SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

83.

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima ('Narodne novine' broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-proč.tekst i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine donosi:

Odluku

o porezima Grada Opatije

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Opatija, stope i visine poreza, način obračuna i plaćanja poreza, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Stopa prireza porezu na dohodak na području Grada Opatije iznosi 7,5%.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju iznosi 1,5%.

Članak 5.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Porez na kuće za odmor na području Grada Opatije plaća se u visini od 15 kuna po jednom četvornom metru korisne površine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Izuzetno od stavka 1. ovog članka, porez na kuće za odmor na području naselja Mala Učka i Vela Učka plaća se u visini od 5 kuna po jednom četvornom metru korisne površine, godišnje za svaku kalendarsku godinu.

Članak 7.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

Javnom površinom smatraju se nerazvrstane ceste, javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javna parkirališta i javne zelene površine.

Članak 9.

Za korištenje javnih površina porez se plaća u visini prema sljedećim namjenama:

1. za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (odlaganje drva za ogrijev, odlaganje plovila i slično): 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno

2. za postavu terasa ugostiteljskih objekata:

a) Naselje Opatija – područje ispod Nove ceste od granice sa Gradom Rijeka uključivo i Liburnijsku ulicu = porez u iznosu od 4,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada, odnosno 2,00 kne po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka

b) Naselja Ičići, Ika, Opatija - iznad Nove ceste porez u iznosu od 3,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada odnosno 1,00 kuna po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka

c) Naselja Oprić, Dobreć, Poljane, Veprinac i Pobri porez u iznosu od 2,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada odnosno 0,50 kuna po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka

d) Vela Učka porez u iznosu od 1,00 kune po m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 31. listopada

3.  za korištenje javnih površina postavom štandova za vrijeme manifestacija, blagdana i drugih prigoda:

- a) u razdoblju do sedam dana: 100,00 kuna za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno,

- b) za razdoblja duža od sedam dana:

- za slikare i slikare portretiste 8,00 kuna po m2 dnevno,

- za sve druge namjene 20,00 kuna po m2 dnevno.

4. postava kioska za obavljanje registrirane djelatnosti

- za područje ispod Nove ceste i Ulice R.K. Jeretova u naselju Opatiji te Liburnijska ulica u naselju Ičići: 100,00 kuna dnevno,

- za ostala područja: 75,00 kuna dnevno,

5. za potrebe snimanja reklamnih i drugih spotova: 500,00 kuna dnevno,

6. za postavu putokaza i reklama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Grad Opatija i Turistička zajednica kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama:

a) u razdoblju kraćem od 180 dana u kalendarskoj godini: 

- do 1 m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 20,00 kuna dnevno

- preko 1m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 40,00 kuna dnevno.

b) za razdoblja duža od 180 dana u kalendarskoj godini:

- do 1 m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 5.000,00 kuna za kalendarsku godinu

- preko 1m2 površine putokaza/reklama u iznosu od 10.000,00 kuna za kalendarsku godinu.

7. Obveznik iz stavka 1. točka 6. alineja b. ovog članka, kojem je utvrđena porezna obveza za kalendarsku godinu, i koji je tijekom iste godine, uklonio reklamu ili putokaz sa javne površine, a ukupno razdoblje korištenja ne prelazi 180 dana, utvrditi će se obveza poreza sukladno točki 6. alineji a. ovog članka.

Članak 10.

Porez na korištenje javnih površina plaća se na sljedeći način:

- u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza za iznos poreza koji ne prelazi 5.000,00 kuna

- u 2 obroka za iznose poreza većih od 5.000,00 kuna do 10.000,00 kuna, pri čemu se prvi obrok plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza

- u 4 obroka za iznose poreza većih od 10.000,00 kuna do 20.000,00 kuna, pri čemu se prvi obrok plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza

- u 6 obroka za iznose poreza većih od 20.000,00 kuna do 50.000,00 kuna, pri čemu se prvi obrok plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza

- u 12 obroka za iznose poreza većih od 50.000,00 kuna, pri čemu se prvi obrok plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 11.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina je Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, osim članka 3. Odluke kojim je propisana visina stope prireza porezu na dohodak.

Odredba članka 3. Odluke stupa na snagu i primjenjuje se od prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je predmetna odluka objavljena u “Narodnim novinama”.

Članak 13.

Stupanjem na snagu Odluke iz članka 12. stavak 1. Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o porezima Grada Opatije (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 37/11 5/12, 7/13, 11/17 i 32/19) i Odluka o porezu na potrošnju (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 29/19).

Stupanjem na snagu članka 3. Odluke, stavlja se izvan snage Odluka o prirezu porezu na dohodak (“Narodne novine”, broj 126/07 i 125/19).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije” i “Narodnim novinama”.

Klasa: 011-01/20-01/25

Ur. broj: 2156/01-01/01-20-2

Opatija, 24. srpnja 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr