SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 23. Petak, 10. srpnja 2020.
OPĆINA LOPAR

11.

Na temelju čl. 7. st. 2. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18) i čl. 19. st. 1. toč. 26. Statuta Općine Lopar (»Službeno glasilo Primorsko-goranske županije«, broj 8/18, 35/18), dana 17. lipnja 2020. Općinsko vijeće Općine Lopar, donosi sljedeću

ODLUKU
O USVAJANJU KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA
O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE
STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE LOPAR
ZA RAZDOBLJE OD 2020. - 2030. GODINE

I.

Ovom Odlukom usvaja se Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan (u daljnjem tekstu: Komunikacijska strategija), za postupak izrade i provedbe Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine (u daljnjem tekstu: Strategija razvoja), kojom se propisuju ciljevi, komunikacijske aktivnosti i proračun, ciljne skupine, kanali komunikacije, praćenje, izvještavanje i evaluacija komunikacijske strategije, pokazatelji uspješnosti i provedbeni komunikacijski akcijski plan.

II.

Komunikacijska strategija donosi se u svrhu kontinuiranog i cjelovitog informiranja javnosti o svim fazama postupka izrade i provedbe Strategije razvoja Općine Lopar za razdoblje od 2020. do 2030. godine te ostvarivanja vidljivosti postupka planiranja javnih politika.

III.

Skladno načelu partnerstva i suradnje te načelu transparentnosti, Komunikacijska strategija usmjerena je na promicanje važnosti politike regionalnog razvoja u cilju daljnjeg ravnomjernog i održivog razvoja Općine Lopar te optimalnog korištenja njezinih razvojnih potencijala. Odredbe Komunikacijske strategije naglašavaju nužnost kontinuirane suradnje nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti te provedbe partnerskih konzultacija između predstavnika javnog i civilnog sektora, gospodarskih subjekata, predstavnika obrazovnih institucija i znanstvene zajednice u svim fazama izrade i provedbe strategije.

IV.

Sastavni dio Komunikacijske strategije je Komunikacijski akcijski plan, koji definira rokove i dinamiku provedbe mjera korištenjem komunikacijskih alata u svrhu ostvarenja utvrđenih ciljeva.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasilu Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj web stranici Općine Lopar i biti dostupna javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Klasa: 011-03/20-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-20-03

Lopar, 17. lipnja 2020.

OPĆINA LOPAR
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik općinskog Vijeća

Dino Ivanić, bacc. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2149&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr