SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA OMIŠALJ

57.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 38. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/13, 8/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj s Prostornim planom Primorsko-goranske županije

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispr., 19/13, 43/14 - pročišćeni tekst, 17/15 i 09/17 - u daljnjem tekstu: Plan) s Prostornim planom Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/13, 7/17-ispravak, 41/18 i 4/19 - pročišćeni tekst - u daljnjem tekstu: Prostorni plan Primorsko-goranske županije) s podpoglavljem 6.3.3. Sustav naftovoda poglavlja 6.3. Infrastruktura energetskog sustava (u daljnjem tekstu: usklađenje Plana).

Nositelj izrade usklađenja Plana u ime Općine Omišalj je Upravni odjel Općine Omišalj.

PRAVNA OSNOVA ZA USKLAĐENJE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za usklađenje Plana su odredbe članka 61. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon).

RAZLOZI USKLAĐENJA PLANA

Članak 3.

Razlog usklađenja Plana je planirani sustav naftovoda i terminala Jadranskog naftovoda u Omišlju uskladiti s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a slijedom nadležnosti Općine Omišalj da osigura ravnomjerni razvoj svog prostora, usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima.

OBUHVAT USKLAĐENJA PLANA

Članak 4.

Usklađenje plana se odnosi na sustav naftovoda na području Općine Omišalj u njezinim administrativnim granicama i na izdvojeno građevinsko područje izvan naselja za infrastrukturne sustave – terminala Jadranskog naftovoda u Omišlju.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU USKLAĐENJA PLANA

Članak 5.

Za područje terminala Jadranskog naftovoda, planiranog kao građevinsko područje izdvojeno iz naselja za infrastrukturne sustave, bila je propisana obvezna izrada urbanističkog plana uređenja sve do donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj 2014. godine, kada je ta obveza prema mišljenju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, KLASA: 350-01/08-02/278, URBROJ: 531-01-0-2 GR, od 26. svibnja 2008. godine, brisana. Istovremeno, tom prilikom, Planom nisu bili propisani uvjeti provedbe zahvata u prostoru u odnosu na buduće korištenje uključujući najveći dozvoljeni kapacitet terminala, čime je navedeni dio prostora Općine Omišalj, površine oko 140 ha, ostao planski nedovoljno reguliran iako je planiran za daljnji razvoj djelatnosti transporta nafte, skladištenja nafte i derivata nafte, te razvoj drugih energetskih djelatnosti.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA USKLAĐENJA PLANA

Članak 6.

Slijedom razloga navedenog u članku 3. ove Odluke, cilj usklađenja je Plan uskladiti s Prostornim planom Primorsko-goranske županije, i to s podpoglavljem 6.3.3. Sustav naftovoda, poglavlja 6.3. Infrastruktura energetskog sustava na način da se osigura ravnomjerni razvoji prostora Općine Omišalj, usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade i donošenja usklađenja Plana koristit će se postojeća prostorno-planska dokumentacija. Izrada novih sektorskih strategija, planova, studija i sl. nije planirana.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNOG RJEŠENJA USKLAĐENJA PLANA

Članak 8.

Stručna rješenja usklađenja plana, izrađena od strane stručnog izrađivača, pribavit će nositelj izrade Općina Omišalj.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI USKLAĐENJA PLANA

Članak 9.

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu usklađenja Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi usklađenja Plana utvrđuje se kako slijedi:

1. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije,

2. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko – goranske županije.

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) dostaviti u roku od 8 dana od dostave zahtjeva iz ove Odluke.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU USKLAĐENJA PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA

Članak 10.

Sukladno članku 94. stavcima 3. i 4. Zakona, postupak javne rasprave se ne provodi.

Planirani rok za izradu usklađenja Plana, odnosno njegovih pojedinih faza:

za izradu Nacrta konačnog prijedloga usklađenja Plana – do 15 dana od pribavljenih zahtjeva iz članka 9. ove Odluke,

za pripremu i utvrđivanje Konačnog prijedloga usklađenja Plana – do 7 dana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE USKLAĐENJA PLANA

Članak 11.

Izrada usklađenja Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske Županije“.

KLASA: 021-05/20-01/5

URBROJ.: 2142-06-20-01-12

Omišalj, 31. srpnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Anto Trogrlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51513&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr