SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 26. Petak, 31. srpnja 2020.
GRAD KRK

54.

Gradsko vijeće

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Na temelju članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 34/09, 13/13, 3/18, 2/19 i 7/20) i članka 17. Izmjena i dopuna Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko – goranske županije« broj 3/18), Odbor za statutarno-pravna pitanja utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Krka.

Pročišćeni tekst obuhvaća Statut Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Izmjenu Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09), Izmjene i dopune Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13), Izmjenu Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14), Izmjene i dopune Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18) i Izmjene Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 012-03/20-01/02

Ur. broj:2142/01-01/3-20-3

Krk, 16. srpnja 2020.

Predsjednica

Arijana Staničić, dipl. iur. v.r.

STATUT GRADA KRKA

Pročišćeni tekst – »SN PGŽ« BROJ 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuju obilježja, javna priznanja i ostale nagrade Grada Krka, samoupravni djelokrug Grada Krka, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju i izjašnjavanje građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Grada Krka, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Krka, način obavljanja poslova, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo i rad javnih službi te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Krka.

Članak 2.

Grad Krk je jedinica lokalne samouprave.

Naziv i područje Grada Krka utvrđeni su posebnim zakonom.

Područje Grada utvrđeno je zakonom, a granice područja idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje, uključujući i otoke: Košljun, Plavnik i Kormati.

Granice Grada idu rubnim granicama katastarskih općina: k.o. Krk, k.o. Kornić, k.o. Vrh, k.o. Poljica, k.o. Linardići i k.o. Skrpčići.

Granice Grada Krka mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim posebnim zakonom.

Članak 3.

Grad Krk je pravna osoba.

Sjedište Grada Krka je u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 2.

Članak 4.

Grad Krk ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Grbom, zastavom i svečanom pjesmom predstavlja se Grad Krk i izražava se pripadnost Gradu Krku.

Na temelju mjerila koja općim aktom utvrđuje Gradsko vijeće, Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa Grada Krka.

Članak 5.

Grb Grada je povijesni grb grada Krka.

Grb je u ovalnom štitu na plavom polju, ptica sova u srebrnoj boji, koja stoji na vrhu trobrijega zelene boje.

Zastava Grada je jednobojna, tamno crvene boje, a u sredini polja je umetnut grb Grada sa likom okrenutim prema koplju zastave.

Svečana zastava je jednobojna, tamno crvene boje, a u sredini polja je umetnut grb Grada koji je sa svojim vrhom okrenut prema koplju.

Na gornjem dijelu svečane zastave upisane su zlatnom bojom riječi »GRAD KRK«.

Svečana zastava je u donjem dijelu troroga.

Omjer širine i dužine zastave Grada je 1:2.

Potanji opis grba i zastave Grada Krka te način njihove uporabe i zaštite utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Svečana pjesma Grada je »Pozdrav Gradu Krku«, čiji je autor teksta i glazbe Ivo Frleta.

Način uporabe svečane pjesme Grada odredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 7.

Naziv »Grad Krk« i njegove izvedenice mogu se koristiti u nazivima i znamenjima ustanova, trgovačkih društava, udruga građana i drugih pravnih osoba u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

O korištenju naziva »Grad Krk« i njegovih izvedenica odlučuje Gradonačelnik.

Članak 8.

Dan Grada Krka je 4. lipanj - Dan Svetog Kvirina, zaštitnika grada i Krčke biskupije.

U Gradu Krku svečano se obilježava i 10. kolovoz - Dan Svetog Lovra.

Članak 9.

Radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Krka, a osobito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja,

sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Krk dodjeljuje javna priznanja.

Članak 10.

Javna priznanja Grada Krka su:

 • Nagrada Grada Krka za životno djelo,
 • Godišnja nagrada Grada Krka,
 • Počasni građanin Grada Krka,
 • Zlatna plaketa »Grb Grada Krka«.

Članak 11.

Nagrada Grada Krka za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Krka.

Članak 12.

Godišnja nagrada Grada Krka je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća i doprinos koji su od osobitog značenja za Grad Krk.

Članak 13.

Počasnim građaninom Grada Krka može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada Krka, ostvarenju i razvoju demokracije i mira u Republici Hrvatskoj ili svijetu te napretku čovječanstva.

Počasni građanin Grada Krka ne stječe posebna prava odnosno obaveze, a počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom takve počasti.

Članak 14.

Zlatna plaketa »Grb Grada Krka« je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Krka u svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada Krka.

Članak 15.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

Članak 16.

Pored javnih priznanja iz članka 10. ovoga Statuta, Grad Krk dodjeljuje i sljedeće nagrade:

 • nagrade učenicima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima, smotrama i redovnom školovanju,
 • nagrade prosvjetnim radnicima - mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama,
 • nagrade sportašima, sportskim radnicima i klubovima, za osvojene medalje na olimpijskim igrama te svjetskim i evropskim prvenstvima, kao i za posebna postignuća na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Gradskog vijeća.

Članak 17.

Grad Krk surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko-goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Grad Krk, radi promicanja zajedničkih interesa i unapređenja suradnje među gradovima u Republici Hrvatskoj, može osnovati s drugim gradovima odgovarajuću udrugu.

Grad Krk surađuje s drugim gradovima, općinama i županijama u Republici Hrvatskoj u pitanjima od zajedničkog interesa.

Članak 18.

Radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Krk surađuje s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju međusobne suradnje odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Krka s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Sporazum o suradnji Grada Krka i jedinice lokalne i regionalne samouprave druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 19.

Grad Krk samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga i podliježe samo nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih tijela državne uprave.

(Napomena: Izmjena članka 19. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Članak 20.

Grad Krk u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području, te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Radi učinkovitijeg obavljanja pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovoga članka prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Krka.

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se način i uvjeti obavljanja poslova, nadzor te osiguravanje sredstava potrebnih za obavljanje prenijetih poslova.

Članak 21.

Obavljanje pojedinih poslova iz članka 20. ovoga Statuta Grad Krk može organizirati zajednički s drugim općinama i gradovima.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga na način iz stavka 1. ovoga članka može se osnovati zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili služba, zajedničko trgovačko društvo ili se obavljanje pojedinih poslova može organizirati zajednički u skladu s posebnim zakonima.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje gradonačelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

(Napomena: Izmjena članka 21 stavka 3. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 22.

Pored poslova iz članka 20. ovoga Statuta, Grad Krk može na svom području obavljati i poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije.

Poslove iz stavka 1. ovoga članka Grad Krk može obavljati u skladu sa svojim mogućnostima osiguravanja dovoljnih prihoda za njihovo obavljanje, na temelju odluke koju donosi Skupština Primorsko-goranske županije uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(Napomena: Izmjena članka 22. stavka 2. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Članak 23.

U okviru poslova, prava i obveza koje obavlja, ostvaruje i osigurava u samoupravnom djelokrugu te u okviru poslova od područnog (regionalnog) značaja koje može obavljati, Grad Krk:

 • poduzima aktivnosti usmjerene na jačanje i poticanje gospodarskog razvoja Grada Krka, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti i poduzetničkih aktivnosti u Gradu Krku,
 • osigurava uvjete za odvijanje prometa i razvitak prometne infrastrukture,
 • raspolaže, upravlja i koristi se imovinom u vlasništvu Grada Krka,
 • osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba građana i vodi brigu o potrebama i interesima građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, kulture, tjelesne i tehničke kulture i sporta,
 • osigurava višu razinu standarda zdravstvene zaštite građana,
 • osigurava ostvarivanje prava iz socijalne skrbi radi zaštite životnog standarda socijalno ugroženih osoba,
 • osigurava uvjete za unapređivanje i zaštitu okoliša te zaštitu i očuvanje prirode,
 • osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvitka,
 • vodi brigu o uređenju naselja i kvaliteti stanovanja,
 • osigurava uvjete za uređenje prostora i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i drugih akata vezanih uz gradnju na načelima održivog razvoja,
 • promiče zaštitu i očuvanje prirodnih dobara i kulturne baštine,
 • potiče i unapređuje visoku naobrazbu i znanost,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, komunalnih, društvenih i drugih interesa i potreba građana,
 • osigurava uvjete za ostvarivanje i unapređivanje prava nacionalnih manjina,
 • potiče razvoj udruga građana,
 • njeguje tradicionalne posebnosti, razvija ih i unapređuje, a posebice one vezane uz pomorsku orijentaciju i turizam,
 • osigurava provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti,
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • osigurava uvjete za protupožarnu zaštitu te zaštitu i spašavanje,
 • obavlja sve druge poslove koji su od neposrednog interesa za gospodarski, društveni, kulturni i socijalni napredak Grada.

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrobnije se utvrđuju u okviru djelokruga tijela Grada Krka u skladu sa zakonom i ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 24.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Krka obavljaju tijela Grada Krka i upravna tijela Grada Krka.

Poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Krka koji su im povjereni odlukom obavljaju i tijela mjesne samouprave.

Poslove iz samoupravnog djelokruga obavljaju i ustanove i trgovačka društva osnovana radi obavljanja javnih službi u Gradu Krku, u skladu s posebnim zakonima.

Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga može se povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama u skladu s posebnim zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU I IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA

Članak 25.

Građani mogu neposredno odlučivati i sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 26.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum na temelju odredbi zakona i ovoga Statuta raspisuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, Gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

Gradsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

(Napomena: Dopuna članka 26. stavkom 4. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Gradsko vijeće može raspisati i savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(Napomena: Izmjena članka 26. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 26.a

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača iz članka 26. stavka 3. ovog Statuta, predsjednik Gradskog vijeća dužan je u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga dostaviti prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

(Napomena: Članak 26.a stupio na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 27.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

 • područje za koje se raspisuje referendum,
 • naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu,
 • obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,
 • referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,
 • dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 28.

Na referendumu imaju pravo glasovati građani koji imaju prebivalište na području Grada Krka i upisani su u popis birača Grada Krka.

(Napomena: Izmjena članka 28. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 29.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Gradsko vijeće nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovoga članka prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

(Napomena: Izmjena članka 29. stavaka 1. i 2. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od šest mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 30.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se mjesni zborovi građana.

Mjesne zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora.

Mjesne zborove građana može sazvati i Gradsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Krka, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

(Napomena: Izmjena članka 30. stavka 3. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (stambeni blok i slično).

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem medija, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 31.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće mjesnog odbora.

Članak 32.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Gradsko vijeće.

Pravilima mjesnog odbora podrobnije se uređuje način rada mjesnog zbora građana.

Članak 33.

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Krka.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 34.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Krka kao i na rad upravnih tijela Grada Krka te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Krka, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 35.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Grada Krka koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga koje mogu uputiti čelnicima tijela i upravnih tijela Grada Krka.

Članak 36.

Gradonačelnik saziva, posredstvom mjesnih odbora, sastanak s građanima, radi izjašnjavanja građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

(Napomena: Izmjena članka 36. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

IV. TIJELA GRADA KRKA

Članak 37.

Tijela Grada Krka su Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

Članak 38.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Krka podijeljene su između Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Gradonačelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradonačelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovoga članka, nadležno je Gradsko vijeće.

1. Gradsko vijeće

Članak 39.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada Krka i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Krka te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Mandat članova Gradskog vijeća počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Gradskog vijeća. Mandat članova Gradskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća.

(Napomena: Dopuna članka 39. stavkom 3. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 40.

Gradsko vijeće:

 • donosi Statut Grada Krka,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Krka,
 • donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Krka,
 • donosi smjernice razvoja Grada Krka,
 • utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Krk,
 • donosi dokumente prostornog uređenja Grada Krka,
 • donosi Poslovnik Gradskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela Gradskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 • imenuje, bira i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,

(Napomena: Dopuna članka 40. stavka 1. podstavka 12. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

 • raspisuje referendum o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika sukladno zakonu i ovome Statutu,

(Napomena: Izmjena članka 40. stavka 1. podstavka 13. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Krka,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Krk te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima sukladno odredbama posebnih zakona,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju drugom imovinom Grada Krka, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,

(Napomena: Izmjena članka 40. stavka 1. podstavka 18. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Krka i ustanovama čiji je osnivač Grad Krk iznad iznosa od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna,
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
 • dodjeljuje javna priznanja Grada Krka,
 • odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Krka udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada Krka s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

raspisuje referendum za područje Grada Krka,

 • donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga Grada Krka u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.

Članak 41.

Način rada Gradskog vijeća uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 42.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira većinom glasova svih članova Gradskog vijeća iz reda svojih članova na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

(Napomena: Izmjena članka 42. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 43.

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama Gradskog vijeća i potpisuje akte Gradskog vijeća,
 • predstavlja Gradsko vijeće,
 • dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,
 • dostavlja akte koje donosi Gradsko vijeće bez odgode Gradonačelniku,
 • brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti članova Gradskog vijeća,
 • koordinira rad odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća,
 • obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata i prestanku mirovanja mandata članova Gradskog vijeća, o prestanku mandata članova Gradskog vijeća prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o zamjenicima članova Gradskog vijeća,
 • brine o javnosti rada Gradskog vijeća,
 • obavlja i druge poslove utvrđene Poslovnikom Gradskog vijeća.

Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 43. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 44.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 45.

Gradsko vijeće može održati sjednicu ako je na sjednici nazočna većina članova Gradskog vijeća, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Statut Grada Krka, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća te Poslovnik Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

(Napomena: Izmjena članka 45. stavka 2. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Većinom glasova svih članova Gradskog vijeća, Gradsko vijeće donosi i odluku o raspisivanju referenduma kada su predlagatelji referenduma članovi Gradskog vijeća, Gradonačelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Krka.

(Napomena: Dopuna članka 45. stavkom 3. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 46.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo:

 • predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka i drugih akata te razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća,
 • podnositi amandmane na prijedloge općih akata,
 • izjašnjavati se o pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća,
 • biti birani u odbore i druga radna tijela Gradskog vijeća,
 • postavljati pitanja gradonačelniku o njegovom radu,
 • izvršiti uvid u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

(Napomena: Dopuna članka 46. stavka 1. podstavkom 6. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Prava i dužnosti članova Gradskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuju Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 47.

Članovi Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća u skladu s odlukom Gradskog vijeća, a u upravnim vijećima ustanova kojih je Grad Krk osnivač/suosnivač, kao i u skupštinama i u nadzornim odborima trgovačkih društava kojih je Grad Krk osnivač/suosnivač u skladu s aktima tih pravnih osoba.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela.

(Napomena: Dopuna članka 47. stavkom 3. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 48.

Gradsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela radi proučavanja i razmatranja pojedinih pitanja te pripreme prijedloga odluka i drugih akata iz njegovog djelokruga, kao i davanja mišljenja i prijedloga u svezi drugih pitanja koja su na dnevnom redu sjednica Gradskog vijeća.

Članak 49.

Radna tijela (Komisije i stalni odbori) Gradskog vijeća su:

1. Mandatna komisija,

2. Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja,

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja,

4. Odbor za komunalno gospodarstvo,

5. Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša,

6. Odbor za proračun i financije,

7. Odbor za poduzetništvo i obrtništvo,

8. Odbor za turizam,

9. Odbor za poljoprivredu,

10. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju,

11. Odbor za društvene djelatnosti,

12. Odbor za razvoj mjesne samouprave,

13. Odbor za ravnopravnost spolova.

Radna tijela iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka imaju predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća.

Radna tijela iz stavka 1. točke 3. do 10. i točke 12. ovog članka imaju predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća i stručnih osoba.

Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za ravnopravnost spolova iz stavka 1. točke 11. i 13. ovog članka imaju predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz redova članova Vijeća i stručnih osoba.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada odbora iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće može odlukom osnovati i druge stalne ili povremene odbore i druga radna tijela.

Odlukom iz stavka 6. ovoga članka utvrđuje se sastav, djelokrug i način rada radnog tijela.

Članak 50.

Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Krka kao savjetodavno tijelo Grada Krka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova i njihovih zamjenika te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Krka uređuju se Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka koju donosi Gradsko vijeće.

(Napomena: Izmjena članka 50. stupila na snagu 12. srpnja 2014. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14)

2. Gradonačelnik

Članak 51.

Gradonačelnik zastupa Grad Krk i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Krku.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika.

Gradonačelnik i zamjenik Gradonačelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 51.a

Iznimno od odredbe članka 51. stavka 1. ovoga Statuta, nositelj izvršne vlasti u Gradu Krku je i zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ako je mandat Gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika ima sva prava i dužnosti Gradonačelnika.

(Napomena: Članak 51.a stupio na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 52.

Gradonačelnik:

 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Krka, kao i prihodima i rashodima Grada Krka u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Grada Krka,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina te raspolaganju drugom imovinom Grada Krka čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina,

(Napomena: Izmjena članka 52. stavka 1. podstavka 8. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Krka, ustanovama čiji je osnivač Grad Krk te izvanproračunskim korisnicima proračuna do iznosa od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,
 • utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima sukladno odredbama posebnih zakona,
 • imenuje i razrješava predstavnike Grada Krka u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad Krk osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

(Napomena: Dopuna članka 52. stavka 1. podstavkom 11. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Krka u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Krka,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Krka,
 • odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Krka,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada Krka,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Krku,
 • podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području,

(Napomena: Izmjena članka 52. stavka 1. podstavka 21. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

 • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Grada Krka ili drugim propisima.

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. podstavka 9. ovoga članka Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11. ovog članka, Gradonačelnik je dužan objaviti u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.

(Napomena: Izmjena članka 52. stavka 3. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 53.

Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Gradskom vijeću polugodišnja izvješća o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće mora dostaviti Gradskom vijeću najkasnije do 1. listopada tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 1. travnja naredne godine.

Članak 54.

Pored izvješća iz članka 53. ovoga Statuta, Gradsko vijeće može tražiti od Gradonačelnika da podnese izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga rada.

Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik podnosi na način i u postupku utvrđenim Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 55.

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjeniku.

Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 56.

Gradonačelnika, u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti, zamjenjuje ga zamjenik Gradonačelnika.

Članak 57.

Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,
 • ako mu prestane prebivalište na području Grada Krka, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu,
 • smrću.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik iz članka 51.a ovoga Statuta, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

U slučaju prestanka mandata Gradonačelnika prije isteka dvije godine mandata, pročelnik upravnog tijela za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.

Ako je prestanak mandata Gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Gradonačelnika, a dužnost Gradonačelnika do kraja mandata će obnašati njegov zamjenik iz članka 51.a ovoga Statuta.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost Gradonačelnika iz stavka 4. ovoga članka, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(Napomena: Izmjena članka 57. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 58.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

-20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka i

-2/3 članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka, Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika u skladu s člankom 26.a ovoga Statuta, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Krku.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika predložilo 2/3 članova Vijeća, odluku o raspisivanju referenduma donosi Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Na postupak raspisivanja i provođenja referenduma za opoziv Gradonačelnika i njegovog zamjenika primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika Gradonačelnika.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora za Gradonačelnika i njegovog zamjenika, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od dana ranije održanog referenduma.«

Odluka o opozivu Gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada Krka.

U slučaju kada je Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

(Napomena: Izmjena članka 58. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 59.

Brisan.

(Napomena: Brisanje članka 59. stupilo na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/13)

Članak 60.

Brisan.

(Napomena: Brisanje članka 60. stupilo na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/13)

Članak 61.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik će u roku od osam dana od dana donošenja općeg akta donijeti odluku o obustavi od primjene općeg akta te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavi otkloni nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Gradonačelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o ubustavi općeg akta.

(Napomena: Izmjena članka 61. stavka 3. stupilo na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Stavci 4., 5. i 6. brisani.

(Napomena: Brisanje članka 61. stavaka 4., 5. i 6. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Odnos Gradskog vijeća i Gradonačelnika podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

V. UPRAVNA TIJELA I JAVNE SLUŽBE GRADA KRKA

1. Upravna tijela Grada Krka

Članak 62.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju se upravna tijela Grada Krka (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

(Napomena: Izmjena članka 62. stavka 1. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Upravna tijela osnivaju se i ukidaju odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe.

Članak 63.

Upravna tijela, u okviru prava i dužnosti Grada Krka, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Gradskog vijeća te obavljaju i druge poslove.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna su tijela dužna raditi po smjernicama i preporukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

(Napomena: Izmjena članka 63. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 64.

Upravna tijela dužna su svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 65.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 66.

Za obavljanje poslova iz djelokruga upravnog tijela kojim upravljaju, pročelnici upravnih tijela odgovorni su Gradonačelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnici upravnih tijela dužni su u svom radu pridržavati se uputa Gradonačelnika.

2. Javne službe Grada Krka

Članak 67.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Krk osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih, društvenih te drugih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Članak 68.

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba.

Grad Krk te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su osigurati trajno i kvalitetno

obavljanje tih djelatnosti i održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Članak 69.

Grad Krk osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Grad Krk može povjeriti i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji.

Članak 70.

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Krk osniva javne ustanove, a za obavljanje drugih društvenih djelatnosti, ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, Grad Krk osniva ustanove (u daljnjem tekstu: ustanove).

Članak 71.

Ustanove kojih je osnivač Grad Krk samostalne su u obavljanju svojih djelatnosti i u poslovanju sukladno zakonu, na zakonu utemeljenom propisu, aktu o osnivanju i statutu ustanove.

Aktom o osnivanju odnosno statutom ustanove može se ograničiti stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina i druge imovine ustanove te način raspolaganja s dobiti.

VI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 72.

Na području Grada Krka osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Članak 73.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja - grada, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 74.

Na području Grada Krka mjesni odbori su:

1. Mjesni odbor Kornić (za područje naselja: Kornić, Lakmartin i Muraj);

2. Mjesni odbor Milohnići ( za područje naselja: Brzac, Glavotok, Linardići i Milohnići);

3.Mjesni odbor Poljica (za područje naselja: Bajčići, Brozići, Brusići, Kapovci, Nenadići, Poljica i Žgaljići);

4. Mjesni odbor Skrpčić-Pinezić ( za područje naselja: Pinezići, Picik i Skrpčići);

5. Mjesni odbor Vrh ( za područje naselja: Kosići, Salatići i Vrh);

6. Mjesni odbor Krk Istok;

7. Mjesni odbor Krk Zapad.

(Napomena: Izmjena članka 74. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 75.

Područja i granice mjesnih odbora, način njihove promjene te sjedišta pojedinih mjesnih odbora utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pribavit će se mišljenje građana s toga područja.

Članak 76.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati:

 • 10% birača upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora,
 • članovi Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća i
 • Gradonačelnik.

(Napomena: Izmjena članka 76. stavka 1. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Prijedlog sadrži podatke o:

 • podnositelju inicijative odnosno predlagatelju,
 • nazivu mjesnog odbora,
 • području i granicama mjesnog odbora,
 • sjedištu mjesnog odbora,
 • potrebi osnivanja mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja mjesnog odbora iz mjesnog odbora, o spajanju mjesnih odbora te o promjeni naziva mjesnog odbora odlučuje se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesnog odbora.

Gradsko vijeće na temelju mišljenja Gradonačelnika utvrđuje da li su inicijativa i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora usklađeni s odredbama zakona, ovoga Statuta i općih akata Grada Krka.

O inicijativi i prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka, Gradsko vijeće odlučuje uz prethodno pribavljeno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 77.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora te druga pitanja u svezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

(Napomena: Izmjena članka 78. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 79.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

(Napomena: Izmjena članka 79. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Članak 80.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,
 • donosi financijski plan i godišnji obračun,

(Napomena: Izmjena članka 80. stavka 1. podstavka 2. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

 • donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • bira i razrješuje predsjednika vijeća mjesnog odbora,
 • saziva mjesne zborove građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Grada Krka za pojedine namjene sukladno općim aktima Gradskog vijeća,
 • surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada Krka,
 • osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješuje njihove članove,
 • surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 81.

Odredbama Glave VI. ovoga Statuta uređene su osnove pravila mjesnog odbora.

Članak 82.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

 • predstavlja mjesni odbor,
 • saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,
 • provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,
 • vodi mjesne zborove građana,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
 • brine o javnosti rada mjesnog odbora,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 83.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

 • prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,
 • raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,
 • obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 84.

Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Krka uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 85.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavljaju upravna tijela na način propisan općim aktom Grada Krka kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela.

Članak 86.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Gradonačelnik.

Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

(Napomena: Izmjena članka 86. stavka 2. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

VII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 87.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Krku imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

Članak 88.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Krku imaju pravo:

 • predlagati tijelima Grada Krka mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Gradu Krku, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Grada Krka,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka uređuju se općima aktima Grada Krka.

Članak 89.

U pripremi prijedloga općih akata Gradonačelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 90.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 88. ovoga Statuta.

Članak 91.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Grada Krka.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Grada Krka mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Članak 92.

Nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati simbole i zastave nacionalnih manjina i obilježavati praznike nacionalnih manjina.

Zastava nacionalne manjine može se uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Grada Krka isticati na poslovnim zgradama u kojima nacionalna manjina ima sjedište i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 93.

Vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine koje utvrdi koordinacija vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina osnovana za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: koordinacija za područje Republike Hrvatske) i to:

 • u sastavu svojih pečata i žigova,
 • u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,
 • u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 94.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine koju utvrdi koordinacija za područje Republike Hrvatske.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obavezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA KRKA

Članak 95.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Krku čine imovinu Grada Krka.

Grad Krk mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog gospodara.

(Napomena: Izmjena članka 95. stavka 2. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 96.

Grad Krk ima prihode kojima u okviru svoga djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Krka moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju tijela Grada Krka u skladu sa zakonom.

Članak 97.

Prihodi Grada Krka su:

 • gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • prihodi od stvari u vlasništvu Grada Krka i imovinskih prava,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada Krka odnosno u kojima Grad Krk ima udjele ili dionice,
 • prihodi od naknade za koncesije,

(Napomena: Izmjena članka 97. stavka 1. podstavka 4. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad Krk propisuje u skladu sa zakonom,
 • udio u zajedničkom porezu,
 • sredstva, pomoći Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,

(Napomena: Izmjena članka 97. stavka 1. podstavaka 6. i 7. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

 • drugi prihodi u skladu sa zakonom.

Članak 98.

Vrste poreza te stopa i visina poreza koji pripadaju Gradu Krku utvrđuju se odlukom koju donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

(Napomena: Izmjena članka 98. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Članak 99.

Svi prihodi i primici proračuna Grada Krka raspoređeni su u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se putem izmjena i dopuna proračuna po postupku za donošenje proračuna.

Članak 100.

Planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te izvještavanje o izvršavanju proračuna provodi se na način, po postupku i u rokovima sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Gradonačelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Gradskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisani zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

(Napomena: Dopuna članka 100. stavcima 2. i 3. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 101.

Grad Krk se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira sukladno odredbama posebnih zakona.

Grad Krk može davati jamstva i suglasnosti za zaduživanje sukladno zakonu kojim se uređuje proračun.

Članak 102.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Krka nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja Grada Krka nadzire Ministarstvo financija odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

IX. AKTI GRADA KRKA

Članak 103.

Gradsko vijeće donosi Statut Grada Krka, Poslovnik Gradskog vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 104.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 103. ovog Statuta, na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te nadzire zakonitost rada upravnih tijela.

(Napomena: Dopuna članka 104. stavkom 3. stupila na snagu 13. veljače 2018. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/18)

Članak 105.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obavezno se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu dan nakon objave.

(Napomena: Izmjena članka 105. stavka 2. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 106.

Upravna tijela u izvršavaju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela Grada Krka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom koji se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.

(Napomena: Izmjena članka 106. stupila na snagu 3. travnja 2020. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/20)

Članak 107.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

(Napomena: Dopuna članka 107. stavkom 2. stupila na snagu 7. travnja 2013. godine, »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/13)

X. JAVNOST RADA

Članak 108.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada Krka je javan.

Članak 109.

Sjednice Gradskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Gradskog vijeća.

O radu Gradskog vijeća i odlukama koje Gradsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Gradsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a akti Gradskog vijeća objavljuju se na web stranicama Grada Krka.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se službena priopćenja medijima.

Ostvarivanje javnosti rada Gradskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 110.

Gradonačelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Krka putem medija, web stranica Grada Krka ili na drugi prikladan način.

Članak 111.

Grad Krk organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 112.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada Krka te druge materijale u svezi s radom tijela Grada Krka omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Grada Krka kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 113.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Krka mora biti istaknut naziv tijela, a na odgovarajućem mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Krka.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 114.

Prijedlog za promjenu Statuta Grada Krka može podnijeti Gradonačelnik ili najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta Grada Krka odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 115.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovoga Statuta primjenjivat će se opći akti Grada Krka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovoga Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 116.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/01).

Članak 117.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Napomena: Statut Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 28/09) stupio je na snagu 1. kolovoza 2009. godine.

ZAVRŠNA ODREDBA

(uz Izmjenu Statuta Grada Krka («SN PGŽ«, broj 41/09)

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Napomena: Izmjena Statuta Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 41/09) stupila je na snagu 17. listopada 2009. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(uz Izmjene i dopune Statuta Grada Krka («SN PGŽ«, broj 13/13)

Članak 24.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta, primjenjivat će se opći akti Grada Krka u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovoga članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Krka.

Članak 26.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije», osim članaka 7., 8., i 13., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Napomena: Izmjene i dopune Statuta Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 13/13) stupile su na snagu 7. travnja 2013. godine.

ZAVRŠNA ODREDBA

(uz Izmjenu Statuta Grada Krka («SN PGŽ«, broj 20/14)

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Napomena: Izmjena Statuta Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 20/14) stupila je na snagu 12. srpnja 2014. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(uz Izmjene i dopune Statuta Grada Krka («SN PGŽ«, broj 3/18)

Članak 17.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Krka.

Članak 18.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Napomena: Izmjene i dopune Statuta Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 3/18) stupile su na snagu 13. veljače 2018. godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(uz Izmjene Statuta Grada Krka («SN PGŽ«, broj 7/20)

Članak 8.

U cijelom tekstu Statuta Grada Krka riječi: «središnje tijelo državne uprave» u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: «tijelo državne uprave» u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 9.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Napomena: Izmjene Statuta Grada Krka (»SN PGŽ«, broj 7/20) stupile su na snagu 3. travnja 2020. godine.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2153&mjesto=51500&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr