SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
TURISTIČKA ZAJEDNICA TZ OTOKA KRKA

1.

Na temelju odredbe članaka 12., 15., i 72. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« br. 52/19 - u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice otoka Krka uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na sjednici održanoj 24. travnja 2020. godine, donijela je

STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE OTOKA KRKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1.) Turistička zajednica otoka Krka ( u daljnjem tekstu : Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koja pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini otoka

(2.) Članice Zajednice su Turističke zajednice grada Krka, općina: Omišalj, Malinska-Dubašnica, Punat, Baška, Dobrinj i Vrbnik

Članak 2.

Turistička zajednica otoka Krka pravni je upisana u Upisnik turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo turizma, pod upisnim brojem 202 temeljem rješenja KLASA: UP/I-334-03/11-02/33 URBROJ: 529-05-13-4, od 18. srpnja 2013. godine

Članak 3.

(1.) Naziv Zajednice je »Turistička zajednica otoka Krka«

(2.) Skraćeni naziv je »TZ otoka Krka«

(3.) Sjedište Zajednice je u Krku.

Članak 4.

(1.)Zajednica ima pečat okruglog oblika, promjera 35mm, s tekstom

»TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA«

(1.) Žig Zajednice je pravokutnog oblika, promjera 4,5 x 2 cm a sadrži naziv Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pismena

(2.) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj

(3.) O broju pečata, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Zajednice

Članak 5.

(1.) Zajednica ima znak

(2.) Oblik i sadržaj znaka određuje posebnom odlukom Turističko vijeće, a o načinu korištenja znaka odlučuje direktor Zajednice

(3.) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice

Članak 6.

(1.) Zajednicom upravljaju njezini obvezatni članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

(1.) Rad zajednice je javan

(2.) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovim Statutom

Članak 8.

(1.) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti

(2.) Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti , osim ako Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma N.N. 52/19 nije drugačije propisano

(3.) Iznimno od stavka 2 ovog članka, a sukladno Zakonu Zajednica može:

1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave

2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije

3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća

4. organizirati stručne skupove i edukacije

5. pružati usluge putem informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj upotrebi

6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i drugim propisima

(4.) Zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva

(5.) Iznimno od stavka 4. ovog članka, Zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 9.

Zadaće lokalne turističke zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. Sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije na otoku Krku

1.2. Koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji otok Krk

1.3. Razvojne aktivnosti vezane uz povezivanja elemenata ponude u pakete i proizvode - inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. Razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije otok Krk

1.6. Praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog i privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. Upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji otok Krk

1.8. Strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije otok Krk

1.10. Upravljanje javnom turističkom infrastrukturom na području otoka Krka

1.11. Sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica

2. Informacije i istraživanja

2.1. Izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije otoka Krka i profilima društvenih mreža

2.3. Osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima

2.4. Suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području destinacije otok Krk

2.5. Planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i ili u suradnji s jedinom lokalne samouprave

2.6. Operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava E visitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude na otoku Krku

3. Distribucija

3.1. Koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. Priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije otok Krk u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. Priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. Pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. Obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom

Pored zadaća iz stavka 1. ovog članka, TZ otoka Krka na čijem se području ostvaruju više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i slijedeće zadaće vezane uz marketing:

1. Odnosi s javnošću

2. Stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnoj stranici i profilima društvenih mreža

3. Definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih informativnih materijala

4. Uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama

5. Provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, mrežne stranice i profili društvenih mreža, sajmovi¹ studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i sl.

6. Koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini

7. Obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom

Zajednica dužna je voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice

Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja

III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA I OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 10.

(1.) Zajednica ima obvezatne članove

(2.) Osim članova iz stavka 1. ovog članka Zajednica može imati i dragovoljne članove

1. Obvezatni članovi Zajednice

Članak 11.

(1.) Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice

(2.) Obvezatni članovi Zajednice su lokalne turističke zajednice: Općine Baška, Općine Dobrinj, Općine Malinska-Dubašnica, Općine Omišalj, Općine Punat, Općine Vrbnik i Grada Krka

Članak 12.

(1.) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje prestankom rada lokalne turističke zajednice općine ili lokalne turističke zajednice grada ili istupanjem člana Zajednice

(2.) Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice

2. Dragovoljni članovi Zajednice

Članak 13.

(1.) Dragovoljni u zajednicu mogu biti imenovane pravne li fizičke osobe koje nisu članovi Zajednice ali su posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice

(2.) O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovog članka odlučuje skupština Zajednice

(3.) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem

(4.) Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz zajednice ako se ne pridržava odredbi ovog Statuta, odluka ili drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici

(5.) Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice

(6.) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini i na način koji odlukom utvrdi Skupština Zajednice

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

Članak 14.

(1.) Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

- biraju predstavnike Zajednice ili budu birani (oni ili njihovi predstavnici) u tijela Zajednice

- upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika i sudjeluju u radu zajednice

- daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području zajednice

- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice

- predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje

- usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

- predlažu razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode značajne za cijeli otok Krk

- predlažu sudjelovanje i Zajednice u događanjima i manifestacijama (kulturnim, sportskim, gastro i drugim događanjima ) značajnim za cijeli otok Krk a u svrhu motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

- predlažu pomaganje razvoja turizma i u destinacijama na području Zajednice koja nisu turistički razvijena

- putem zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti koja su od značenja za područje otoka krka

- razmjenjuju u zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke

- koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice

- predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata

- budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o i materijalno financijskom poslovanju

- razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Zajednice.

- daju podatke i izvješća potreba za izvršavanje zadaća Zajednice

- daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice

- pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Zajednice

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 15.

(1.) Tijela Zajednice su:

1. Skupština

2. Turističko vijeće

3. Predsjednik Zajednice

(2.) Članovi tijela Zajednice i predsjednik Zajednice osobno su odgovorni za nezakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.

1. Skupština Zajednice

Članak 16.

(1.) Skupština je najviše tijelo upravljanja u Zajednici

(2.) Skupštinu čine 28 predstavnika lokalnih turističkih zajednica općina i grada Krka

(3.) Skupštinu Zajednice čine predstavnici članica Zajednice, sukladno učešću u financiranju Zajednice i to:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRKA 8 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE BAŠKA 6 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE DOBRINJ 1 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MALINSKA- DUBAŠNICA 4 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ 5 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT 3 predstavnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VRBNIK 1 predstavnika

(4.) Ukoliko tijekom mandata dođe do promjene učešća u financiranju Zajednice za više od 10% , broj predstavnika članica Zajednice u Skupštini iznova će se utvrditi

(5.) Promjenu iz stavka 3. ovog članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća

(6.) Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine

Članak 17.

(1.) Skupština Zajednice:

1. donosi Statut zajednice

2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja

3. odlučuje o izboru i razrješenju članova turističkog vijeća

4. donosi godišnji program rada Zajednice

5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice

6. donosi poslovnik o radu Skupštine

7. nadzire poslovanje Zajednice

8. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo

9. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće

10. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice

11. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice

12. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa

13. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje

14. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovom Statutom

15. obveza je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje

16. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

17. Nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice

18. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom

Članak 18.

(1.) .Mandat članova Skupštine traje četiri godine.

(2.).Članovi Skupštine mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani

(3.) Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

- opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik

- prestankom rada člana Zajednice, čiji je predstavnik

- na osobni zahtjev

(4.) Skupština može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja .

(5.) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 3. ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 20.

(1.) Skupština odlučuje na sjednicama

(2.) Skupština Zajednica održava se najmanje dva puta godišnje

(3.) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

. Izbora članova Turističkog vijeća ako se njihov broj smanji za dva člana

. Na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje sedam članova Skupštine i direktora Zajednice

(4.) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice

(5.) Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice može sazvati Turističko vijeće ili 20% članova Skupštine

Članak 21.

(1.) Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine

(2.) Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije propisano

(3.) Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice skupštine

(4.) Iznimno od stavka 2. i 3. ovog članka , tako održana sljedeća skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova

(5.) Ako skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu turističkog vijeća , na istoj sjednici se raspušta turističko vijeće i saziva nova sjednica skupštine na kojoj se izabiru novi članovi turističkog vijeća

(6.) Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom

2. Turističko vijeće

Članak 22.

(1.) Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

(2.) Turističko vijeće odgovorno je skupštini Zajednice

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

1. Provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice

2. Predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada

3. Zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu

4. Upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i ovom Statutu te sukladno programu rada

5. Donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe zajednice

6. Imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice

7. Utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice

8. Daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora

9. Donosi Poslovnik o svom radu

10. Donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice

11. Utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjene Statuta

12. Priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština

13. Odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada

14. Donosi opće akte koje ne podnosi Skupština, Zajednica

15. Zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu , te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća

16. Potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet

17. Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ili drugim propisom

Članak 24.

Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 23. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o

1. Održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i sl.

2. Aktima koje je donijelo Turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)

3. Načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice

Članak 25.

(1.) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i deset članova od kojih osam bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice , vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga, putničke agencije i dr. a po jednog člana delegiraju Hrvatska Gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova koji plaćaju članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori

(2.) Delegirani članovi Hrvatske Gospodarske komore i Hrvatske obrtničke Komore se delegiraju na rok od 4 godine

(3.) Članovi vijeća biraju se na mandat od 1 kalendarske godine (1. siječnja do 31. prosinca) šest članova iz redova članica Zajednice iz kojih u tom trenutku nije predsjednik Zajednice, te dodatna dva člana koja su usko povezana uz turizam počevši od predstavnika Turističke zajednice grada Krka i predstavnika Turističke zajednice općine Vrbnik, pa dalje slijedećim redoslijedom i to:

- predstavnik Turističke zajednice općine Baška i predstavnik Turističke zajednice općine Dobrinj

- predstavnik Turističke zajednice Općine Malinska- Dubašnica i predstavnik Turističke zajednice Općine Punat

- dva predstavnika Turističke zajednice Općine Omišalj

(4.) Predsjednik Zajednice je predsjednik turističkog vijeća

Članak 26.

(1.) Mandat članova Turističkog vijeća traje 1 kalendarsku godinu, osim delegiranih članova kojima mandat traje 4 godine

(2.) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

- razrješenjem od strane Skupštine Zajednice

- na osobni zahtjev

(3.)Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ako ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća

(4.)Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata koji je izabran prethodnik

Članak 27.

(1.) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2.) Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća

(3.) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća, predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

(4.) Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća

Članak 28.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova vijeća

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka odluku o razrješenju direktora zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća

Članak 29.

(1.) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem

(2.) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem

(3.) Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana uz održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom

3. Predsjednik Zajednice

Članak 30.

(1.) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

(2.) Dužnost predsjednika zajednice obnaša načelnik/ gradonačelnik

(3.) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša predsjednik svake od članice Zajednice s mandatom od 1 kalendarske godine (1. siječnja do 31. prosinca) počevši od Turističke zajednice Grada Krka pa dalje slijedećim redoslijedom, sukladno učešću u financiranju Zajednice i to: Turistička zajednica Općine Baška, Turistička zajednica Općine Omišalj, Turistička zajednica Općine Malinska-Dubašnica, Turistička zajednica Općine Punat, Turistička zajednica Općine Dobrinj i Turistička zajednica Općine Vrbnik

(4.) Predsjednik Zajednice istovremeno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice

(5.) Dužnost predsjednika zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova Zajednice sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnik

(6.) Osoba koju sporazumno odrede općinski načelnici ili gradonačelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice koja je osnovana za područje više jedinica lokalne samouprave samo za vrijeme trajanja sporazuma

(7.) Osobe iz stavka 2 .i 5. ovog članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne primaju naknadu

(8.) U trenutku razrješenja općinskog načelnika ili gradonačelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne i područne samouprave prestaje njihova dužnost predsjednika Zajednice, te u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik sukladno propisu koji regulira izbore općinskog načelnika ili gradonačelnika

Članak 31.

Predsjednik zajednice:

- predstavlja Zajednicu

- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice

- saziva i predsjeda Turističkom vijeću

- organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada zajednice

- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice

- pokreće i brine o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom

- brine se o pripremi sjednice Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća

- propisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće

- obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća

Članak 32.

(1.) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika zajednice, Skupštini Zajednice predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice

(2.) Osoba koju odredi načelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata načelnika od strane kojeg je određena.

(3.) Osoba iz stavka 2. ovog članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne prima naknadu

4. Radna tijela

Članak 33.

(1.) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisije i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihova djelokruga.

(2.) Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sustav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. NAČIN PREDSTAVLJANJA I ZASTUPANJA ZAJEDNICE

Članak 34.

(1.) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Zajednice.

(2.) Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice

(3.) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici , za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća

(4.) Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi

VI. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U ZAJEDNICI

Članak 35.

(1.) Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova u Zajednici osniva se Turistički ured.

(2.) Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice .

Članak 36.

(1.) Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi turističko vijeće Zajednice

(2.) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Zajednice.

Članak 37.

(1.) Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

- provođenje zadataka utvrđenih programom rada Zajednice

- obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice

- obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija, statističkih podataka utvrđenih propisima i aktima Zajednice

- izradu analiza, informacija i druge materijala za potrebe tijela Zajednice

- davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice

- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice

Članak 38.

(1.) Na radne odnose zaposlenih u Zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma nije drugačije propisano.

(2.) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u Zajednici.

(3.) Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. ovog članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici.

(4.) Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5.) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(6.) Iznimno iz stavka 3. ovog članka stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi

(7.) Direktor Zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice koji u trenutku sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu: stručni ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

(8.) Osobi iz prethodnog stavka ovog članka (7) koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 39.

(1.) Zajednica ima direktora.

(2.) Direktora Zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od 4 (četiri) godine (od 01.01.2022.)

(3.) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje .

(4.) Direktora Zajednice u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća

(5.) Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora

Članak 40.

(1.)Direktor Zajednice zastupa Zajednicu, organizira, rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitosti rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice

(2.) Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovog članka direktor Zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici

(3.) Do izbora direktora Zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora Zajednice obnaša predsjednik Zajednice (od 01.01.2022.)

Članak 41.

(1.) Direktor Zajednice i drugi zaposlenici u Zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovi skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2.) Direktoru zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana Zajednica.

(3.) Direktor Zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta, roditelja.

(4.) Direktor Zajednice ne smije bili član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 42.

Direktor Zajednice:

1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice

2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama za javnim ovlastima)

3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice

4. provodi odluke Turističkog vijeća

5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice

6. odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici

7. usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i Zajednice te se brine da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,

8. najmanje jednom godišnje i svaki put kada turističko vijeće to zatraži, turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu turističke zajednice

9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta zajednice

10. upozorava radnike i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,

11. odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reperezentacije,

12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta Zajednice,

13. odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice .

14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,

15. priprema zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,

16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Zajednice,

17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice

Članak 43.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti

Članak 44.

(1.) Direktor Zajednice može biti razriješen

- Na osobni zahtjev

- Ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano.

- Ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta

- Ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama

- Ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu

- Ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora

(2.) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Zajednice moraju podnijeti predsjednik , Skupština Zajednice ili Turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 1. točaka 2.do 6. ovog članka

(3.) Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 1. točaka 2.do 6. ovog članka direktoru zajednice se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(4.) Odluku o razrješenju direktora Zajednice donosi Turističko vijeće sukladno članku 28. stavku 3. Statuta

VII. TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR

Članak 45.

(1.) Radi obavljanje turističko- informativnih poslova Zajednica može ustrojiti turističko-informativni centar.

(2.) Poslovi turističko-informativnog centra su:

- prikupljanje, obrada, davanje informacija u cilju poticanja i promidžbe turizma na području destinacije,

- prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije

- informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.

- davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,

- suradnja s informativnim organizacijama,

- Ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice

(3.) TIC nema svojstvo pravne osobe

Članak 46.

(1.) Poslove u TIC-u vodi i organizira voditelj TIC-a

(2.) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru Zajednice

Članak 47.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice

ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI

Članak 48.

(1.) Svaki član tijela zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti

(2.) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je ta svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju

(3.) Direktor turističke zajednice odgovoran je za zakonito, savjesno, stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo turističko vijeće

VIII. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI

Članak 49.

(1.) Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.

(2.) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se sukladno propisima kojima se uređuje financijsko poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija

Članak 51.

(1.) Zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada

(2.) Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.

(3.) Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi

(4.) Skupština Zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za slijedeću godinu

Članak 52.

(1.) Zajednica je obvezna u postupku donošenja godišnjeg programa rada međusobno se usklađivati i koordinirati s Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije.

(2.) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada za sljedeću poslovnu godinu Turističkoj zajednici Primorsko- goranske županije

Članak 53.

(1.) Godišnji program rada Zajednica izrađuje po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

(2.) Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje

(3.) Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.

Članak 54.

(1.) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(2.) Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada u obujam većem od 5% Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

(3.) Izmjene iz stavka 1.2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada,

(4.) Zajednica je dužna godišnji program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 55

(1.) Za izvršenje programa odgovorno je Turističko vijeće

(2.) Naredbodavac za izvršenje programa rada je direktor zajednice

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 57.

(1.) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja u Skupštini

(2.) Izvješće o izvršenju programa dostavlja se Turističkoj zajednici Primorsko-goranske županije

(3.) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka tekuće godine

(4.) Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 3. ovog članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja

(5.) Zajednica se obvezuje izraditi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a

(6.)Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu, poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma

Članak 58.

(1.) Prihodi Zajednice su

1. Priloga turističkih zajednica iz članka 1. ovog Statuta u skladu s potpisanim ugovorom

2. Priloga općina i Grada Krka u skladu s potpisanim sporazumom i ugovorom

3. Prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 2. i 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

4. Priloga Hrvatske turističke zajednice

5. Priloga turističke zajednice Primorsko-goranske županije

6. Priloga Primorsko-goranske županije

2. Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Zajednica može ostvarivati prihode iz:

7. Članarina dragovoljnih članova sukladno odluci skupštine Zajednice

8. Dragovoljnih priloga i darova

9. Imovine u vlasništvu

10. Fondova Europske unije i drugih fondova

Prilozi iz stavka 1. i 2. ovoga članka su definirani ključem financiranja koji se definira prema učešću u ukupnom ostvarenom prometu turističke pristojbe i članarine prethodne godine po usvojenim završnim izvješćima

Zajednica je obvezna sklapati ugovore za svaku poslovnu godinu sa turističkim zajednicama i jedinicama lokalnih samouprava

(3.) Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

(4.) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda Zajednice.

(5.) Ograničenja iz stavke 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u turističko-informativnom centru Zajednice (TIC-u)

Članak 59.

Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice

Članak 60.

(1.) U financijskom planu Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.

(2.) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora Zajednice

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na jednom ili više žiro računa

Članak 62.

(1.) Turističko vijeće zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

(2.) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

IX. JAVNOST RADA ZAJEDNICE

Članak 63.

Javnost rada zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči Zajednice, na web portalu Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice

X. POSLOVNA TAJNA

Članak 65.

(1.) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2.) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.

(3.) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.

(4.) Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti

XI. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 66.

(1.) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2.) Posebnu brigu zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara

XII. PRESTANAK RADA ZAJEDNICE

Članak 67.

Zajednica prestaje postojati na temelju:

(1.) Odluke skupštine Zajednice o prestanku Zajednice

(2.) Rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice

(3.) Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovog članka Ministarstvo donosi ako:

- Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu

- skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke

- Zajednica nije održala izbore za novu skupštinu, sukladno zakonu i statutu

- se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira skupština Zajednice

- Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila skupština zajednice

- Troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda zajednice

- Zajednica u roku iz članka 23. stavka 6. zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ne izabere direktora.

Članak 68.

(1.) Ako zajednica prestaje postojati Turistička zajednica primorsko-goranske županije dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2.) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika u slučaju prestanka Zajednice iz stavka 1. ovog članka stječe Turistička zajednica Primorsko-goranske županije, sukladno Statutu.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 69.

(1.) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici)

(2.) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa zakonom i drugim propisima.

(3.) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

(4.) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština zajednice

(5.) Kada se utvrde da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

(1.) Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom ukupnih predstavnika u Skupštini Zajednice.

(2.) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednica na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

(3.) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice na prijedlog direktora Zajednice

Članak 71.

Opći akti Turističkog vijeća su:

11. O ustrojstvu

12. O organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

13. O radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih

14. O obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima

15. Drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća

Članak 72.

(1.) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2.) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice

(3.) Prijedlog izmjene i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 73.

(1.) Statut Zajednice objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

(2.) Opći akti zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Zajednice

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1.) Zajednica je dužna uskladiti svoje akte i ustrojstvo s odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« 52/19) u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta

(2.) Osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« br. 52/19) zatečene na radnom mjestu direktora Zajednice, obnašat će dužnost direktora do izbora direktora Zajednice od strane Turističkog vijeća sukladno članku 22. stavku 2. tog Zakona.

(3.) Do usklađenja općih akata s odredbama ovog Statuta primjenjuju se opći akti .

(4.) Do konstituiranja novih tijela Zajednice u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom

Članak 75.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim odredbe o mandatu direktora Zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika Zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci koje stupaju na snagu 1. siječanja 2022. godine.

Članak 76.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice otoka Krka objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 2/31.01.2011. godine.

Ur. broj: 02/22-20

Predsjednica

TZ otoka Krka

Mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=60057&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr