SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 43. Utorak, 22. prosinca 2020.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

59.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ('Narodne novine' broj 20/18 i 98/19) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 43/09, 14/13, 43/18, 2/19 i 16/20), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2020. godine donijelo je

IZMJENU PROGRAMA

korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 34/19 i 31/20) (u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

„Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2020. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 210.000,00 kuna.“

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

„Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2020. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

  • Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 100.000,00 kn
  • Aktivnost A301902 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA za rashode uređenja protupožarnih i poljskih putova u iznosu od 110.000,00 kn“

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 400-08/19-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-20-45

Malinska, 16. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednica

Mirjana Maršić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2170&mjesto=51511&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr