SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

36.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU
GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/ 14, 16/15, 23/15,7/16, 16/16, 7/19 i 10/20), u članak 35. stavak 1. točka 5. brišu se riječi :“objekti primarne zdravstvene zaštite“ te se dodaje stavak 5. koji glasi:

„Iznimno od stavka 1. ovog članka za poslovne prostore namijenjene objektima primarne zdravstvene zaštite ne primjenjuje se izračun zakupnine, te početna zakupnina iznosi 1,00 kn mjesečno.“

Članak 2.

U članku 38. iza stavka 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

„(13) Po prestanku posebnih okolnosti prouzročenih epidemijom korona virusa COVID-19 obveze plaćanja mjesečne zakupnine mogu se umanjiti do 50 % na temelju Odluke gradonačelnika. “

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-01/20-01/13

URBROJ:2213/01-01-20-7

Mali Lošinj, 24. srpnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

PREDSJEDNIK

Elvis Živković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10005&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr