SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

24.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u nastavku teksta: Osnivač),

i Poslodavac

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »VIKTOR CAR EMIN« OPATIJA, Opatija, Nikole Tesle 2, zastupana po ravnateljici Suzani Šturm-Kržić,

s jedne strane

te

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, Zagreb, Kneza Mislava 20, zastupan po glavnom tajniku Domagoju Rebiću (u nastavku teksta: Sindikat), s druge strane,

pregovarajući o visini plaće i materijalnim pravima u okolnostima donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 od strane Vlade Republike Hrvatske, temeljem članka 117. Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici »Viktor Car Emin« Opatija (SN PGŽ 11/20, u nastavku teksta: Ugovor) zaključili su 20. travnja 2020. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici
»Viktor Car Emin« Opatija

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 5. ožujka 2020. godine sklopile Ugovor i 6. prosinca 2019. godine Sporazum o osnovici za obračun plaće za 2020. godinu, te da u dosadašnjoj primjeni nije bilo teškoća.

Članak 2.

U Ugovoru iza Glave V., dodaje se nova Glava VI. UREĐENJE PRAVA U OKOLNOSTIMA PROGLAŠENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID- 19. te članci 62. a, 62. b, 62. c koji glase:

»Članak 62 a.

Iznimno od glave IV. Ugovora, koja regulira plaće, dodatke na plaće i naknade, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se radnicima u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine brutto plaća umanjuje:

- za 30 % radnicima s brutto plaćom većom od 10.000,00 kuna

- za 25 % radnicima s brutto plaćom u rasponu između 8.500,00 kuna i 10.000,00 kuna

- za 20 % radnicima s brutto plaćom ispod 8.500,00 kuna.

U slučaju da izračun plaće radnika sukladno umanjenju iz stavka 1. ovog članka bude manji od minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, radnik ima pravo na minimalnu plaću u Republici Hrvatskoj u trenutku zaključenja ovog Aneksa Ugovora, odnosno minimalnu plaću koja je određena u razdoblju trajanja mjera za suzbijanje bolesti COVID-19 i koja je za njega povoljnija.

Radnik ima pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i plaćenog dopusta dok traju mjere za suzbijanje bolesti COVID-19, odnosno do isteka važenja ovog Aneksa Ugovora, sukladno stavku 1., odnosno 2. ovog članka, na način da se obračun plaće vrši kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

Radnik ima pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme bolovanja na način kako je određeno člankom 44. Ugovora uzimajući u obzir umanjenu plaću sukladno stavku 1., odnosno 2. ovog članka.

Članak 62 b.

Iznimno od članka 48. ovog Ugovora, radnik ima pravo na novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane srazmjerno broju dana provedenih na poslu u tom mjesecu, što ne podrazumijeva rad od kuće.

Članak 62 c.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se obustavlja isplata materijalnih prava i ostvarenih prekovremenih sati dok se ne ustale izvori prihoda proračuna iz kojih se podmiruju ova prava.

U trenutku stjecanja prava na jubilarnu nagradu, radniku će se deklaratorno utvrditi stečeno pravo i pripadajući iznos jubilarne nagrade za koju se obustavlja isplata sukladno stavku 1. ovog članka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ne obustavlja se isplata prava na pomoć iz članka 51., 52. i 53. Ugovora.«

Članak 3.

Poslodavac se obvezuje sukcesivno vratiti iznos sredstava za plaću sukladno ostvarenim prihodima proračuna i isplatiti iznos razlike plaće koja je isplaćivana u umanjenom iznosu od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine, te isplatiti stečena materijalna prava za koja se isplata privremeno obustavlja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Suglasno se utvrđuje obveza sklapanja Aneksa Ugovora kojim će se ugovoriti drugi, dodatni rok ukoliko se prava radnika iz stavka 1. ovog članka ne realiziraju najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 4.

Glave VI.-XIV. Ugovora postaju VII.-XV.

Članak 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Aneks se sklapa u osam jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/20-01/05

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-1

ZA GRAD OPATIJU ZA HRVATSKI SINDIKAT

Gradonačelnik DJELATNIKA U KULTURI

Ivo Dujmić, v. r. Glavni tajnik

Domagoj Rebić, v. r.

ZA GKČ »V. C. EMIN« OPATIJA

Ravnateljica

Suzana Šturm-Kržić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=10006&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr