SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
OPĆINA LOPAR

42.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 9 a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 08/18 i 35/18) Općinsko vijeće Općine Lopar na 30. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2020.godine, donijelo je

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u kulturi (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Lopar kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

  • financiranje i razvoj ustanova u kulturi
  • financiranje manifestacija u kulturi
  • amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu
  • knjižnična djelatnost
  • obrazovanje odraslih
  • sanacija i održavanje objekata kulture na području Općine Lopar
  • otkup muzejske građe
  • aktivnost radija
  • izradu suvenira
  • posebne programe u području kulture

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 819.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01. – 31.12.2021. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2022. godine.

Članak 5.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 01. ožujka 2021. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/20-01/01

URBROJ: 2169/02-01-20-37

Lopar, 7. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Dino Ivanić, bacc.oec., v.r.

* Tablica javnih potrebe Općine Lopar u kulturi
za 2021. godinu

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51281&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr