kao i 45.594,13 kn u svrhu opreme za održavanje i zaštitu.

1.3 POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE GRADA MALOG LOŠINJA

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela je dana 27. travnja 2018. godine Odluku o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 13/18. Izmjene Odluke donesene su 21.lipnja 2019.godine, te su objavljene u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 17/19. Vezano uz predmetne Odluke donesen je i Plan pozivanja povjerenika civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja, dana 06.rujna 2019. godine, te je objavljen u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 17/19.

1.4 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Gradsko društvo Crvenog Križa Mali Lošinj dio je Hrvatskog Crvenog Križa, te djeluje na području Grada Cresa i Grada Maloga Lošinja.

Gradsko društvo Crvenog Križa surađuje s drugim udrugama i institucijama koje promiču i ostvaruju srodne humanitarne ciljeve i programe.

Tijekom 2020. godine, Gradsko društvo Crvenog križa provodilo je slijedeće aktivnosti:

- tečajevi prve pomoći;

- akcije dobrovoljnog darivanja krvi;

- program „Pomoć u kući”;

S obzirom na želju da se prevenira širenje virusa COVID -19 na području Grada Maloga Lošinja, te pripadajućih malih mjesta i otoka, Gradsko društvo Crvenog Križa organiziralo je poziv svim volonterima kako bi se starijima i nemoćnima omogućila nabavka namirnica i lijekova. Također se svakodnevno ažurira popis starijih osoba koje su same i nemoćne. U dogovoru s Jadranka trgovinama organizirana je dostava prehrambenih artikala za osobe starije životne dobe kao i za one koji se nalaze u samoizolaciji i nemaju alternativni način snabdijevanja.

Podignut je šator Crvenog Križa ispred Doma zdravlja Mali Lošinj, a za potrebe testiranja na COVID – 19.

1.5 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA RIJEKA – OBAVJEŠTAJNA TOČKA MALI
LOŠINJ

Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Mali Lošinj dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. HGSS – Stanica Mali Lošinj pokriva i osigurava i djeluje na cijelom području otoka Cres – Lošinj.Tijekom 2020. godine HGSS Stanica Rijeka pod kojom djeluje i obavještajna točka Mali Lošinj odradila je niz aktivnosti predviđenih u planu rada, a to su:

- akcije spašavanja i intervencije na koje se mobiliziralo i slalo spašavatelje;

- preventivna dežurstva odrađena na organiziranim događajima na nepristupačnom terenu;

- rad na održavanju znanja i sposobnosti za provođenje svih vrsta akcija spašavanja, potraga, izvanrednih okolnosti..;

- rad na edukaciji članstva unutar HGSS-a na tečajevima osnovne obuke za gorskog spašavatelja HGSS;

- sudjelovanje u radu vrhovnih tijela HGSS-a.

HGSS Rijeka je u 2020. godini odradila 22 intervencije „na poziv” u kojima je spašeno 25 osoba. Na te intervencije HGSS Rijeka je uputila ukupno 134 člana. Intervencije su se provodile kroz 25 dana tijekom 2020. godine. Najviše je poziva zaprimljeno u ljetnim mjesecima (lipnju i srpnju), kada je povećan broj domaćih i stranih državljanina u neurbanim područjima. Najviše akcija zabilježeno je na kvarnerskim otocima Krk, Cres, Lošinj i Rab. Veći broj akcija zabilježeno je i u rano proljeće (ožujak) što se ove godine može pripisati većem broju izletnika u šumama, radi uvođenja epidemioloških mjera socijalne distance i zabrana okupljanja u urbanim područjima.

1.6 OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

Odlukom o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja na području Grada Maloga definirane su, osim pravnih osoba koje se bave zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti, i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a čija redovna djelatnost nije u području zaštite i spašavanja, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno – tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima zaštite i spašavanja (civilne zaštite).U pravne osobe kojima zaštita i spašavanja nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve, kao što su dizalice, i sl.) te različite vrste udruga.Tijekom 2020. godine, pravne osobe, kao i udruge građana sa područja Grada Maloga Lošinja, su angažirane kako bi se izvršio nadzor nad Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sve u radi suzbijanja širenja zaraze COVID -19.

ZAKLJUČAK

Tijekom 2020. godine nabavljena je osobna oprema, kao i zaštitna oprema za pripadnike postrojbe civilne zaštite. Obzirom na novonastala zbivanja oko pandemije COVID – 19, mobilizirani su pripadnici postrojbe civilne zaštite, kao što su angažirane i pravne snage i udruge kako bi se što uspješnije izvršio nadzor u provedbi odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. Stožer civilne zaštite Grada Maloga Lošinja redovito, na svakodnevnoj razini prati nove odluke Stožera CZRH, kao i mjere i preporuke HZZJZ – a. Stožer civilne zaštite od dana početka epidemije redovito izdaje mišljenje za sva javna okupljanja i događanja, a sve prema aktualnim odlukama Stožera CZ RH, te mjerama i preporukama HZZJZ -a.

Obzirom na sve navedeno utvrđuje se da je stanje sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja zadovoljavajuće. Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršena je edukacija u postupanjima pri mobilizaciji, a radi nadzora nad odlukama Stožera CZ RH, vezano uz sprječavanje širenja zaraze COVID -19, dijela postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama sustava civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, dok je Stožer civilne zaštite uključen u provođenju mjera sustava civilne zaštite.

Kod manjih nesreća, snage sustava civilne zaštite udovoljavaju potrebama Grada Malog Lošinja. Sve redovne snage sustava civilne zaštite, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za sustav civilne zaštite ustrojene na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima. Vatrogasne snage nesporno zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima. Unatoč dobroj organiziranosti, u narednom periodu potrebno je i dalje ulagati u podizanje razine učinkovitosti i opremljenosti svih snaga sustava civilne zaštite.

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2020. godini

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj 74/2014.), UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2020. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 810-01/20-01/08

URBR: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 22. prosinca 2020.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2171&mjesto=10005&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr