SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 42. Ponedjeljak, 21. prosinca 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

62.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine RH”, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine RH”, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09,32/09, 10/13, 24/17, i 09/18), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

GODIŠNJI PLAN

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2021. GODINU

I UVODNE ODREDBE

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

II PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

- brigu o zaštiti pomorskog dobra,

- održavanje pomorskog dobra,

- posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

U 2021. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi, uređenje šetnica, pješačkih staza, potpornih zidova uz plaže i prema plažama, rekonstrukcija postojećih molova, opremanje urbanom opremom i slično, za što se planira utrošiti 1.895.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti na sljedeće namjene:

- 1.330.000,00 kn za održavanje i uređenje plaža, šetnica i podmorja,

- 40.000,00 kn za plaćanja utroška vode na plažama,

- 200.000,00 kn za urbanu opremu na plažama i

- 300.000,00 kn za čišćenje plaža, šetnica i uvala

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 25.000,00 kn.

III SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki II. stavak 1. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i pripadajući dio od naknada za koncesije od županije.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom dobru na području Grada, a koja pripadaju Gradu – 1.200.000,00 kn

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na području Grada – 575.000,00 kn

IV POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA

Na pomorskom dobru na području Grada, a kojim upravlja Grad Mali Lošinj, utvrđuju se sljedeće djelatnosti:

- morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

- iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču – banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, pedalina, i sl., pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

- ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand - rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja - škrinja, aparati za sladoled i sl.;

- komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti.

V MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka naznačene su u skicama koje su sastavni dio ovog Plana i nalaze se u prilogu. Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja na nekoj lokaciji koja se ne nalazi u priloženim skicama ili u planu nije naznačena određena djelatnost na mikrolokaciji, Gradonačelnik može naknadno dopuniti Plan.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VI POSEBNI UVJETI

Posebni uvjeti za upotrebu pomorskog dobra putem koncesijskog odobrenja odnose se na obveze nositelja koncesijskog odobrenja.

Za područje Grada Malog Lošinja propisuju se sljedeći posebni uvjeti:

- održavanje postojeće komunalne infrastrukture na lokaciji plaže

- sigurnost plovidbe i sigurnost kupača osigurana prema uvjetima pozitivnih propisa iz uvjeta za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

- postavljanje informativnih tabli s imenom plaže i imenom koncesionara

- održavanje sigurnih prilaza u more

- svakodnevno održavanje čistoće i odvoz smeća

- priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja

- trošak struje i vode na tuševima snosi korisnik prostora

- pedaline i slični rekviziti ne smiju biti postavljeni tako da ugrožavaju sigurnost kupača, već njihova lokacija mora biti posebno određena na grafičkom prilogu uz izdanu suglasnost

- poštivanje uvjeta iz Pomorskog zakonika i sigurnost plovidbe na moru, kao i uvjeta Lučke kapetanije, Ispostava Mali Lošinj

- poštivanje uvjeta o zaštiti mora i okoliša

- korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, broj: 66/09, 108/09, 8/10, i 108/14), odnosno Pravilnikom o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“ (NN, broj: 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)

Urbana oprema i rekviziti

Korisnici koncesijskih odobrenja koji za potrebe obavljanja djelatnosti postavljaju urbanu opremu i plažne rekvizite moraju ispuniti sljedeće uvjete:

Štand za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine koji se može postaviti na lokacijama utvrđenim u točki V. mora biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 - 2,00 m, izrađen od drveta s platnenom tendom, te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Ostale naprave površine do 12m2 moraju imati standardizirani oblik, izrađen od drveta, te se svojim izgledom moraju uklapati u ambijent.

Ležaljke koje se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki V. moraju biti plastične, bijele boje, a suncobrani moraju biti okruglog ili osmerokutnog oblika, platneni, promjera 1,80 cm, dimenzija platna 180 cm.

Boja tende na štandovima, kioscima, kao i boja suncobrana mora biti usklađena s Odlukom o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja (SN PGŽ, br. 31/09 i 30/10).

VII NADLEŽNOST I POSTUPAK DODJELE KONCESIJSKOG ODOBRENJA

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine RH”, br. 36/04,63/08, 133/13 i 63/14).

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijskog odobrenja.

Ukoliko je zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnesen u trenutku kada plan upravljanja pomorskim dobrom još nije donesen, nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje kojim se zahtjev odbacuje.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VIII ZAKLJUČNE ODREDBE

Ovaj Plan dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko - goranskoj županiji, radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, Plan i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja, te u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/20-01/14

Urbroj: 2213/01-01-20-02

Mali Lošinj, 20. studeni 2020.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

Grad Mali Lošinj

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2166&mjesto=10005&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr