SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 35. Ponedjeljak, 19. listopada 2020.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OPĆINE RAVNA GORA

1.

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine“ broj 52/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice općine Ravna Gora, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, na sjednici održanoj 16. listopada 2020. godine, donijela je

STATUT

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE RAVNA GORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turistička zajednica općine Ravna Gora je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osniva se radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravlja destinacijom na razini za koju je osnovana.

Turistička zajednica općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Zajednica) osnovana je kao lokalna destinacijska menadžment organizacija za područje općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Zajednica je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe stječe se danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma.

Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.

Članak 3.

Turistička zajednica općine Ravna Gora upisana je u Upisnik turističkih zajednica koji vodi ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), pod upisnim brojem 21, Klasa: UP/I-334-03/10-02/58, Ur.br.:529-05-12-7 od 13. kolovoza 2012.

Članak 4.

Naziv Zajednice je: „Turistička zajednica općine Ravna Gora“.

Skraćeni naziv Zajednice je: „TZO Ravna Gora“.

Sjedište Zajednice je u Ravnoj Gori.

Članak 5.

Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 24 mm, s tekstom „TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAVNA GORA“.

Zajednica ima žig četvrtastog oblika, promjera 74 x 35 mm, a sadrži naziv i sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka i likvidacije pismena.

Svaki pečat i žig imaju svoj redni broj. O broju pečata, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Zajednice.

Članak 6.

Zajednica ima svoj znak.

Sadržaj i oblik znaka utvrđuje Turističko vijeće, a o načinu korištenja znaka odlučuje direktor Zajednice.

U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 7.

Zajednica ima obvezatne članove.

Osim obvezatnih članova, Zajednica može imati i dragovoljne članove.

Zajednički ciljevi Zajednice i njezinih članova su:

 • razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma,
 • osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa kroz jačanje lokalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda,
 • poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Zajednica surađuje s tijelima jedinice lokalne samouprave u sljedećim aktivnostima:

 • dogovaraju zajedničko korištenje sredstava turističke pristojbe koja se doznačuju jedinici lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta boravka turista
 • surađuju u izradi planova razvoja turizma u jedinici lokalne samouprave, najkasnije do roka utvrđenog posebnim propisima za donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
 • prate turistički promet te prijavu i odjavu turista
 • surađuju pri odlučivanju o radnom vremenu ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima koji uređuju ugostiteljsku djelatnost
 • surađuju u drugim pitanjima vezanim uz razvoj turizma.

Članak 8.

Rad Zajednice je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

Članak 9.

Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Zajednica može:

 • upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, Republike Hrvatske, tijela javne vlasti, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,
 • organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije,
 • objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća,
 • organizirati stručne skupove i edukacije,
 • pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi,
 • obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva. Iznimno može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.

Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u Turističku zajednicu Primorsko-goranske županije

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisom.

Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama Turističke zajednice Primorsko-goranske županije i Hrvatske turističke zajednice.

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.

Članovi Zajednice mogu biti obvezatni i dragovoljni.

1. Obvezatni članovi

Članak 12.

Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području za koje se osniva Zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim propisom kojim se uređuje članarina u turističkim zajednicama.

Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području za koje se osniva Zajednica.

Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

Obvezatni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju članarine u turističkim zajednicama.

2. Dragovoljni članovi

Članak 13.

Kao dragovoljni članovi u Zajednicu mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi Zajednice sukladno članku 12. ovoga Statuta.

O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Skupština Zajednice.

Dragovoljni članovi Zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini i na način koji odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

Dragovoljni član može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice

3. Prava, obveze i odgovornosti članova zajednice

Članak 14.

Članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:

 • upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,
 • daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice,
 • daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,
 • predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njegovo rješavanje,
 • usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
 • predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima očuvanja turističkog prostora i zaštite čovjekovog okoliša,
 • sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
 • putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti,
 • daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,
 • koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,
 • predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
 • budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,
 • pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice,
 • provode odluke, zaključke i dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Predsjednik Zajednice

Članovi tijela Zajednice i predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

Mandat članova tijela Zajednice traje četiri godine, a članovi mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

U slučaju prestanka mandata člana tijela prije proteka vremena na koje je izabran, novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

1. Skupština

Članak 16.

Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

Skupštinu Zajednice čine fizičke osobe koje su članovi turističke zajednice i/ili predstavnici pravnih osoba koje su članovi turističke zajednice.

Ako nema mogućnosti da svaki član Zajednice bude pojedinačno predstavljen u Skupštini, tada Skupštinu čine predstavnici skupine članova, tako da jedan ili više predstavnika u skupštini predstavlja određenu skupinu članova, s time da predstavnici članova ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

Broj predstavnika članova u Skupštini Zajednice utvrđuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice, uz ograničenje da pojedini član može imati maksimalno 40 % predstavnika u Skupštini.

Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 4. ovoga članka računaju se članarina i 25 % turističke pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice, pa se sukladno tome broj predstavnika članova skupštine Zajednice određuje na sljedeći način:

 • članovi Zajednice koji sudjeluju iznad 40 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju četiri predstavnika
 • članovi Zajednice koji sudjeluju od 30,01 – 40 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju tri predstavnika
 • članovi Zajednice koji sudjeluju od 10,01 – 30 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju dva predstavnika
 • članovi Zajednice koji sudjeluju od 5 – 10 % u ukupnom prihodu Zajednice imaju jednog predstavnika
 • članovi Zajednice koji pojedinačno u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju ispod 5 % grupiraju se u slijedeće skupine i to:
 • građani iznajmljivači koji imaju pravo na 2 predstavnika
 • ugostiteljska djelatnost koja ima pravo na 2 predstavnika
 • fizičke i pravne osobe koje obavljaju s turizmom neposredno povezanu djelatnost koje imaju pravo na 1 predstavnika

  Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika članova Skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 4. ovog članka.

  Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjega financijskog izvješća.

  Članak 17.

  Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice
 6. donosi poslovnik o radu Skupštine
 7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo
 8. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće
 9. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice
 10. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 11. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje
 12. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
 13. bira predstavnike u skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice
 14. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

  Članak 18.

  Pored nadležnosti iz članka 17. ovoga Statuta, Skupština Zajednice nadzire:

  1. vođenje poslova Zajednice

  2. materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

  3. izvršenje i provedbu programa rada Zajednice.

  Skupština Zajednice obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje.

  Članak 19.

  Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

  Predstavniku člana Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

  • opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik,
  • prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik,
  • na osobni zahtjev,

  Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

  Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

  Članak 20.

  Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

  Članak 21.

  Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

  Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

  Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

  • izbora članova Turističkog vijeća ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
  • na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 1/3 članova Skupštine ili direktora Zajednice.

  Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

  Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice može sazvati Turističko vijeće ili 1/3 članova Skupštine.

  Članak 22.

  Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

  Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.

  Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

  Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

  Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

  Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuju se Poslovnikom.

  2. Turističko vijeće

  Članak 23.

  Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice.

  Turističko vijeće obavlja poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom.

  Turističko vijeće je odgovorno Skupštini Zajednice.

  Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Turističkog vijeća.

  Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

  Iznimno od stavka 5. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

  Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

  Članak 24.

  Turističko vijeće Zajednice:

  • provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
  • predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
  • zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
  • upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovom Statutu te sukladno programu rada
  • donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
  • imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
  • utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
  • daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
  • priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
  • odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada
  • donosi Poslovnik o svom radu
  • donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice
  • utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjene Statuta
  • zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu, te obavezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
  • potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom.

  Članak 25.

  Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 25. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o:

 1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)
 2. aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)
 3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

  Članak 26.

  Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, turističke agencije i slično).

  Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

  Članak 27.

  Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

  Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

  • opozivom od strane Skupštine Zajednice
  • na osobni zahtjev

  Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

  Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

  Članak 28.

  Turističko vijeće radi na sjednicama.

  Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.

  U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

  Članak 29.

  Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

  Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

  Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.

  3. Predsjednik Zajednice

  Članak 30.

  Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

  Dužnost predsjednika Zajednice obnaša općinski načelnik koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.

  Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice, odredi općinski načelnik, a koja može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata općinskog načelnika od strane kojeg je određena.

  Osobe iz stavaka 2. i 3. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne primaju naknadu.

  U trenutku razrješenja načelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša osoba određena sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave.

  Članak 31.

  Predsjednik Zajednice:

 1. predstavlja Zajednicu,
 2. saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
 3. saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
 4. organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
 5. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
 6. pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
 7. brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
 8. potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština
  Zajednice i Turističko vijeće,
 9. obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine
  Zajednice i Turističkog vijeća.

  Članak 32.

  U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

  Osoba iz stavka 1. ovog članka može predsjedavati sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća samo u vremenu trajanja mandata načelnika od strane kojeg je određena.

  4. Radna tijela

  Članak 33.

  Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati stalna ili privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

  Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

  V. NAČIN PREDSTAVLJANJA I ZASTUPANJA ZAJEDNICE

  Članak 34.

  Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor turističke zajednice.

  Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

  Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

  Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

  VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U ZAJEDNICI

  Članak 35.

  Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba.

  Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

  Članak 36.

  Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

  Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističke zajednice.

  Ustrojstvo stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.

  Članak 37.

  Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

  • provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
  • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
  • obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
  • obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
  • izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
  • daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
  • obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.

  Članak 38.

  Na radne odnose zaposlenih u Zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

  Radnici zaposleni u Zajednici moraju ispunjavati i posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje propisuje ministar Pravilnikom.

  Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovog članka, moraju imati položen stručni ispit za rad u Zajednici (u daljnjem tekstu: stručni ispit).

  Stručni ispit polaže se pred ispitnom komisijom Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

  Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

  Iznimno od stavka 4. ovoga članka, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

  Osoba iz stavka 3. ovog članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovog članka , ali nema položen ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

  Osobi iz prethodnog stavka ovoga članka koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

  Članak 39.

  Turistička zajednica ima direktora.

  Direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01.01.2022.).

  Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovoga Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

  Direktora turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

  Osoba koja zamjenjuje direktora turističke zajednice ima prava i dužnosti direktora.

  Članak 40.

  Direktor turističke zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

  Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

  Ako se na raspisani natječaj za direktora turističke zajednice nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

  Do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice obnaša predsjednik Zajednice (od 01.01.2022.).

  Članak 41.

  Direktor turističke zajednice i drugi radnici zaposleni u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

  Direktoru turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana Zajednica.

  Direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

  Direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

  Članak 42.

  Direktor turističke zajednice:

 1. provodi odluke Turističkog vijeća,
 2. organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
 3. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice,
 4. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
 5. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice,
 6. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
 7. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice,
 8. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i Zajednice te se brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,
 9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u Zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zajednice,
 10. upozorava radnike i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
 11. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
 12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Zajednice,
 13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
 14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
 15. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
 16. podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Zajednice, najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Zajednice,
 17. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada turističke zajednice,
 18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

  Članak 43.

  Turističko vijeće može razriješiti direktora turističke zajednice i prije isteka mandata iz članka 39. stavka 2. ovoga Statuta:

 1. na osobni zahtjev
 2. ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano
 3. ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta
 4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
 5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu
 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

  Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističke zajednice mogu podnijeti predsjednik Zajednice, skupština Zajednice ili Turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka.

  Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka direktoru turističke zajednice se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

  U slučaju razrješenja direktora turističke zajednice, Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.

  Odluku o razrješenju direktora turističke zajednice donosi Turističko vijeće sukladno članku 24. stavku 6. Statuta.

  VII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

  Članak 44.

  Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

  Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

  Direktor Zajednice osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je imenovalo.

  Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

  VIII. TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

  Članak 45.

  Radi obavljanja turističko - informativnih poslova Zajednica može ustrojiti turističko – informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC).

  Poslovi TIC-a su:

 1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području destinacije,
 2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije,
 3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
 4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
 5. suradnja s informativnim organizacijama,
 6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice.

  TIC nema svojstvo pravne osobe.

  Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.

  Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru turističke zajednice.

  Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

  X. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

  Članak 46.

  Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

  Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

  Članak 47.

  Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

  Članak 48.

  Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

  Zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.

  Turističko vijeće dužno je podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.

  Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za sljedeću godinu.

  Zajednica je obvezna u postupku donošenja godišnjeg programa rada međusobno se usklađivati i koordinirati s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije.

  Godišnji program rada Zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

  Prijedlog godišnjeg programa rada Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije.

  Članak 49.

  Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.

  Prijedlog programa rada Zajednice obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se donosi.

  Članak 50.

  Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

  Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

  Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

  Zajednica je dužna godišnji program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

  Članak 51.

  Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

  Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor turističke zajednice.

  Članak 52.

  Skupština Zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu.

  Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu Zajednica je dužna dostaviti Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije.

  Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihova izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegova ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

  Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

  Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na skupštini Zajednice.

  Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 1. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

  Članak 53.

  Uz godišnji program rada i izvješće o izvršenju programa rada, koji su propisani člancima 48. do 51. ovoga Statuta, Zajednica je dužna sastaviti financijski plan i financijski izvještaj sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija.

  Članak 54.

  Prihodi Zajednice su:

 1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
 2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
 3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

  Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati i prihode iz:

  – proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te državnog proračuna

  – članarine dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine Zajednice

  – dragovoljnih priloga i darova

  – imovine u vlasništvu

  – fondova Europske unije i drugih fondova.

  Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10 % financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

  Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40 % ukupnih prihoda Zajednice.

  Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru Zajednice.

  Članak 55.

  U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana
  Zajednice.

  Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

  Članak 56.

  Sredstva Zajednice vode se na jednom ili više žiro-računa.

  Članak 57.

  Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapređivanja turističkog područja Zajednice.

  Članak 58.

  Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

  Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

  X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

  Članak 59.

  Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice i mrežnim stranicama Zajednice, putem elektronskih medija, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

  Članak 60.

  Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

  XI. POSLOVNA TAJNA

  Članak 61.

  Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

  Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

  Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u
  Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

  Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

  XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

  Članak 62.

  Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

  Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

  XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

  Članak 63.

  Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

  Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

  U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

  Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

  Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

  Članak 64.

  Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

  Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

  Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice na prijedlog direktora Zajednice.

  Članak 65.

  Opći akti Zajednice su akti:

  – o ustrojstvu,

  – o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

  – o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,

  – o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,

  – drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

  Članak 66.

  Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

  Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

  Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću
  Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

  Članak 67.

  Statut Zajednice objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave („Službene novine Primorsko-goranske županije“).

  Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice.

  Opći akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

  XIV. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

  Članak 68.

  Zajednica prestaje postojati na temelju:

 1. odluke skupštine Zajednice o prestanku Zajednice
 2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.

  Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:

  • Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu
  • Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke
  • Zajednica nije održala izbore za novu Skupštinu, sukladno zakonu i statutu
  • se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice
  • Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo
  • Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila skupština Zajednice
  • troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice.
  • Zajednica, u roku iz članka 22. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ne izabere direktora.

  Članak 69.

  Ako Zajednica prestaje postojati Turistička zajednica Primorsko-goranske županije dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

  Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka Zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, sukladno Statutu.

  Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, ako Zajednica prestaje postojati na temelju odluke Skupštine Zajednice o prestanku postojeće Zajednice s danom upisa nove lokalne turističke zajednice u Upisnik, nova lokalna turistička zajednica dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

  Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka Zajednice iz stavka 3. ovoga članka, stječe nova lokalna turistička zajednica, sukladno statutu i međusobnom sporazumu.

  XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 70.

  Zajednica je dužna uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Statuta.

  Do usklađenja općih akata s odredbama ovog Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

  Do konstituiranja novih tijela Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

  Članak 71.

  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 5/10, 47/10, 51/11, 4/14 ).

  Članak 72.

  Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika Zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

  Ur. broj: 171/20

  Ravna Gora, 16. listopada 2020.

  Predsjednik

  Turističke zajednice općine Ravna Gora

  Mišel Šćuka, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2161&mjesto=60024&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr