SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

67.

Na temelju članaka 67. – 70. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 32. sjednici održanoj 31. prosinca 2020. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar
za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u Općini Lopar za 2020. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/19. i 27/20.), (u daljnjem tekstu: Program), članak 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici za građenje nerazvrstanih cesta, javnih površina i građevina i uređaja javne namjene, groblja i krematorija i javne rasvjete su:

- prihodi od komunalnog doprinosa =1,000.000,00 kn

- prihodi od poreza na korištenje javnih

površina =650.000,00 kn

- prihodi od pomoći =2,350.000,00 kn

- prihodi od prodaje zemljišta =353.535,11 kn

- naknada za korištenje grobnog mjesta =35.000,00 kn

- doprinos za šume =500,00 kn

- primici od zaduživanja =2,205.839,89 kn

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI =6,594.875,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.“

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici utvrđeni u članku 1. ovih II. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva za ostvarivanje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u ukupnom iznosu od =6,594.875,00 kn osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene ovim Programom, o njihovoj realizaciji odluku donosi Općinski načelnik i o tome je dužan izvijestiti Općinsko vijeće.

Provođenje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.“

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/20-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-20-43

Lopar, 31. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51281&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr