SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

51.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18., 110/18. i 32/20.) i čl. 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 8/18. i 35/18.), Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj 7. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Lopar za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programa određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Lopar za 2021. godinu, opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja i to:

Djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćene su:

  • - održavanje nerazvrstanih cesta
  • - održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • - održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  • - održavanje javnih zelenih površina
  • - održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • - održavanje groblja i krematorija unutar groblja
  • - održavanje čistoće javnih površina
  • - održavanje javne rasvjete.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA =1,097.374,55 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

- održavanje nerazvrstanih cesta =787.374,55 kn

- prometna signalizacija =10.000,00 kn

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta=300.000,00 kn

2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA=44.025,00 kn

Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

- odvodnja atmosferskih voda =44.025,00 kn 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

=1,200.939,90 kn

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

- čišćenje plaža=415.220,18 kn

- košnja trave =273.824,28 kn

- hortikultura - cvjetnice,zelene površine =149.935,44 kn

- popravak i farbanje klupa i igrala=12.500,00 kn

- uređenje kamenih vaza =62.500,00 kn

- postavljanje i skidanje zastavica=6.250,00 kn

- postavljanje i skidanje psihološke brane

=6.250,00 kn

- održavanje javnih površina prema

nalozima kom.red. i JUO-a =30.000,00 kn

- održavanje javnih površina

(manji građevinski radovi)=30.000,00 kn

- održavanje i uređenje platoa

oko crkve BDM=10.000,00 kn

- komunalne usluge

(potrošnja vode za javne površine)=15.000,00 kn

- usluge dezinsekcije i deratizacije=30.000,00 kn

- nadzor nad DDD mjerama 9.460,00 kn

- prihranjivanje plaža =150.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

=64.500,00 kn

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- održavanje i uređenje

prilaza i zidova groblja=62.500,00 kn

- komunalne usluge

(potrošnja vode za groblje)=2.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE=285.000,00 kn

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

- električna energija (javna rasvjeta) =150.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete=125.000,00 kn

- priključci i otkup snage =10.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa u ukupnom iznosu od =2,691.839,45 kn osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar za 2021. godinu iz sredstava:

- komunalna naknada=1,500.000,00 kn

- turistička pristojba =620.000,00 kn

- ostali proračunski prihodi=571.839,45 kn

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA: 011-03/20-01/01

UR.BROJ: 2169/02-01-20-32

Lopar, 7. prosinca 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr