SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

21.

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj: 153/13,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 26. sjednici od 29. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA (I)
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ČIKAT
(UPU 13)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13 ) u daljnjem tekstu: Odluka.

Članak 2.

(1) Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13) u daljnjem tekstu: Plan, razlozi za izradu, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

(1) Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16 - u daljnjem tekstu: PPUG Mali Lošinj).

(2) Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana je Grad Mali Lošinj, Jedinstveni upravni odjel.

RAZLOZI

Članak 4.

(1) Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja i korekcije osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, definiranja detaljnih uvjeta gradnje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene sa pratećim sadržajima, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

(2) Obzirom da je područje unutar obuhvata Plana izgrađeno, prostorno - planska intervencija usmjerit će se na unaprijeđenje postojećih sadržaja ili njihovu kvalitetnu zamjenu, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude, na način da se transformira postojeća izgrađena struktura u kapacitete visoke kategorije.

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

(1) Plan predstavlja izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene oznake T1-hoteli i sportsko - rekreacijske namjene oznake R1- sportsko - rekreacijski centar.

(2) Obuhvat Plana određen je PPUG-om Malog Lošinja, kartografski prikaz br. 4.4. Mali Lošinj. Građevinsko područje Mali Lošinj, s površinom obuhvata cca 95,0 ha morskog i kopnenog dijela.

(3) Grafički prikaz granice obuhvata plana, mj. 1:5.000, u prilogu Odluke sastavni je dio Odluke.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke i sportsko - rekreacijske namjene.

(2) Područje obuhvata Plana komunalno je opremljeno i većim dijelom izgrađeno, a može se podijeliti na dvije cjeline: područje autokampa sa pratećim sadržajima, područje hotela i vila, te sportsko - rekreacijskih građevina. Kao izdvojeni sadržaj unutar kampa nalazi se vila Kredo. Kamp je rekonstruiran proširenjem infrastrukture i dodavanjem pratećih sadržaja (aqua park). Na području hotela i vila postoji veći broj funkcionalno nezavisnih ugostiteljsko - turističkih i sportsko - rekreacijskih građevina i sadržaja, uključujući i nekoliko građevina za povremeno ili stalno stanovanje. Značajan dio građevina hotela i vila je rekonstruiran.

(3) Obje cjeline povezane su obalnom šetnicom i sadrže kupališta, također djelomično rekonstruirana.

(4) Zona se nalazi na području zaštićene park šume Čikat.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

(1) Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- preispitati i korigirati broj smještajnih kapaciteta zone,

- preispitati i korigirati uvjete uređenja i gradnje u zoni,

- preispitati i korigirati profile i trase cesta i parkirališta unutar zone

(2) Planom je, kroz namjenu, način i uvjete korištenja površina, izgradnju prometne i komunalne infrastrukturne mreže, te mjere zaštite prostora i okoliša, potrebno postići optimalan odnos između nivoa komunalne opremljenosti i zaštite prirodnih ali i graditeljskih resursa. Racionalnim planiranjem treba ostvariti preduvjete za zaštitu prirodnih resursa s ciljem formiranja ponudom raznolike ali prostorno uravnotežene turističke zone.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(2) Obavezna je izrada krajobrazne studije užeg i šireg obuhvata.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

(1) Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

(1) Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

(2) Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku izrade Plana:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko - goranska, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured Rijeka, Đ. Šporera 4, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, ODS Elektroprimorje Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv »Kvarnersko primorje i otoci« sa sjedištem u Rijeci, Verdieva 6, 51000 Rijeka

- HAKOM, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

- Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/ a, 51557 Cres

- Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/a, 51557 Cres

- Lošinj usluge d.o.o., G. Garibaldi 4, 51550 Mali Lošinj

- JU Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka Kapetanija Rijeka, Lučka ispostava Mali Lošinj, Priko 60, 51550 Mali Lošinj

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam PGŽ-a, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka

- Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres-Lošinj, Čikat 15, p.p. 19, 51550 Mali Lošinj

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26

- JU Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka

(3) Primjenom članka 90. Zakona navedena javnopravna tijela pozvat će se da u roku od 30 dana dostave zahtjeve za izradu Plana, a kojim zahtjevima se ne mogu mijenjati ciljevi i programska polazišta utvrđena ovom Odlukom.

(4) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente i dr.. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

(5) Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA

Članak 11.

(1) Rok za izradu Plana po fazama:

- Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- Izrada Nacrta prijedloga Plana: u roku od 30 dana od dana dobivanja prethodnih zahtjeva,

- Utvrđivanje Prijedloga Plana od strane Gradonačelnice: 8 dana od dovršetka Nacrta prijedloga Plana,

- Izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu: 15 dana od utvrđivanja Prijedloga Plana,

- Početak javne rasprave: 8 dana od dovršetka Prijedloga Plana,

- Javna rasprava (javni uvid sa uključenim javnim izlaganjem): 15 dana,

- Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana: 30 dana od zaprimanja svih primjedbi pristiglih na javnoj raspravi,

- Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 15 dana od dostave Nacrta konačnog prijedloga i izvješća o javnoj raspravi,

- Pribavljanje suglasnosti Ministarstva: 60 dana od dana zaprimanja,

- Donošenje Plana: 30 dana od zaprimanja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

(2) Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

(1) Izradu Plana financira tvrtka Jadranka turizam d.o.o., Mali Lošinj.

(2) Grad Mali Lošinj provodi postupak javne nabave, ugovaranja izrade Plana i postupak njegovog usvajanja potpuno samostalno i bez ikakve obveze u odnosu na namjenu prostora koju želi potencijalni investitor.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

(1) Odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

(2) Odluka će se dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/19-01/78

Ur. broj: 2213-01-01-20-23

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr