SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

22.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 26. sjednici od 29. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA
UREĐENJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG
CENTRA R1-3 (UPU- 6)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja sportsko - rekreacijskog centra R1-3 (UPU- 6), u daljnjem tekstu: Odluka, a odnosi se na područje Kurila - Liski.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja sportsko - rekreacijskog centra R1-3 (UPU- 6) (u daljnjem tekstu: Plan), područja Kurila-Liski, razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19- u daljnjem tekstu: Zakon), Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj) i ostalih važećih propisa iz područja prostornog uređenja, kao i posebnih propisa.

(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI

Članak 4.

(1) Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe realiziranja sportsko - rekreacijske zone.

(2) Osim definiranja namjene zone, potrebno je definirati programske pokazatelje i uvjete kako bi se zona mogla realizirati.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja te iznosi 12,11 ha, a prikazan je u grafičkom dijelu kartografskog prikaza 4.02. GP Ćunski.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je PPU Grada Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje sportsko - rekreacijske namjene R1-3.

(2) Područje je djelomično neizgrađeno, ima cestovni pristup, a nalazi se i u blizini aerodroma Mali Lošinj, te time ima idealni pristupni položaj obzirom na veliki broj sportova kao i zadovoljenjem sadržaja za nogometna igrališta s popratnim sadržajem.

(3) Djelomično se nalazi izvan područja ograničenja 1000 m od obalne crte, a dijelom unutar zone ograničene gradnje i uređenja prostora - zračnog puta aerodroma Mali Lošinj.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Osnovni ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- odrediti osnovnu namjenu površina u zoni (sportsko - rekreacijske građevine, površine rekreacije, zelenila i definirati sve ostale prateće sadržaje i građevine u zoni),

- odrediti osnovnu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,

- odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

- odrediti uvjete za gradnju, uređenje i korištenje površina i građevina, i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

- HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ a, 51557 Cres

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

- JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj

2) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

3) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

4) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana dobivanja prethodnih zahtjeva,

- Utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnice: 8 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

- Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,

- Početak javne rasprave: 8 dana od dovršetka Prijedloga Plana,

- Javna rasprava (javni uvid sa uključenim javnim izlaganjem): 30 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja svih primjedbi pristiglih na javnoj raspravi,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga i izvješća o javnoj raspravi,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) Izradu Plana financira tvrtka Jadranka turizam d.o.o., Mali Lošinj.

(2) Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

(2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/19-01/77

Ur. broj: 2213/01-01-20-24

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

 

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr