SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

13.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, razmatralo je Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, te donijelo

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Članak 2.

Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu je u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/20-01/08

Ur. broj: 2142/01-01-20-5

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

 

 

 

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 43/18) i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 38/18 i 33/19), Gradonačelnik Grada Krka, podnosi

IZVJEŠĆE
godišnjeg Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

I.

Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnio je Izvješće godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, koje je razmatrano na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 1. travnja 2020. godine, te se isto u smislu odredbi članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu, proslijeđuje prema Gradskom vijeću u cilju rasprave i usvajanja.

Ovim Izvješćem utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Sredstva za ostvarenje ovog Izvješća čine:

Izvori sredstava

1. Prihod od komunalne naknade 8.536.656,60 kn

2. Prihod od koncesijskih odobrenja (dio) 1.426.006,19 kn

3. Prihod od naknade za održavanje groblja 115.889,30 kn

4. Opći prihodi - ostali prihodi 101.918,72 kn

5. Neutrošeni prihod komunalne naknade iz 2018. godine 136.499,29 kn

UKUPNO: 10.316.970,10 kn

Namjena sredstava

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.431.927,00 kn

1.Čišćenje javno-prometnih površina
- poz. 3200 1.062.000,00 kn

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površinai stubišta - 26.691 m2),

- povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

- strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

- interventni radovi.

2. Odvoz otpada s javnih površina
- poz. 3119 17.824,24 kn

3. Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 5.000,00 kn

- sufinanciranje sanacije divljeg odlagališta komunalnog otpada na lokaciji k.č. 2006/72, 73, 74, 75 i 76 k.o. Poljica (vlasništvo Mila Šutića)

4. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija
i higijeničarsko veterinarska zaštita
- poz. 3118 I poz. 3118.1 201.936,84 kn

- provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije
i deratizacije 77.250,00 kn

- provođenje mjera zaštite bilja (crnike
i čempresi) prema procjeni struke 46.750,00 kn

- usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara, sterilizacija
i kastracija mačaka, naknada za održavanje
skloništa za životinje, te nabava skenera
mikro čipova ''trovan'' za potrebe
komunalnog redara - poz. 3118.1 77.936,84 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117 145.165,92 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 2.930.174,95 kn

1. Održavanje javnih površina - poz. 3107 657.914,68 kn

- čišćenje i održavanje upojnih bunara

- popravak dječjih sprava,

- održavanje razvodnih ormara i rasvjete na
igralištima s atestiranjem instalacije rasvjete,

- održavanje javne fontane,

- održavanje sunčanog sata,

- održavanje autobusnih čekaonica na području
grada Krka (mjesečno čišćenje) 12.000,00 kn

- održavanje zaštitnih metalnih ograda
(bravarske usluge na raznim popravcima),

- izrada i montaža zaštitne pješačke ograde na
dijelu Šetališta Dražica ispod bistroa
''Punta de galetto'', dužine 48,90 m 61.552,88 kn

- izrada i montaža zaštitne pješačke ograde
na dijelu Šetališta Dražica ispod Samostana
Karmelićana, dužine 49,60 m 62.434,00 kn

- izrada i montaža rukohvata na stepeništu
koje povezuje ul. Krčkih iseljenika i ul.
Narodnog preporoda, dužine 38,22m 35.640,15 kn

- popravak inox ograde na rivi ispod
Biskupskog dvora 860,71 kn

- izrada i montaža zaštitne pješačke ograde
u dijelu ulice Lina Bolmarčića
- 21 m kod kbr. 5 11.812,50 kn

- održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

- uređenje platoa u dijelu Ul. Mate Balote u Krku (hortikulturno uređenje)

- interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk 27.277,50 kn

- košnja i čišćenje borove šumice kod
Franjevačkog samostana - 600 m
2

- košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

- krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina,
ispod starog dječjeg vrtića - 900 m
2,

- krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima
u starogradskoj jezgri,

- košnja trave na ostalim javnim površinama (stepenište u Ul. Mate Balote, Ul. Put mora, dio Ul. Krčkih iseljenika, spojni put koji povezuje Vrbničku ul. s Dobrinjskom ul. te Dobrinjsku ul. s Omišaljskom ul.),

b. naselje Kornić 44.527,60 kn

- košnja i održavanje zelene površine oko
crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m
2 i
okućnicu etnografskog muzeja u naselju Kornić

- košnja i održavanje parkirališta na Dunatu,
2 x godišnje - 500 m
2,

- košnja i održavanje zelene površine kod
zgrade pošte - 288 m
2,

- košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

- košnja trave uz prometnice, ulice i puteve
prema potrebi koju određuje komunalni redar,

- postava novih košarica za smeće

- čišćenje pješačke makadamske staze između
ulica Vidikovac i Mate Balote 1.400,00 kn

- rušenje-uklanjanje armirano-betonskog zida
i podloge prijašnjeg odlagališta otpada na
parkiralištu Portapisana u Krku 15.187,50 kn

- potrebni građevinski radovi za postavu
podiznog stupića (pilomata) na djelu šetališta
Dražica, kod hotela Bor 12.478,00 kn

- izrada i montaža okretne rampe radi
ograničenja prolaska kampera na području
Prnibe - 2 kom 12.500,00 kn

- ručni iskop temelja, betoniranje temelja
i postava stupa ''Zabranjeno odlaganje
otpada izvan posuda'' u naselju Pinezići 1.625,00 kn

- hortikulturno uređenje zelene površine ispod
dječjeg igrališta u naselju Vrh-Kosići 7.982,50 kn

- nabava i postava ploča s imenima naselja,
ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci
Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje svjetlećih panoa- 6 kom,

- popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

- održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada:
upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava,
turističke i gospodarske inspekcije,

- uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima
MO prema godišnjem programu MO,

- održavanje kamenog partera u gradu Krku
(2 kom poklopca šahte na Veloj placi,
11 kom kamenih ploča po
starogradskoj jezgri) 15.562,50 kn

- uređenje dijela šetnice Šetališta Dražica na
dionicu od dječjeg bazena hotela Dražice do
kupališta Dražice (iskop dotrajalog asfaltnog
zastota te ponovno betoniranje šetališta)
- 708,85 m
2221.773,13 kn

- građevinski radovi na ugradnji novih dječjih
sprava i uređenje dječjeg igrališta
u naselju Brzac 19.423,75 kn

- sufinanciranje (50%) izgradnje kameno
-betonskog potpornog zida u naselju Muraj
na okućnici obiteljske kuće Josipa i Matee
Pinezić 21.783,30 kn

- betoniranje platoa za kontejnere u
naselju Kornić 13.125,00 kn

- dobava i postava betonskih elemenata ''New
Jersey'' na prometnici na području Mali
Kartec u gradu Krku - 6 kom - 15,00 m 23.625,00 kn

- farbanje zida radi uklanjanja grafita na
zapadnoj fasadi mrtvačnice gradskog
groblja Krk 1.680,00 kn

- popravak zaštitne ograde na parkiralištu
Portapisana 384,91 kn

- izrada i montaža zaštitne pješačke ograde
u dijelu Kvarneske ulice u Krku - 29,50 m 16.593,75 kn

- dobava i postava reflektora na stazi iza
osnovne škole u gradu Krku, od školskog
parkirališta do zgrade drušvenog doma
- 5 kom 7.310,00 kn

- održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica

- dobava i razastiranje jalovine kao sanacija
neuređenog zemljišta - 50 m
3

- održavanje i manji zahvati nužne izgradnje
oborinske kanalizacije - odvodnja atmosferskih voda

- ostali radovi (najam i postava prijenosnih
WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra
tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

- sanacija i uređenje upojnih jama - građevina
oborinskih voda i kanala za prihvat oborinskih
voda na području polja Kimpi

- usluga građevinskog nadzora 9.375,00 kn

2. Održavanje zelenih površina
- poz. 3209 978.723,03 kn

Održavanje obuhvaća: 965.208,03 kn

- 24.614 m2 javnih zelenih površina od čega:
prirodni travnjaci 8.760 m
2, autohtona vegetacija
5.000 m
2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov
4.887 m
2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice - 1.111 m;

- drvoredna stabla 939 kom;

- vaze 108 kom i

- egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

- svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

- zaštitu gradskog zelenila,

- održavanje sustava za automatsko zaljevanje
i navodnjavanje,

- ažuriranje katastra zelenih površina

- izrada Programa preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se
vrši u proljeće i jesen 13.515,00 kn

3. Održavanje plaža - poz. 3111 896.518,52 kn

- izgradnja - uređenje sunčališta - plaže »Bor«
i plaže ''Koralj'' (231,98 m
2, s postavom
- ugradnjom rubnih elemenata - 183,70 m,
te zidanje zidova od neobrađenog kamena
visine od cca 35 cm - 276,84 m) 586.337,25 kn

- dobava, prijevoz i ugradnja šljunčanog materijala
za dohranu plaža na području grada Krka - 186,00 m
3,
riječnog oblutka - 14,00 m
3, riječnog pijeska
- 12,00 m
3, izrada AB zida i podesta, betoniranje
AB stepenica te fugiranje sunčališta - na plaži
''Punta di Galetto'' 61.829,13 kn

- popravak-sanacija školjere u uvali ''Jert''
u naselju Pinezići (izrada suhozida, popravak
školjere, izrada betonskog prstena - 49,00 m
2,
te nasipavanje kamene frakcije
od 4-8 mm-48,00 m
3) 61.695,00 kn

- montaža i demontaža opreme,

- održavanje opreme,

- održavanje staza,

- održavanje sunčališta i ograda,

- održavanje elektroinstalacija,

- utrošak struje za privremene priključke na plažama,

- investicijsko održavanje plaže Manganel ispod
naselja Brzac

- izrada i postava inox zaštitne ograde na
plaži ispod hotela Bor m 29.157,14 kn

- čišćenje gradskih plaža

- čišćenje prirodnih plaža izvan naselja Krk 153.750,00 kn

- usluga nadzora 3.750,00 kn

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:
Poljica, Skrbčići-Pinezići, Milohnići, Kornić,
Vrh - poz. 3108 373.168,72 kn

- održavanje objekata (društveni domovi i prostorije) po MO:

MO Kornić

- uređenje prostorija kata i unutarnjeg stepeništa
u zgradi Društvenog doma Kornić 210.467,50 kn

- čišćenje upojnog bunara i zamjena stupova
na odbojkaškom igralištu u naselju Kornić 4.000,00 kn

- nabava lopte za odbojku i mreže za golove
malog nogometa 1.158,50 kn

- sitni potrošni materijal (boja, tavoloni i dr.) 500,51 kn

- usluga nadzora 9.375,00 kn

- građevinski radovi na renoviranju unutarnjeg
poslovnog prostora - caffe bara u Mjesnom
domu Kornić 48.187,50 kn

- popravak sanacija krovišta iznad poslovnog
prostora - Caffe bara i wc-a u Mjesnom
domu Kornić 9.500,00 kn

MO Vrh

- rekonstrukcija-uređenje sanitarnog čvora
u Društvenom Domu Vrh 61.962,50 kn

- sitni potrošni materijal (boja, tavaloni i dr.) 834,18 kn

MO Milohnić

- izrada i montaža alu tende na ulazu Društvenog
doma Linardić 10.088,13 kn

- sitni potrošni materijal (boja i dr.) 919,90 kn

MO Poljica

- uređenje autobusne čekaonice u naselju
Poljica 16.175,00 kn

4. Sitni inventar u komunalnom Odsjeku
- poz. 3102 23.850,00 kn

- nabava ''pivskih garnitura'' stolova s
pripadajućim klupama (10 garnitura) za
potrebe MO Kornić 9.540,00 kn

- nabava ''pivskih garnitura'' stolova s
pripadajućim klupama (15 garnitura)
za potrebe MO Vrh 14.310,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- poz. 3104

UKUPNO: 1.261.734,29 kn

1. Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste
u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika
i ostalih javno - prometnih površina
- poz. 3104 1.181.272,28 kn

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

- redovno i pojačano održavanje (manje zahvate
na cestama kao što su: asfaltiranje - 438,71 m
2,
krpanje udarnih rupa - 245,94 m
2, postava
rubnjaka - 25,00 m i ostale manje
popravke na cestama), 167.083,15 kn

- asfaltiranje djela parkinga u Vršanskoj ulici
(prilaz zoni

Poduzetništva) - 395,60 m258.902,39 kn

- dodatni radovi na uređenju parkirališta
vatrogasnog doma u Krku (dobava i ugradnja
oblutaka uz fasadu - 1,80 m
3, dobava i ugradnja
čeličnog ''L''profila dim. 10x20 cm - 3,40 m,
zamjena lošeg tla - 15,00 m
3, strojno zbijanje
podloge - 341,82 m
2) 11.186,68 kn

- asfaltiranje djela ulice Mali Kartec u gradu
Krku duž. 40,00 m šir. 5,50 m - 220,00 m
251.920,00 kn

- održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije, 93.451,93 kn

a. obnova pune crte - 1.365 m,

b. obnova isprekidane crte - 838 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.235,50 m2,

d. obnova parkinga - 54 kom,

e. obnova otoka - 221 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 212,50 m2,

g. obnova STOP slova - 359 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 27 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 14 kom,

j. obnova oznake djeca na cesti - 3 kom,

k. obnova bus stanice - 3 kom,

l. obnova oznake za invalide - 3 kom,

m. obnova križa - 128,93 m2,

n. frezanje starih oznaka - 26,60 m2

- povećanje vidljivosti pješačkog prijelaza u dijelu
ulice N. preporoda u Krku (postava ''ležećih
policajaca''- 2 kom, sa svom potrebnom
pratećom vertikalnom i horizontalnom
prometnom signalizacijom) 105.825,00 kn

- izrada i montaža zaštitnih pješačkih stupića
kod Franjevačkog samostana u gradu Krku
13 kom 12.536,20 kn

- dobava i postava ''ležećih policajaca'' - 3 kom
sa svom potrebnom pratećom vertikalnom
prometnom signalizacijom u naselju
Linardići 34.537,50 kn

- održavanje, dobava i postava vertikalne
signalizacije (77 kom prometnih znakova
i stupova, 10 kom prometnih ogledala,
9 kom fleksibilnih stupića, 31 popravak,
premještanje, nadogradnja postojećih stupova,
čišćenje i bojanje, 1 popravak treptača) 62.712,50 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta - poljskih
puteva i šumskih cesta (rekonstruiranih
iz programa IPARD-a) 37.063,13 kn

- izrada oborinske odvodnje u djelu naselja
Vrh kod kbr. 55 19.732,80 kn

- popravak i uređenje bankine na nerazvrsatnoj
cesti Lizer-Lakmartin (nabava i ugradnja
jalovine- 1.720,00 m
2, deblj. do 10,00 cm,
betoniranje ruba bankine u širi 20,00 cm
- 292,00 m, te pikiranje i iskop materijala
zbog izrade bankine, 22,00 m
3) 40.525,00 kn

- izgradnja oborinske odvodnje na lokalnoj
cesti ulaza u naselje Muraj 76.176,00 kn

- nabava, ugradnja, ravnanje te valjanje
jalovine na makadamskoj cesti od naselja
Poljica do uvale Čavlena, dužine 2.800,00 m,
- 120,00 m
318.000,00 kn

- strojno krčenje, popravak i uređenje
makadamskog puta od naselja Brusići
(Patače) do ''Vele ravnice'' 59.812,50 kn

- nabava i prijevoz betona- 4,00 m3, u svezi
betoniranja pojilišta za stoku na makadamskoj
cesti Poljica-Milohnići 2.590,00 kn

- izrada i montaža okretne rampe za
ograničenje prolaska kampera u Uvali
Čavlena na području MO Poljica 6.250,00 kn

- probijanje poljskog puta uz ''fratarski zid''
na k.č. 3596/2 k.o. Poljica u zaseoku
Glavotok 40.000,00 kn

- strojno - ručno krčenje te popravak
makadamskog puta od naselja Linardići
do uvale ''Vančala'', duž. 1.050,00 m,
s izradom nagiba ceste, te nabavom i
ugradnjom jalovine - 100,00 m
335.875,00 kn

- probijanje, proširenje i uređenje makadamskog
puta u naselju Milohnići, na dionoci
»Krčina-Ormatina« u duž. 1000 m,
šir. 2,50-3,00 m - II faza 63.437,50 kn

- strojno krčenje makadamskog puta od naselja
Milohnići do vratiju Drmuna Puškoga
- 1.200,00 m, s izradom nagiba ceste, te
dobavom i ugradnjom jalovine
- 120,00 m
335.250,00 kn

- popravak makadamskog puta od naselja
Brzac do uvale ''Makneli'' - 850,00 m,
s izradom nagiba ceste, te dobavom i
ugradnjom jalovine - 80,00 m
316.250,00 kn

- izrada ugibališta te čišćenje djela prometnice
od obrušenog materijala s odvozom na
mjesni deponij na lokaciji od naselja Linardići
do uvale vela Jana, s nabavom i ugradnjom
jalovine - 30,00 m
37.125,00 kn

- strojno krčenje šiblja uz prometnicu od
naselja Brzac do kampa
Glavotok - 1.600,00 m 10.000,00 kn

- izrada i ugradnja ''australske rešetke''
na području Drmuna Puškog, dim. 3,20x2,00 m
(na katastarskoj granici Grada Krka i Općine
Malinska - Dubašnica) 16.875,00 kn

- popravak odvojka Ulice 17. travnja u
naselju Kornić (dobava i razastiranje jalovine
- 65,00 m
3 s izradom odvodnog kanala
oborinskih voda) 9.968,75 kn

- dobava i prijevoz jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih cesta
i puteva 17.945,50 kn
MO Milohnići - 130 m
3
MO Poljica - 150 m
3
grad Krk - 10 m
3

- održavanje podizno spusnih stupića (pilomata)

- popravak semafora u gradu Krku 18.012,50 kn

- izrada i postava željeznih pješačkih stupića
uz sjevernu fasadu Franjevačkog samostana
u Krku - 12 kom 10.272,75 kn

- izrada i postava željeznih pješačkih stupića
na Placi ispred Župne crkve u naselju
Milohnići - 6 kom 6.915,50 kn

- održavanje stubišta u gradu,

- održavanje naziva ulica,

- održavanje betonskih graničnika,

- izrada rampi za invalidska kolica u postojećim
nogostupima

- košnja trave i drače uz prometnicu na potezu
od kapelice sv. Lucije do kampa Krk
te spoj Vrbničke i Omišaljske ulice 15.040,00 kn

- sanacija stjenskih pokosa - betoniranje istih

- održavanje upojnih bunara

- usluga nadzora 20.000,00 kn

2. Odvodnja oborinskih voda - održavanje
- poz. 3105 80.462,01 kn

- održavanje i čišćenje slivnika i propusta,
oborinskih kanala, kanala s rešetkom, separatora,
upojnih bunara te revizijskih okana

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: 1.063.736,39 kn

1. Održavanje javne rasvjete
(ukupno) - poz. 3109 459.825,07 kn

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR,
koje podrazumjeva radove interventnog i
preventivnog održavanja prema Planu rada JR
(otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena žarulja
i rasvjetnih cijevi - 100 kom, predspojne sprave
- 60 kom, grla - 30 kom, startera - 10 kom
i stalaka - 20 kom, osigurača 120 kom i zamjena
uništenih LED svjetiljki - 10 kom), te popravak
svjetiljki i reflektora, stupova i kandelabera,
ispitivanje i popravak kvarova na kabelima JR,
dopuna postojeće projektne dokumentacije
(upotpunjavanje tehničkih podataka), farbanje
stupova JR, kontrola brojila (šifri) na rasvijetnim
tijelima, usluga nadzora i drugo 415.258,69 kn

- izgradnja javne rasvjete na prilaznom putu
za crkvu svetoga Franje i djelom na Trgu
krčkih glagoljaša (izrada elektro instalacije
te dobava i postava tri rasvjetna tijela) 44.566,38 kn

2. Električna energija - poz. 3101 603.911,32 kn

- utrošak el. energije.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: 115.889,30 kn

1. Gradsko groblje Krk

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- hortikulturno uređenje pokosa na gornjem dijelu.

4. Mjesno groblje Milohnići

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice

VI. INTELEKTUALNE USLUGE U ODSJEKU
ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
- poz. 3120 235.691,80 kn

- usluga izrade posebnih uvjeta za prekop
javne površine i usluga građevinskog
nadzora 29.500,00 kn

- usluga izrade troškovnika i tehničih skica 11.250,00 kn

- stručni građevinski nadzor nad asfalterskim
radovima (parking u dijelu Vršanske ulice) 3.750,00 kn

- sudjelovanje na javnoj raspravi s izmjerom
prostora (rješavanje žalbe u svezi utvrđivanja
plaćanja obveze komunalne naknade) 3.750,00 kn

- krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Poljica (Ugovor o djelu) 22.002,92 kn

- krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Skrbčić-Pinezići (Ugovor o djelu) 16.502,19 kn

- krčenje lokalnih cesta i puteva na području
MO Milohnići (Ugovor o djelu) 46.787,74 kn

- krčenje i košnja rubova ulica i lokalnih
cesta u naselju Kornić 24.360,41 kn

- usluga vršenja nadzora pri radovima
izgradnje - proširenja javne rasvjete
(Ugovor o djelu) 24.203,30 kn

- usluga izrade dopune projektne
dokumentacije javne rasvjete nastala
modernizacijom javne rasvjete 22.002,92 kn

- usluga geodetske izmjere površina na
pomorskom dobru na kojem je izdano
koncesijsko odobrenje za postavu
ugostiteljske terase - dio 31.582,32 kn

VII. ODRŽAVANJE SPORTSKOG CENTRA
»JOSIP PEPI URAVIĆ« - poz. 3207 150.000,00 kn

- nabava raznog potrošnog materijala za održavanje
sportskog centra, nabava pijeska i gnojiva

VIII. ODRŽAVANJE OSNOVNO ŠKOLSKE
SPORTSKE DVORANE poz. 3207.1 191.847,41 kn

- održavanje i čišćenje sportske dvorane 126.000,00 kn

- razgraničenja troškova utroška struje, vode
i grijanja s osnovnom školom 58.747,41 kn

- nabava stola za stolni tenis 7.100,00 kn

IX. GRADNJA OBJEKATA ŠKOLSKOG
I PREDŠKOLSKOG SADRŽAJA 1.580.384,16 kn

- otplata kredita za izgradnju dječjeg
vrtića - poz. 1255.5 1.266.778,79 kn

- otplata kredita za izgradnju školske
sportske dvorane - poz.1231.9 313.605,37 kn

REKAPITULACIJA:

1. Prihodi 10.316.970,10 kn

2. Rashodi 8.961.385,30 kn

RAZLIKA 1.355.584,80 kn

II.

Na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18 i 110/18), višak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.355.584,80 kn utrošit će se u Programu građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

III.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa bila su osigurana u Proračunu Grada Krka, a njima je raspolagao Gradonačelnik Grada Krka, po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Odsjeka za gospodarstvo, Odsjeka za proračun i financije i Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Klasa: 363-01/20-01/08

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-3

Krk, 1. travnja 2020.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr