SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

43.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 141. i članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članku 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članku 6. i 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2020. godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U PROSVJETI, PREDŠKOLSKOM ODGOJU, SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Lopar u svezi s:

  • društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta
  • sufinanciranju programa i aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata
  • zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe
  • prevencijom ovisnosti, sprječavanje nasilja među djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos sa drugima, samim sobom pa tako i sa okolinom
  • povećanjem socijalnog i općeg standarda svih stanovnika
  • povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika
  • djelomičnom provedbom preventivne primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.559.200,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog Načelnika, te Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Lopar.

Članak 5.

Općina Lopar će sufinancirati humanitarne udruge, udruge invalidnih osoba te ostalih osoba te ostale udruge i zajednice kojima programske aktivnosti i razvijanje djelatnosti nisu dovoljno financirane iz ostalih izvora ili vlastitih prihoda.

Odluku o ovoj vrsti pomoći donosi Općinsko vijeće.

Članak 6.

Korisnici sredstava predviđenih Programom dužni su do 31. ožujka 2021. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-35

Lopar, 7. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti,
predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2021. godinu

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr