SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/ 11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) i čl. 42. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na svojoj sjednici održanoj dana 29. svibnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti na prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi
u Dječji vrtići Cvrčak, Mali Lošinj

I.

Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtići Cvrčak, Mali Lošinj, Omladinska 14, Mali Lošinj, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine. (Tekst Pravilnika sastavni je dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/20-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-20-5

Mali Lošinj, 29. svibnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2145&mjesto=10005&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr