SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

29.

Temeljem čl. 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18, 32/20), čl. 103. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
komunalne infrastrukture

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture pod upravom Grada Malog Lošinja, i to k.č.br. 796/2 upisana u zk.ul. 1245 k.o. Mali Lošinj - grad, cesta katastarske površine 196 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja komunalnu infrastrukturu - javno dobro, već okućnicu kuća sagrađenih na k.č.br. 796/1 k.o. Mali Lošinj - grad, u ulici Lošinjskih pomoraca 27.

Članak 2.

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi komunalne infrastrukture pod upravom Grada Malog Lošinja na k.č.br. 796/2, zk.ul. 1245 k.o. Mali Lošinj - grad, te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja u cjelini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

Klasa: 944-17/20-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

 

 

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr