SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

23.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ( NN br. 87/08,136/12 i 15/15 ) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj

( Službene novine Primorsko goranske županije 24/09,34/09- ispr. 13/13,19/13,8/18,18/20 ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 28.07.2020. godine donijelo je:

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020. GODINU SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Mrkopalj za 2020. godinu sa Projekcijama za 2021. i 2022. godinu ( Službene novine Primorsko goranske županije br. 32/2019 ) članak 1 . mijenja se i glasi:

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se kako slijedi :

Članak 3.

Rashodi poslovanja i izdaci za nabavu nefinancijske imovine raspoređuje se po izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima u Posebnom dijelu ovih Izmjena i dopuna Proračuna .

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene .

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu stupaju na snagu osmi dan nakon objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-20-20

Mrkopalj, 28. srpnja 2020. godine

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednik

Zvonko Matković

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2020 . GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51315&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr