SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD KRK

83.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Financijska sredstva za realizaciju Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu osiguravaju se u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Krka za 2020. godinu i utvrđena su u ukupnom iznosu od 5.550.000,00 kn.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu donosi se istodobno s donošenjem II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Krka za 2020.godinu te je usklađena s istim.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

“II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu 315.000,00kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu 1.973.509,84kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu 18.125,00kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu 3.243.365,16kn.

II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

nerazvrstane ceste

javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

javne zelene površine

građevine i uređaji javne namjene

javna parkirališta

javna rasvjeta“

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Ustupanje radova po ovoj II. Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu obavljat će se sukcesivno, u skladu s posebnim zakonima i propisima.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu temelji se na razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom komunalne infrastrukture u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predviđenim izvorima prihoda kojima se financira njezino građenje u Proračunu Grada Krka.

Ako se pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene II. Izmjenom i dopunom Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, o njihovoj realizaciji će potrebnu odluku donosit Gradonačelnik Grada Krka, o čemu će posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Krka.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.“

Članak 4.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-01/19-01/17

URBROJ: 2142/01-01-20-36

Krk, 14. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=51500&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr