SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Temeljem članka 64.stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 03/17), članka 47.Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročiščeni tekst i 9/18), te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnica Grada Malog Lošinja donosi

ODLUKU
kojom se utvrđuje nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (I)
Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13)

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja je dana 18. prosinca 2019. godine donijela Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU-13) (dalje u tekstu: Plan), Klasa: 350-01/19-01/ 78, Urbr: 2213/01-01-19- 7.

Temeljem Odluke iz stavka 1. Grad Mali Lošinj je proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš utvrđeno je da je predmetna izrada Plana prihvatljiva za ekološku mrežu, te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatsljivosti za ekološku mrežu, uz primjenu u njemu navedenog uvjeta zaštite prirode, kao i da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana i nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Izradi Plana pristupa se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja i korekcije osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, definiranja detaljnih uvjeta gradnje za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina ugostiteljsko - turističke namjene sa pratećim sadržajima, propisivanje mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. Obzirom da je područje unutar obuhvata Plana izgrađeno, prostorno - planska intervencija usmjerit će se na unaprijeđenje postojećih sadržaja ili njihovu kvalitetnu zamjenu, a s ciljem obogaćivanja turističke ponude, na način da se transformira postojeća izgrađena struktura u kapacitete visoke kategorije.

Članak 4.

Ciljevi i programska polazišta Plana na području obuhvata su:

- preispitati i korigirati broj smještajnih kapaciteta zone;

- preispitati i korigirati uvjete uređenja i gradnje u zoni;

- preispitati i korigirati profile i trase cesta i parkirališta unutar zone.

Planom je kroz namjenu, način i uvjete korištenja površina, izgradnju prometne i komunalne infrastrukturne mreže, te mjere zaštite prostora i okoliša, potrebno postići optimalan odnos između nivoa komunalne opremljenosti i zaštite prirodnih ali i graditeljskih resursa. Racionalnim planiranjem treba ostvariti preduvjete za zaštitu prirodnih resursa s ciljem formiranja ponudom raznolike ali prostorno uravnotežene turističke zone.

Programska polazišta na području obuhvata su:

Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 32/13,7/17 i 41/ 18);

Prostorni plan uređenja Grada Maloga Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 42/14, 25/15 - pročišćeni tekst i 32/16).

Članak 5.

Područje za koje se izrađuje Plan određeno je u PPUG-u Mali Lošinj kao izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko - turističke namjene i sportsko - rekreacijske namjene. Područje obuhvata Plana komunalno je opremljeno i većim dijelom izgrađeno, a može se podijeliti na dvije cjeline: područje autokampa sa pratećim sadržajima, područje hotela i vila, te sportsko - rekreacijskih građevina. Obje cjeline povezane su obalnom šetnicom i sadrže kupališta, također djelomično konstruirana. Zona se nalazi na području zaštićene park šume Čikat.

Članak 6.

U provedenom postupku u cilju utvrđivanja značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, Grad Mali Lošinj zatražio je mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima:

1. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

2. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

3. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv Kvarnersko primorje i otoci» Verdijeva 6/4, 51 000 Rijeka,

4. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres,

5. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

6. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,

7. Hrvatske šume d.o.o., Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, p.p.19, 51550 Mali Lošinj,

8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

9. JU Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

10. Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a, Krešimirova 52A, 51000 Rijeka,

Svoje očitovanje dostavili su slijedeća tijela/osobe:

1. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša (Klasa: 351- 01/20-04/10, Urbr: 2170/1-03-08/3-20-8, od dana 17.travnja 2020.godine),

2. Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko - goranska županija, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka (Znak: 02- 200-27/5-20, od dana 15. siječnja 2020.godine),

3. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka (Klasa: 612-08/19-10/0516, Urbr: 532-04-02-11/15-20-2, od 20.01.2020.godine),

4. Hrvatske vode, Vodnosgospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka (Klasa: 351- 03/19-01/0000442, Urbr: 374-23-3-20-2, od 30. 01. 2020. godine),

Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštita okoliša se očitovalo kako nema potrebe provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, Klasa: 351-01/20-04/10, Urbr: 2170/1- 03-08/3-20-8, od 17. travnja 2020. godine te da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Nastavni zavod za javno zdravstvo, Primorsko-goranske županije dao je mišljenje kako nije potrebno provesti postupak strateške procjene I.izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13).

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci očitovali su se kako za izradu Plana nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš, međutim, moraju se definirati i zadovoljiti uvjeti očuvanja visokih estetskih, strukturalnih, morfoloških i krajobraznih vrijednosti područja obuhvata koje je potrebno unijeti u Plan.

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana očitovao se da Prostorni plan neće imati značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša (vode) ukoliko se prilikom realizacije navedenih ciljeva bude poštivala važeća zakonska regulativa.

Svoje očitovanje nisu dostavile sljedeće osobe/institucije, te se stoga smatra da su suglasni s mišljenjem Grada Malog Lošinja da nije potrebno provoditi postupak strateške procjene utjecaja Plana na okoliš:

1. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

2. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, 51557 Cres,

3. JU Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

4. Primorsko - goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,Hrvatske šume d.o.o.,

5. Šumarija Cres - Lošinj, Čikat 15, p.p.19, 51550 Mali Lošinj,

6. JU Priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

Članak 7.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na Plana na okoliš donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja planiranih izmjena na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

Sukladno kriterijima za utvrđivanje značajnog utjecaja izrade Plana na okoliš, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da se unutar obuhvata Plana ne nalaze zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode.

Sagledan je mogući utjecaj Plana na sastavnice okoliša te se, s obzirom na navedene razloge izrade predmetnog Plana, smatra da su potencijalni štetni utjecaji minimalni za stanje u prostoru, te da se uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite okoliša i prirode prilikom realizacije planiranih ciljeva izrade Plana ne očekuju značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost, stoga predmetni Plan neće imati utjecaja na okoliš i prirodu, a u djelu zaštite kulturnih dobara će se kroz uvjete u Planu zaštiti visoke estetske, strukturalne, morfološke i krajobrazne vrijednosti.

Također, sagledan je i mogući utjecaj izrade Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je zaključeno da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, uz primjenu slijedećih uvjeta zaštite prirode:

- osigurati zbrinjavanje otpadnih voda odgovarajućim stupnjem pročišćavanja,

- uklanjanje vegetacije u svrhu provedbe aktivnosti predviđenih I.izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU-13) provoditi izvan razdoblja gniježđenja većine vrste ptica, odnosno vegetaciju uklanjati u periodu od 15.kolovoza do 31. ožujka,

- zabraniti nasipavanje i uređenje obalnog pojasa na području rasprostranjenosti ugroženog i rijetkog stanišnog tipa G.3.2. Infralitoralni sitni pijesci s više ili manje mulja.

Članak 8.

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te je dana 11. svibnja 2020.godine izdano mišljenje (Klasa: 351-01/20-04/52, Urbr: 2170/1-03-08/7-20-3, kojim se utvrđuje da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za I.izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čikat (UPU 13) proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/ 13,153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17).

Članak 9.

Grad Mali Lošinj informirat će javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se na službenim stranicama Grada Malog Lošinja.

Klasa: 350-01/19-01/78

Ur. broj: 2213/01-01-20-19

Mali Lošinj, 12. svibnja 2020.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2143&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr