SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

26.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19, 98/19) i članka 32. stavka 1. točka 19. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Malog Lošinja za 2020. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (dalje: Gradsko vijeće), koja su osigurana u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2020. godinu u iznosu od 45.000,00 kn.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća tako da se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, dodjele sredstva razmjerno broju članova prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Sukladno iznosu financijskih sredstava iz članka 1. i kriterijima iz članka 2. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos od 241,83 kn (godišnji iznos: 2.901,96 kn), a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola mjesečni iznos od 266,34 kn (godišnji iznos: 3.196,08 kn).

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja ima 15 članova.

Primjenom članka 3. ove Odluke proračunska sredstva za 2020.godinu raspoređuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim sa liste grupe birača prema broju njihovih članova, prema konačnim rezultatima za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave, u iznosima kako slijedi:

Članak 5.

Financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuju se političkim strankama i gradskim vijećnicima izabranim sa liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Gradskog vijeća, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 402-01/20-01/49

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆA

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr