SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

53.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici donijelo je dana 30. listopada 2020. godine sljedeću

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti socijalnog
standarda građana

Članak 1.

U članku 7. stavak 2. Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana („Službene novine Primorsko–goranske županije“, broj: 20/19) mijenja se te glasi:

„Cenzus ostvarenih mjesečnih prihoda za pojedino kućanstvo iznosi:

- jednočlano – 2.100,00 kn

- dvočlano – 2.900,00 kn

- tročlano – 3.600,00 kn

- četveročlano – 4.200,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji cenzus se uvećava za 600,00 kn.“

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Osnovni Program zaštite djece, mladih i poticanja demografske obnove obuhvaća:

1. Subvencioniranje autobusne karte učenicima i studentima,

2. Subvencioniranje školskog obroka učenicima osnovne škole (marenda),

3. Subvencioniranje školskih udžbenika odnosno odgojno - obrazovnih materijala za osnovnu školu,

4. Subvencioniranje školskih udžbenika za srednju školu za učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji odnosno za učenike sa invaliditetom,

4. Subvencioniranje troškova jaslica i vrtića,

5. Dodjela jednokratne naknade djeci umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja te djetetu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.“

Članak 3.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

„Pravo na naknadu troškova prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi:

– osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koji imaju prebivalište na području Grada Mali Lošinj, a pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja ili osposobljavanja za samozbrinjavanje po posebnom programu izvan prebivališta, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja,

– učeniku koji ima prebivalište na području Grada Mali Lošinj, smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku i priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju, a ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo, u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

Prijevoz osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, osigurava Grad Mali Lošinj.

Članak 4.

Iza članka 12. dodaju se članci 12.a i 12.b koji glase:

Članak 12.a

„Grad Mali Lošinj u svojem proračunu osigurava iznos kojim će se (su)financirati kupnja udžbenika odnosno odgojno - obrazovnih materijala za osnovnu školu za narednu školsku godinu. Odluka o odabiru odgojno – obrazovnih materijala donosi se u dogovoru sa ravnateljem osnovne škole, a prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o odgojno – obrazovnim materijalima koji su obavezni za korištenje tijekom školske godine.

Iznos namijenjen subvencioniranju udžbenika odnosno odgojno – obrazovnih materijala za osnovnu školu je ograničen proračunskim sredstvima.

Članak 12.b

„Grad Mali Lošinj u svojem proračunu osigurava iznos za (su)financiranje kupnje obveznih udžbenika za učenike srednjih škola, koji imaju prebivalište na području Grada Mali Lošinj, za sljedeće kategorije učenika:

1. Za redovite učenike srednjih škola, koji nisu ponavljali razred, koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Cres – Lošinj.

2. Za redovite učenike srednjih škola, koji nisu ponavljali razred, kojima je evidentirano teško ili teže oštećenje zdravlja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Cres – Lošinj ili im je temeljem rješenja drugog nadležnog tijela utvrđeno oštećenje zdravlja.

3. Za redovite učenike srednjih škola, koji nisu ponavljali razred, koji su članovi kućanstva koje je u proteklih godinu dana ostvarivalo neki oblik socijalne naknade pri Gradu Mali Lošinj.

Pravo se može ostvariti po podnošenju zahtjeva, a roditelji, skrbnici ili udomitelji maloljetnih učenika iz navedenih kategorija zahtjev za (su)financiranjem udžbenika, u pisanom obliku, podnose ukoliko navedene pogodnosti ne mogu ostvariti po drugoj osnovi. Zahtjevu se prilažu dokazi kojim se dokazuje ispunjenje uvjeta iz prethodnog stavka.

Obavijest o (su)financiranju udžbenika za srednju školu objavljuje se na mrežnoj stranici Grada kao i na oglasnoj ploči grada. Odluku o visini subvencije, za svaku godinu zasebno, kao i o broju prihvaćenih korisnika za subvencioniranje donosi Gradonačelnik na temelju pristiglih prijava.

Iznos namijenjen subvencioniranju udžbenika za srednju školu je ograničen proračunskim sredstvima.

Iznos za subvencioniranje udžbenika za srednju školu uplaćuje se izravno na IBAN računa podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

Članak 31. st. 1. mijenja se i glasi:

'Osim korisnika zajamčene minimalne naknade iz članka 29. stavka 3. pravo na naknadu za troškove odvoza kućnog otpada i pravo na naknadu za troškove potrošnje vode i odvodnje vode mogu ostvariti i samac ili obitelj iz članka 7. odnosno samac ili obitelj čiji je jedan član korisnik osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu i prava na pomoć i njegu u kući koja je rješenjem utvrdio nadležni centar za socijalnu skrb ukoliko mu prihodi ne prelaze cenzus iz stavka 7. ove Odluke, za troškove odvoza kućnog otpada do 50,00 kn mjesečno i za troškove potrošnje vode i odvodnje do 4 m3, u skladu sa proračunskim mogućnostima Grada Mali Lošinj.'

Članak 6.

Članak 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Maksimalan iznos mjesečne pomoći za podmirenje troškova najamnine stana, za korisnike iz stavka 2. ovoga članka, iznosi za:

  • samca – 400,00 kn,
  • dva člana obitelji – 500,00 kn,
  • tri člana obitelji – 600,00 kn,
  • četiri člana obitelji – 700,00 kn.

Za svakog daljnjeg člana obitelji iznos pomoći se uvećava za 50,00 kn.“

Članak 7.

Članak 37. mijenja se i glasi:

„I. Korisnici zajamčene minimalne naknade

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave donijeti će najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Sukladno tome, radi osiguravanja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Grad Mali Lošinj podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici područne (regionalne) samouprave najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu.

II. Korisnici koji ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu

Pravo na troškove ogrjeva može se priznati i korisnicima koji ostvaruju pravo na naknadu za troškove stanovanja i svim ostalim korisnicima koji ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja uz obavezan uvjet da se isti griju na drva.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30. studenog za tekuću godinu.

Iznos koji se može dodijeliti za troškova ogrjeva je sljedeći:

1. za samca - 200,00 kn

2. za obitelj, bez obzira na broj članova domaćinstva - 400,00 kn.

Ukupna novčana sredstva namijenjena za troškove ogrjeva su ograničena iznosom proračunskih sredstava za tekuću godinu te će se nakon što se ukupan predviđen iznos potroši, obustaviti daljnja dodjela pomoći.

Pravo na troškove ogrjeva ostvaruje se podnošenjem zahtjeva te prilaganjem dokaza o udovoljavanju kriterijima o čemu se donosi rješenje.'

Članak 8.

Članak 38. mijenja se i glasi:

„Osnovni program subvencije troškova obuhvaća:

1. Nabavku zimnice,

2. Potpora umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica),

3. Subvencioniranje komunalnih usluga sahrane.

Članak 9.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

Potpora umirovljenicima s niskim primanjima (božićnica)

Potpora umirovljenicima s niskim primanjima može se omogućiti korisnicima s prebivalištem na području Grada u trajanje od najmanje jedne (1) godine prije dana podnošenja zahtjeva, kojima je mirovina jedini izvor osobnih prihoda (u daljnjem tekstu: prihod). Umirovljenici koji imaju ostale izvore prihoda, koji imaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelji uzdržavanja, koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan, kuću, poslovni prostor ili nekretninu koja im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba (bez obzira da li u njima živi njima bliski srodnik) ne mogu ostvariti potporu za umirovljenike s niskim primanjima. Iznimka je ako se od navedene nekretnine, odnosno od imovine i imovinskih prava, ne mogu ostvariti dodatni prihodi iz opravdanih razloga.

Mogućnost na potporu umirovljenicima s niskim primanjima mogu ostvariti sljedeći korisnici:

- samac, čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 2.000,00 kn mjesečno,

- umirovljeničko kućanstvo (kućanstvo u kojem žive osobe čiji je jedini izvor prihoda mirovina) čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 4.000,00 kn mjesečno.

U umirovljeničkom kućanstvu u kojem ukupni prihodi ne prelaze iznos od 4.000,00 kn mjesečno, potporu može ostvariti samo umirovljenik s mirovinom manjom od 2.000,00 kn. U umirovljeničkom kućanstvu gdje umirovljenici imaju mirovine manje ili jednake od 2.000,00 kn potporu mogu ostvariti svi članovi umirovljeničkog kućanstva koji ostvaruju mirovinu.

Odluku o visini potpore umirovljenicima, ovisno o visini prihoda samca ili umirovljeničkog kućanstva, donosi Gradonačelnik za svaku kalendarsku godinu zasebno.

Nakon donesene Odluke Gradonačelnika samci ili umirovljenička kućanstva mogu podnijeti zahtjev za potporu umirovljenicima s niskim primanjima Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu.

Umirovljenicima koji ostvaruju pravo na potporu (božićnica), ista će im se isplatiti u obliku bona ili isplatom na bankovni račun, jedanput godišnje povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora te osobama koje tijekom godine borave u inozemstvu u neprekidnom trajanju od dva mjeseca i duže, neće se isplatiti potpora za umirovljenike s niskim primanjima.

Postupak za ostvarivanje mogućnosti za potporu umirovljenicima s niskim primanjima pokreće se na zahtjev korisnika, njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili drugog uzdržavatelja. Zahtjevi se podnose najkasnije do 15. prosinca za tekuću godinu. Zahtjevu se prilažu dokumentacija temeljem koje će Jedinstveni upravni odjel odlučivati o odobrenju potpore, a kojom se dokazuje stjecanje prava na potporu.

Po potrebi, Jedinstveni upravni odjel može provjeravati istinitost podataka navedenih u zahtjevu odnosno istinitost priložene dokumentacije.

Pravo se ostvaruje po podnošenju pismenog zahtjeva i prilaganjem dokaza, a sredstva se isplaćuju iz sredstava određenih u proračunu za ovu namjenu.

Članak 10.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o zaštiti socijalnog standarda građana objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« te stupa na snagu osam dana od objavljivanja.

Klasa: 550-01/20-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-20-8

Mali Lošinj, 30. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=10005&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr