SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Temeljem članka 64.stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine, broj 80/13,153/13,78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine, broj 03/17), članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09,32/09,10/ 13,24/17- pročiščeni tekst i 9/18), te nakon provedenog

postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana
uređenja sportsko-rekreacijskog centra R1-3 (UPU-6)

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja je dana 18. prosinca 2019. godine donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja sportsko - rekreacijskog centra R1-3 (UPU-6) (dalje u tekstu: Plan), Klasa: 350-01/19-01/77, Urbr: 2213/01-01-19- 8.

Temeljem Odluke iz stavka 1. Grad Mali Lošinj je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da je predmetna izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatsljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu u njemu navedenog uvjeta zaštite prirode, kao i da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana i nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe realiziranja sportsko - rekreacijske zone. Osim definiranja namjene zone, potrebno je definirati programske pokazatelje i uvjete kako bi se zona mogla realizirati.

Članak 4.

Osnovni ciljevi i programska polazišta su:

- odrediti osnovnu namjenu površina u zoni (sportsko - rekreacijske građevine, površine rekreacije, zelenila i definirati sve ostale prateće sadržaje i građevine u zoni),

- odrediti osnovnu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu,

- odrediti mjere za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih vrijednosti, uređenje zelenih i ostalih zaštitnih površina,

- odrediti uvjete za gradnju, uređenje i korištenje površina i građevina, i time stvoriti pretpostavku za izdavanje zakonskih akata kako bi se provela realizacija zone.

Programska polazišta na području obuhvata su:

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 32/13, 7/17 i 41/18);

Prostorni plan uređenja Grada Maloga Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16).

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je PPU Grada Malog Lošinja kao izdvojeno građevinsko područje sportsko - rekreacijske namjene R1-3. Područje je djelomično neizgrađeno, ima cestovni pristup, a nalazi se i u blizini aerodroma Mali Lošinj, te time ima idealni pristupni položaj obzirom na velik broj sportova kao i zadovoljenjem sadržaja za nogometna igrališta s popratnim sadržajem. Djelomično se nalazi izvan područja ograničenja 1000 m od obalne crte, a dijelom unutar zone ograničene gradnje i uređenja prostora - zračnog puta aerodroma Mali Lošinj.

Članak 6.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Mali Lošinj zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

2. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci» Verdijeva 6/4, 51 000 Rijeka,

4. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres,

5. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

6. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, p.p.19, 51550 Mali Lošinj,

8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

9. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka,

Svoje očitovanje dostavili su sljedeća tijela/osobe:

1. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša (Klasa: 351-01/20-04/9, Urbr: 2170/1-03-08/3-20-8, od dana 31.ožujka 2020.godine),

2. Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko - goranska županija, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Znak: 02- 200-27/4-20, od dana 15. siječnja 2020.godine),

3. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka (Klasa: 612-08/19-10/0515, Urbr: 532-04-02-11/15-20-2, od 20.01.2020.godine),

4. Hrvatske vode, Vodnosgospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka (Klasa: 351- 03/19-01/0000443, Urbr: 374-23-3-20-2, od 30. 01. 2020.godine),

Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša se očitovalo kako nema potrebe provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, Klasa: 351-01/20-04/9, Urbr: 2170/1-03- 08/3-20-8, od 31. ožujka 2020. godine te da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko-goranske županije dao je mišljenje kako nije potrebno provesti postupak strateške procjene Urbanističkog plana sportsko - rekreacijskog centra R1-3 (UPU 6).

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci očitovali su se kako za izradu Plana nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, međutim, iako do sada na području obuhvata nije evidentirano arheološko nalazište, ukoliko tijekom radova dođe do pojave istih, investitor mora zaustaviti radove i provesti arheološko istraživanje te ovisno o stupnju vrijednosti istraženih nalaza izvršiti konzervaciju u dogovoru s nadležnim institucijama.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana očitovao se da Prostorni plan neće imati značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša (vode) ukoliko se prilikom realizacije navedenih ciljeva bude poštivala važeća zakonska regulativa.

Svoje očitovanje nisu dostavile sljedeće osobe/institucije, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Malog

Lošinja da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres,

3. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

4. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,Hrvatske šume d.o.o.,

5. Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, p.p.19, 51550 Mali Lošinj.

Članak 7.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga predmetni Plan neće imati utjecaja na okoliš i prirodu, a u djelu zaštite kulturnih dobara će se kroz uvjete u Planu zaštiti visoke estetske, strukturalne, morfološke i krajobrazne vrijednosti.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu slijedećeg uvjeta zaštite prirode:

- građevinske radove i uklanjanje vegetacije planirati u razdoblju od 15.kolovoza do 15.ožujka, odnosno izvan razdoblja gniježdenja velike većine ptica.

Članak 8.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te je dana 11.svibnja 2020.godine, izdano mišljenje (Klasa: 351-01/20-04/51, Urbr: 2170/1-03-08/7-20-3) kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja

sportsko - rekreacijskog centra R1-3 (UPU 6) proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13,153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17).

Članak 9.

Grad Mali Lošinj informirat će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije i objavljuje se na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

 

 

 

 

Klasa: 350-01/19-01/77

Ur. broj: 2213/01-01-20-14

Mali Lošinj, 12. svibnja 2020.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=10005&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr