SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
GRAD KRK

75.

Na temelju članka 31., 32., a u vezi s člankom 122. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 125 /19), članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/07, 47/09, 35/08 i 127/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99 i 9/00) u članku 5. stavku 1. riječ: »isključivo« briše se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Područje djelovanja i odgovornosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka utvrđuje se na temelju Vatrogasnog plana osnivača te sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i podzakonskim propisima koji uređuju vatrogasnu djelatnost.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodit će se na kopnu, moru, jezerima i rijekama.

Javna vatrogasna postrojba Grada Krka uz vatrogasnu djelatnost iz stavka 1. obavlja i:

  • pružanje usluga koje su sukladne odredbama posebnih propisa, a koje po obimu i načinu ne umanjuju interventnu sposobnost same postrojbe (prijevoz vode autocisternom tijekom sušnog perioda, vršenje ispumpavanja, rušenja stabala uz pomoć vatrogasne opreme i sredstava, vatrogasna osiguranja, i sl.),
  • osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, osposobljavanje pučanstva iz zaštite od požara,
  • prodaja proizvedene el. energije iz fotonaponske elektrane, kao i
  • obavljanje drugih poslova i usluga vezanih za vatrogasnu djelatnost.

Djelatnost koja se ne smatra vatrogasna djelatnost Javna vatrogasna postrojba može obavljati pod uvjetom da se time ne umanjuje intervencijska sposobnost postrojbe.«

Članak 3.

U članaku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javnu vatrogasnu postrojbu može osnovati i više jedinica lokalne samouprave odlukom o osnivanju predstavničkih tijela, a sporazumom na temelju odluka utvrđuju se međusobna prava i obveze sukladno odredbama zakona koji uređuju osnivanje i djelovanje ustanova i odredbama Zakona o vatrogastvu te istodobno mogu osnovati i područnu vatrogasnu zajednicu.»

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Tijela Javne vatrogasne postrojbe su:

  • Vatrogasno vijeće,
  • Zapovjednk.

Vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće, a čiji članovi se biraju na mandat od pet godina.

Vatrogasno vijeće broji tri člana.

Vatrogasno vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o vatrogastvu, aktom o osnivanju i statutom.

Način rada i odlučivanja Vatrogasnog vijeća utvrđuje se Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Poslovnikom Vatrogasnog vijeća.»

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka predstavlja i zastupa vatrogasnu postrojbu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun vatrogasne postrojbe, zastupa vatrogasnu postrojbu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, organizira i vodi rad i poslovanje vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik je odgovoran za zakonitost, operativnost i stručnost rada Javne vatrogasne postrojbe.

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe, uz prethodnu suglasnost županijskog vatrogasnog zapovjednika, imenuje i razrješava Gradonačelnik Grada Krka na mandat od pet godina na temelju javnog natječaja.»

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Statut Javne vatrogasne postojbe donosi Vatrogasno vijeće uz prethodnu suglasnost osnivača ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.

Druge opće akte Javne vatrogasne postrojbe donosi Vatrogasno vijeće ako zakonom ili statutom Javne vatrogasne postrojbe nije propisano da ih donosi zapovijednik Javne vatrogasne postrojbe.»

Članak 7.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka imenuje i razrješava zapovjednik na mandat od 5 godina.»

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Ovlasti, prava i obveze i međusobni odnosi Vatrogasnog vijeća i zapovjednika uredit će se Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka.»

Članak 9.

Članak 13. briše se.

Članak 10.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe osiguravaju se u Proračunu Grada Krka i u Državnom proračunu Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o vatrogastvu.»

Članak 11.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Sredstva koja vatrogasna postrojba ostvari vlastitom djelatnošću mogu se koristiti za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti.»

Članak 12.

U članku 17. riječi: »Poglavarstva Grada Krka zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnika Grada Krka»

Članak 13.

Članak 18. briše se.

Članak 14.

Članak 20. briše se.

Članak 15.

Članak 22. briše se.

Članak 16.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove dostavlja se Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici radi ocjene njezine sukladnosti sa Zakonom.

Članak 17.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa: 025-03/20-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-20-13

Krk, 26 studenoga 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51500&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr