SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 33. Petak, 2. listopada 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

42.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 48. st. 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) i čl.165.t.2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), na svojoj sjednici dana 1. listopada 2020. godine, donosi sljedeću

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE

o davanju suglasnosti za izgradnju
komunalne infrastrukture

1. U točki 2. Odluke o davanju suglasnosti na izgradnju komunalne infrastrukture ( Službene novine Primorsko – goranske županije: 38/17, 44/18, 35/19) riječi „Jadranka hoteli d.o.o.“ mijenjaju se u riječi „ Jadranka turizam d.o.o.“.

2. U točki 4. st.1. gore navedene Odluke riječi i brojke „2020.“ mijenjaju se u riječi i brojke „2021.“

U točki 4. st.2. se mijenja i glasi: „Primopredaja radova mora uslijediti do 01.04.2021.godine.“

3. Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Malog Lošinja da sklopi Aneks Ugovoru o uređenju međusobnih prava i obveza na izgradnji komunalne infrastrukture sukladno ovoj Odluci.

4. Ova se Odluka objavljuje u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

Klasa: 360-01/20-01/34

Ur. broj: 2213/01-01-20-5

Mali Lošinj, 1. listopada 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2159&mjesto=10005&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr