SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 36. Petak, 30. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

52.

Na temelju odredbe članka 29. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16, 101/17) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 30. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na
korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina Grada Malog Lošinja ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 07/12, 12/12, 28/12, 5/14, 8/15, 32/15, 7/16, 13/18, 28/18, 30/19) u članku 4. stavku 2. riječi „Odluci o postavljanju urbane opreme“ zamjenjuju se riječima „Odluci o postavi urbane opreme na području Grada Malog Lošinja“.

Članak 2.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Postupak davanja javnih površina na korištenje koji se utvrđuje ovom Odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.“

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“ i riječ „cijene“ zamjenjuje se riječima „visine poreza“.

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“.

Članak 5.

U članku 25. stavku 1. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“.

Članak 6.

U članku 28. stavku 4. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“.

U članku 28. dodaje se stavak 5. koji glasi:

„Iznimno od stavka 2. ovog članka, ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora ima pravo na povrat jamčevine ako su razlog odustanka posebne okolnosti zbog kojih je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.“

Članak 7.

U članku 30. stavku 2. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“.

Članak 8.

U članku 34. riječ „naknade“ zamjenjuje se riječju „poreza“.

Članak 9.

Članak 39. mijenja se i glasi:

„(1) Visina poreza na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljske terase, utvrđuje se po m2, zonama i razdoblju korištenja, u mjesečnim iznosima kako slijedi:

(2) Za period mjeseca siječnja, veljače, ožujka, studenog i prosinca ne plaća se porez na korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljske terase.“

Članak 10.

U članku 40. stavku 1. riječi „naknada za“ zamjenjuju se riječima „visina poreza na“.

Članak 11.

Članak 41. mijenja se i glasi:

„(1) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja za postavljanje štandova iznosi:

(2) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(3) Početna visina poreza na korištenje javnih površina za raspisivanje natječaja za postavljanje kioska iznosi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(4) Početna visina poreza za korištenje javnih površina za postavljanje kioska utvrđuje se za javnu površinu do 15,00 m2.

(5) Za kioske koji zauzimaju veću javnu površinu od 15,00 m2 utvrđeni godišnji iznos poreza uvećava se za svaki m2 zauzimanja javne površine preko 15,00 m2 za daljnjih 50% od 1/12 (jednedvanaestine) godišnjeg poreza.

(6) Iznimno za kioske u kojima se obavlja djelatnost trgovine prehrambenim proizvodima i kućnim potrepštinama koji obavljaju djelatnost opskrbe u malim mjestima kroz cijelu godinu, ne obračunava se porez iz st.4. ovog članka, već početni iznos poreza iznosi 1,00 kn mjesečno.“

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

„ (1) Visina poreza na korištenje javnih površina za druge namjene utvrđuje se kako slijedi:

(2) Od plaćanja poreza iz stavka 1. točke 13. ovog članka oslobađaju se sljedeće kategorije:

  • studentski film,
  • filmovi, serije, emisije, tv reklame i spotovi u kojima se Grad Mali Lošinj promovira kao destinacija isključivo prema preporuci Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.“

Članak 13.

U članku 47. stavku 1. dodaje se alineja 4. i glasi:

„- za sve korisnike javnih površina – do 40% obračunatog poreza za tekuću godinu samo u iznimnim slučajevima ako je zbog posebnih okolnosti rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.“

Članak 14.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Klasa: 944-01/20-01/99

Ur. broj: 2213/01-01-20-10

Mali Lošinj, 30. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2162&mjesto=10005&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr