SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 37. Petak, 6. studenog 2020.
GRAD KRK

73.

Gradonačelnik Grada Krka na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst) i članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/09), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, donosi

PRAVILNIK

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (u daljnjem tekstu Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (u daljnjem tekstu Upravni odjel).

Članak 2.

Poslovi Upravnog odjela uređeni su Ustavom Republike Hrvatske, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka i ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika, raspoređenog na odnosno radno mjesto.

Članak 4.

Sistematizacijom radnih mjesta osigurava se pravilna podjela rada, te optimalno i ravnomjerno korištenje rada službenika i namještenika.

II. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 5.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik posebnom odlukom.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na mrežnoj stranici Grada.

Članak 6.

Na zgradi u kojoj djeluje gradska uprava ističu se nazivi gradskih tijela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Radne prostorije za rad službenika Jedinstvenog upravnog odjela raspoređuju se na I. i II. katu zgrade gradske uprave Grada Krka (Trg bana Josipa Jelačića 2, Krk) i svakoj se utvrđuje redni broj.

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te nazivi radnih mjesta na koja su raspoređeni.

Članak 7.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe postavljenog u predvorju gradske uprave, putem mrežne stranice Grada Krka te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM I OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 8.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik Upravnog odjela (u nastavku teksta: pročelnik).

Unutarnjom ustrojstvenom jedinicom (Odsjekom) Upravnog odjela upravlja voditelj Odsjeka, a Pododsjekom, voditelj Pododsjeka.

Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad Odjela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.

Za zakonitost i učinkovitost rada Upravnog odjela pročelnik odgovara gradonačelniku.

Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovara pročelniku.

Službenik koji upravlja Upravnim odjelom ili ustrojstvenom jedinicom odgovoran je za vlastiti rad i rad službenika u Upravnom odjelu ili ustrojstvenoj jedinici kojom upravlja.

Imenovanje službenika ovlaštenog za privremeno obavljanje poslova pročelnika, u razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja, na način propisan zakonom, obavlja se u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka Grada Krka.

Članak 9.

Službenik je dužan poslove obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava, zakona, drugih propisa i akata Grada i pravila struke.

Službenik i namještenik dužan je izvršavati naloge gradonačelnika, odnosno pročelnika i nadređenog službenika, koji se odnose na službu te bez posebnog naloga obavljati poslove, odnosno zadatke radnog mjesta na koje je raspoređen, a za čijim se obavljanjem ukaže potreba, s tim da iste može, odnosno dužan je odbiti iz razloga propisanih Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu: Zakon).

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA SLUŽBENIKA

Članak 10.

Postupak prijma u službu i raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa Zakonom.

Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža nadležni službenik Upravnog odjela.

Slobodna radna mjesta popunjavaju se prijmom u službu službenika, odnosno namještenika, u skladu s važećim planom prijma u službu, kojeg donosi gradonačelnik.

Članak 11.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) (u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni ispit.

Osoba bez položenog državnog ispita može biti primljena i raspoređena pod pretpostavkama propisanim Zakonom.

Za zasnivanje radnog odnosa – službe na određenim poslovima službenik i namještenik mora pored općih uvjeta ispunjavati i posebne uvjete utvrđene posebnim propisima.

Posebni uvjeti za rad utvrđuju se prema potrebi određenih poslova i zadataka.

Članak 12.

Službenici i namještenici u službu se primaju uz obvezni probni rad.

Probni rad za sve osobe (službenike/namještenike) koje se primaju u službu na neodređeno vrijeme traje 3 (tri) mjeseca.

Tijekom probnog rada obavlja se provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti od strane pročelnika upravnog odjela, a ako se radi o pročelniku upravnog odjela od strane gradonačelnika.

Ako osoba ne zadovolji na probnom radu, otkazuje se služba.

Članak 13.

Radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika u službu se može primiti osoba na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao, odnosno prestanka njegove službe, u skladu sa Zakonom.

Članak 14.

Službenika se može po potrebi službe premjestiti na drugo radno mjesto u istom ili u drugom Odsjeku Upravnog odjela, ali na radno mjesto unutar iste stručne spreme, iste ili približne složenosti poslova.

Službenika se može uz njegov pristanak, premjestiti na drugo radno mjesto u Upravnom odjelu niže složenosti poslova za koje ispunjava propisane uvjete.

V. VJEŽBENICI

Članak 15.

Radi stjecaja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijema u službu.

Vježbenik se prima na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.

VI. PLAĆE

Članak 16.

Službenici i namještenici za svoj rad primaju plaću koju čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećanu za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijente složenosti poslova i osnovica za izračun plaća utvrđuje se posebnom Odlukom.

Članak 17.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85% plaće radnog mjesta najnižeg koeficijenta za istu stručnu spremu.

Mentora koji prati rad vježbenika imenuje pročelnik.

Mentor za svoj rad mentora ima pravo na naknadu.

VII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 18.

Osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom, lake povrede službene dužnosti su:

 1. kršenje Etičkog kodeksa Grada Krka, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih zakonom;
 2. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46., točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

VIII. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 19.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu Grada Krka, kojom se utvrđuje popis radnih mjesta, stručni uvjeti, potrebno stručno znanje, opis poslova radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinome radnom mjestu.

Naziv, potrebno stručno znanje i opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 20.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

Članak 21.

Unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta iz članka 19. ovog Pravilnika u Upravnom odjelu određuje se u tabličnom prikazu – Sistematizaciji radnih mjesta, kao sastavnom dijelu ovog Pravilnika.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Službenici i namještenici zatečeni u službi na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a koji nemaju odgovarajuću stručnu spremu, rasporedit će se na radna mjesta u skladu sa stručnom spremom koju stvarno imaju.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima, s opisom poslova radnog mjesta prema dosadašnjem Pravilniku te zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima, dok im se ne donesu nova rješenja o rasporedu sukladno ovom Pravilniku i sistematizaciji radnih mjesta.

Službenik koji nema položen državni ispit, a nije oslobođen obveze polaganja ispita po ranijim propisima, dužan je položiti državni ispit u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka te Izmjene i dopune istog i to:

  • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka –pročišćeni tekst KLASA:023-01/16-01/01, URBROJ:2142/01-02/1-16-4 od 29. veljače 2016. godine;
  • Izmjene i dopune Pravilnika, KLASA: 023-01/17-01/01, URBROJ:2142/01-02/1-17-3 od 11. srpnja 2017. godine;
  • Izmjene i dopune Pravilnika, KLASA:023-01/18-01/01, URBROJ:2142/01-02/1-18-3 od 6. studenoga 2018. godine;
  • Izmjene i dopune Pravilnika, KLASA:023-01/19-01/02, URBROJ:2142/01-02/1-19-6 od 9. rujna 2019. godine te
  • Izmjene i dopune Pravilnika, KLASA:023-01/20-01/01, URBROJ:2142/01-02/1-20-3 od 17. veljače 2020. godine.

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 023-01/20-01/02

Ur. broj:2142/01-02/1-20-7

Krk, 2. studenoga 2020.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Prilog:

- Sistematizacija radnih mjesta

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2163&mjesto=51500&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr