SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju članka 8. i 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 60/ 01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/ 13., 137/15., 123/17. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici održanoj dana 20. travnja 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 30/13.- pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), u članku 5. stavak 1. riječi »državnih tijela«, zamjenjuju se riječima »tijela državne uprave« a u stavku 2. »državnim tijelima« zamjenjuju se riječima »tijelima državne uprave«.

Članak 2.

U članku 6. riječi »prenijeti na Primorsko-goransku županiju«, zamjenjuju se riječima »povjeriti Primorsko- goranskoj Županiji«.

Članak 3.

U članku 11. riječi »prenijeti na Primorsko-goransku županiju«, zamjenjuju se riječima »povjeriti Primorsko- goranskoj Županiji«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. riječ »središnjeg«, briše se.

Članak 5.

U članku 33. stavak 2. riječi »središnjem« i stavku 3. »središnje«, brišu se.

Članak 6.

Članak 51. stavak 2. mijenja se i glasi » Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun i drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi » Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.«

Članak 7.

U članku 61. stavak 1. iza podstavka 21. dodaje se podstavak 22. koji glasi:

»-odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

Dosadašnji podstavak 22., postaje podstavak 23..

U članku 61. stavak 2., briše se a stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 8.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od osam (8) dana od donošenja odluke o obustavi općeg akta, otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

(2) Ako Općinsko vijeće ne ukloni uočene nedostatke u općem aktu, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akti i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

(3) Načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.«

Članak 9.

U članku 73. stavak 1. mijenja se i glasi » Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojava se Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu:upravno tijelo).«

Članak 10.

Članak 74. mijenja se i glasi: »Jedinstveni upravni odjel u područjima za koja je ustrojen i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzima propisane mjere.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravno tijelo Općine ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.«

Članak 11.

U članku 99. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Vrste poreza te stope i visina poreza koji pripadaju Općini utvrđuju se odlukom koju donosi Općinsko vijeće Vinodolske općine u skladu sa zakonom.«

Članak 12.

U članku 101. stavak 4. riječ »središnjeg« briše se.

Članak 13.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»Upravna tijela Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Upravna tijela u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga.«

Članak 14.

U članku 112. riječ »središnja«, briše se.

Članak 15.

U članku 113. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.«

Članak 16.

Ovlašćuje se odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Vinodolska općina.

Članak 17.

Ova Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2107-03/20-01-4-249

Bribir, 20. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr