SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

99.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14, 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17- isprav.), članka 35. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3,18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID 19

Članak 1.

Donosi se Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu Grada Krka koji neće obavljati djelatnost u razdoblju trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom temeljem Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (Klasa: 810-06/20-01/7, Ur. broj: 511-01-300-20-235 od 28. studenoga 2020. godine).

Vezano za izvanredne okolnosti nastale pandemijom COVID-19 zakupci će se u potpunosti osloboditi plaćanja zakupnine za vrijeme trajanja mjera navedenih u stavku 1. ovog članka Odluke, s time da će se zakupnina za mjesec koji nije u cijelosti obuhvaćen mjerom zabrane obavljanja djelatnosti umanjiti za iznos zakupnine za dane u kojima se u tom mjesecu nije mogla obavljati djelatnost, što će se obračunati na način da će se utvrditi iznos dnevne zakupnine (mjesečna zakupnina podijeljena s trideset dana) i pomnožiti sa brojem dana u mjesecu za koje je vrijedila zabrana obavljanja djelatnosti.

Ova Odluka odnosi se i na zakup javnih površina za postavu privremenih objekata za koje zakupci plaćaju mjesečnu zakupninu.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora za vrijeme trajanja epidemije COVID-19, Klasa: 372-03/20-01/09, Ur. broj: 2142/01-01-20-3, od 4. svibnja 2020. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 15/20).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 372-03/20-01/27

Ur. broj:2142-01-01-20-3

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr