SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

49.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), na svojoj sjednici održanoj dana 1. listopada 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj

I.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj na sjednici održanoj 31. kolovoza 2020. godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 601-01/20-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 1. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10005&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr