SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

48.

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Malog Lošinja (”Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) i članka 4. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br., 13/03, 6/10 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 01. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Malog Lošinja i to za:

1. Mjesni odbor Unije, 5 članova

2. Mjesni odbor Osor, 3 člana

3. Mjesni odbor Punta Križa, 3 člana

4. Mjesni odbor Artatore, 5 članova

5. Mjesni odbor Belej, 3 člana

6. Mjesni odbor Susak - Srakane, 5 članova.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se 22. studenog 2020.
godine, u vremenu od 08,00 do 19,00 sati.

III.

Redoslijed izbornih radnji, način i postupak kandidiranja, rokovi predaje lista i drugi postupci za provedbu izbora provode se sukladno Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.,13/03, 6/10 i 10/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a objaviti će se na lokalnoj radio postaji, oglasnoj ploči mjesnih odbora, oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja.

Klasa: 013-03/20-01/05

Ur. broj:2213/01-01-20-2

Mali Lošinj, 1. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10005&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr