SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 41. Petak, 18. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

59.

GRAD MALI LOŠINJ, Riva Lošinjskih kapetana 7, 51 550 Mali Lošinj, OIB:72167903884, kojeg zastupa gradonačelnica: Ana Kučić, mag.oec. (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Podloge), s jedne strane

i

Jadranka turizam d.o.o., Dražica 1., 51 550 Mali Lošinj, OIB:25295166877, koje zastupa član uprave Peter Schoch (u daljnjem tekstu: Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge) s druge strane

zaključuju

U G O V O R

o financiranju izrade krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat za izradu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)

Članak 1.

Predmet ovog ugovora jest financiranje izrade krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat za potrebe izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Čikat (UPU 13) (u daljnjem tekstu: Podloga) te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Podloge i Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Podloge.

Ovaj ugovor zaključuje se temeljem članaka 63. stavka 2 i 167. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17,114/18,39/19 i 98/19 u daljnjem tekstu: Zakon), članka 8. i članka 12. Odluke o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat UPU 13 (“Službene novine PGŽ” broj 19/20), u daljnjem tekstu: Odluka o izradi) i Ugovora o izradi Podloge zaključenog između Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Podloge i tvrtke URBING d.o.o. za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša iz Zagreba, Avenija Večeslava Holjevca 20, kao ovlaštenim izrađivačem prostornih planova (u daljnjem tekstu: Izrađivač Podloge).

Člankom 8. Odluke o izradi izmjena i dopuna (I) Urbanističkog plana uređenja Čikat UPU 13 (“Službene novine PGŽ” broj 19/20) utvrđena je obveza izrade krajobrazne studije užeg i šireg obuhvata.

Odluka o izradi Plana i Ugovor o izradi Podloge iz stavka 2. ovog članka sastavni su dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da je:

– Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge izrazio namjeru da u cijelosti financira izradu Podloge, kako bi na zemljištu u svojem vlasništvu izgradili građevine i uredili površine u svom interesu, a u skladu s prostorno-planskim rješenjima;

– Grad Mali Lošinj proveo je postupak jednostavne nabave za odabir izrađivača Podloge, evidencijski broj JN-39/20, te je sukladno odabiru najpovoljnijeg ponuđača zaključio dana 19. listopada 2020. godine s Izrađivačem Podloge, Ugovor o izradi krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat (u daljnjem tekstu: Ugovor o izradi Podloge) u iznosu od 181.250,00 (stoosamdesetjednatisućadvjestostopedeset) kn s PDV-om.

Članak 3.

Rok izrade krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat je 3 mjeseca. U rok izrade ne uključuju se eventualne korekcije od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci u svrhu izdavanja potvrde Krajobrazno-konzervatorske podloge područja Čikat.

Članak 4.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge u cijelosti snosi troškove izrade Podloge u iznosu od 145.000,00 (stočetrdestpettisuća) kn neto bez PDV-a, odnosno 181.250,00 (stoosamdesetjednatisućadvjestostopedeset)kn s PDV-om.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge će isplatu iz stavka 1.ovog članka izvršiti prema privremenim situacijama koje bude izdao Izrađivač Podloge, a nakon što ih bude ovjerio Nositelj izrade Podloge, a prema slijedećoj dinamici plaćanja:

1. privremena situacija – 10% ugovorenog iznosa po potpisu ugovora

2. privremena situacija – 50% ugovorenog iznosa po predaji KRAJOBRAZNOKONZERVATORSKE PODLOGE PODRUČJA ČIKAT u svrhu izdavanja potvrde od strane Konzervatorskog odjela u Rijeci,

3. privremena situacija – 40% ugovorenog iznosa po predaji konačne KRAJOBRAZNO-KONZERVATORSKE PODLOGE PODRUČJA ČIKAT.

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge isplate će izvršiti na IBAN račun broj HR5624020061825200005 u korist Grada Malog Lošinja, BIC: ESBCHR22, (troškove naknade snosi platitelj, oznaka: OUR), otvoren kod ERSTE & Steiermarkische Bank d.d., model plaćanja: HR68, poziv na broj: 7765-OIB.

Sredstva investitora/osiguravatelja sredstva za izradu Podloge smatraju se kapitalnom donacijom.

Članak 5.

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Podloge utvrđeni Ugovorom o izradi Podloge, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

Članak 6.

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom o njima odlučuje stvarno nadležni sud.

Članak 7.

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 8.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Podloge, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Podloge, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču Podloge.

Članak 9.

Ovaj ugovor objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

U Malom Lošinju, 19. studeni 2020.

Klasa: 402-01/20-01/90

Ur. broj: 2213/01-01-20-6

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ NOSITELJ IZRADE

SREDSTAVA ZA IZRADU PODLOGE

PODLOGE: GRAD MALI LOŠINJ

Jadranka turizam d.o.o.

Član uprave Gradonačelnik

Peter Schoch, v.r. Ana Kučić, mag. oec., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2168&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr