SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

45.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (SL.n. PGŽ 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) na svojoj sjednici održanoj dana 01. listopada 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o prijavi projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg
vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj
LAG Kvarnerski otoci

Članak 1.

Prihvaća se prijava projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“ na natječaj LAG Kvarnerski otoci, prema opisu projekta – Prilog 3. koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Prihvaća se provedba navedenog projekta „Rekonstrukcija okoliša dječjeg vrtića Žižula u Velom Lošinju“.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da potpiše dokumentaciju potrebnu za prijavu na navedeni natječaj, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama” Primorsko-goranske županije.

Klasa: 300-01/20-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-20-12

Mali Lošinj, 1. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10005&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr