SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

128.

Župan Primorsko-goranske županije, na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točka 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 – pročišćeni tekst i 2/20) i članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, dana 21. srpnja 2020. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj KLASA: 023-01/20-01/6, URBROJ: 2170/1-06-02/2-20-2 od 21. siječnja 2020. godine - u daljnjem tekstu: Pravilnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20), stavak 1. članka 7. mijenja se i glasi:

U Upravnom odjelu se sistematizira 35 radnih mjesta sa 48 izvršitelja, kao i tri privremena radna mjesta za potrebe rada na projektima ARCA ADRIATICA, Adri.SMartFish i ARGOS.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika, iza radnog mjesta pod rednim brojem 37. dodaje se privremeno radno mjesto pod rednim brojem 38. „VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAD NA PROJEKTU ARGOS“.

Članak 3.

Privremena sistematizacija radnih mjesta iz članka 1. ovog Pravilnika traje do okončanja projekata ARCA ADRIATICA, Adri.SMartFish i ARGOS, nakon čega će se privremena radna mjesta brisati iz Pravilnika.

Članak 4.

Dopuna Sistematizacije radnih mjesta utvrđena u članku 1. ovog Pravilnika, sa nazivom i opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima za raspored na privremeno radno mjesto, nalazi se u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/6

URBROJ: 2170/1-06-02/3-20-10

Rijeka, 21. srpnja 2020.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr