SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

61.

GRAD MALI LOŠINJ, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51 550 Mali Lošinj, OIB:72167903884, kojeg zastupa gradonačelnica: Ana Kučić, mag.oec. (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana), s jedne strane

i

Jadranka turizam d.o.o., Dražica 1., 51 550 Mali Lošinj, OIB: 25295166877, koje zastupa član uprave Peter Schoch (u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana) s druge strane

zaključuju

U G O V O R

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta
za izradu I. izmjena i dopuna Urbanističkog
plana uređenja Čikat (UPU 13)

Članak 1.

Predmet ovog ugovora jest financiranje izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Čikat (UPU 13) (u daljnjem tekstu: Plan) te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Plana i Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana.

Ovaj ugovor zaključuje se temeljem članaka 63. stavka 2 i 167. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17,114/18,39/19 i 98/19 u daljnjem tekstu: Zakon), članka 12. Odluke o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat UPU 13 (“Službene novine PGŽ” broj 19/20, u daljnjem tekstu: Odluka o izradi) i Ugovora o izradi Plana zaključenog između Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i tvrtke URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Večeslava Holjevca 20, kao ovlaštenim izrađivačem prostornih planova (u daljnjem tekstu: Izrađivač Plana).

Odluka o izradi Plana i Ugovor o izradi Plana iz stavka 2. ovog članka sastavni su dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je:

– Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja donošenjem Odluke o izradi Plana prihvatilo da se izrada Plana financira iz sredstava drugih investitora;

– Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana izrazili su namjeru da u cijelosti financiraju izradu Plana, kako bi na zemljištu u svojem vlasništvu izgradili građevine i uredili površine u svom interesu, a u skladu s prostorno-planskim rješenjima budućeg Plana;

– da je gradonačelnica Grada Malog Lošinja donijela Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izradu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13).

– Grad Mali Lošinj proveo je postupak jednostavne nabave za odabir izrađivača Plana, evidencijski broj JN-40/20, te je sukladno odabiru najpovoljnijeg ponuđača zaključio dana

26. listopada 2020. godine s Izrađivačem Plana, Ugovor o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Čikat (UPU 13) (u daljnjem tekstu: Ugovor o izradi Plana) u iznosu od 118.750,00 (stoosamnaesttisućasedamstopedeset) kn s PDV-om.

Članak 3.

Temeljem ovog ugovora Nositelj izrade Plana obvezuje se provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost u cilju donošenja Plana, a sukladno prirodi ovog ugovora naročito:

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje će se ugraditi u Nacrt prijedloga Plana i proslijediti na javnu raspravu;

– u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja rješenja Plana Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, stručnoj i svekolikoj javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade;

– utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu i provesti proceduru javne rasprave te u suradnji s Izrađivačem Plana sačiniti i pravovremeno objaviti Izvješće o javnoj raspravi;

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje proizlazi iz javne rasprave Plana;

– utvrditi konačni prijedloga Plana te u suradnji s Izrađivačem Plana pribaviti pozitivna mišljenja i suglasnosti na Plan;

– obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju;

– brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom, Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana;

– te po potrebi provesti i druge postupke i radnje s ciljem donošenja Plana.

Članak 4.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuju se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade Plana u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Program/prijedlog Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana mora biti utemeljen na Odluci o izradi Plana, te na pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja, u protivnom ne obvezuje Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

Članak 5.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana u cijelosti snosi troškove izrade Plana u iznosu od 95.000,00 (devedesetpettisuća) kn neto bez PDV-a, odnosno 118.750,00 (stoosamnaesttisućasedamstopedeset)kn s PDV-om, te se obvezuju da će, po potrebi, snositi troškove drugih stručnih podloga ukoliko se prema važećim propisima iste pokažu kao neophodne (npr. slojni plan i sl.) u cilju zakonitog donošenja Plana.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana će isplatu iz stavka 1. ovog članka izvršiti prema privremenim situacijama koje bude izdao Izrađivač Plana, a nakon što ih bude ovjerio Nositelj izrade Plan, a prema slijedećoj dinamici plaćanja:

  1. privremena situacija – 10% ugovorenog iznosa po potpisu ugovora
  2. privremena situacija – 40% ugovorenog iznosa po predaji NACRTA PRIJEDLOGA PLANA
  3. privremena situacija – 25% ugovorenog iznosa po predaji IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE
  4. privremena situacija – 20% ugovorenog iznosa po predaji KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA
  5. okončana situacija – 5% ugovorenog iznosa po objavi ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana isplate će izvršiti na IBAN račun broj HR5624020061825200005 u korist Grada Malog Lošinja, BIC: ESBCHR22, (troškove naknade snosi platitelj, oznaka: OUR), otvoren kod ERSTE & Steiermarkische Bank d.d., model plaćanja: HR68, poziv na broj: 7765-OIB.

Sredstva investitora/osiguravatelja sredstva za izradu Plana smatraju se kapitalnom donacijom.

Članak 6.

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

Članak 7.

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom o njima odlučuje stvarno nadležni sud.

Članak 8.

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 9.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču Plana.

Članak 10.

Ovaj ugovor objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

U Malom Lošinju, 27. listopada 2020.

Klasa: 402-01/20-01/91

Urbroj: 2213/01-01-20-5

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ NOSITELJ

SREDSTAVA ZA IZRADE PLANA

IZRADU PLANA: GRAD MALI LOŠINJ

Jadranka turizam d.o.o.

Član uprave Gradonačelnik

Peter Schoch, v.r. Ana Kučić, mag. oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10005&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr