SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

86.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13, 65/17 i 14/19), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka na sjednici, održanoj 14. prosinca 2020. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA

korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
na području Grada Krka u 2020. godini

Članak 1.

U Programu korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/20), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u Proračunu Grada Krka za 2020. godinu u iznosu od 120.000,00 kn.

Prenesena neutrošena sredstva iz 2019. godine iznose 3.937,23 kn.

Sredstva naknade utrošit će se za izradu prostorno planske dokumentacije koja je planirana u posebnom dijelu proračuna u Programu 1013 Prostorno uređenje, za kapitalni projekt K101301 Prostorno planiranje, pozicija 3142.5 - Izrada prostorno planske dokumentacije, u iznosu od 123.937,23 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu dan nakon objave.

KLASA: 400-09/20-01/05

URBROJ: 2142/01-01-20-7

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr