SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 13. Subota, 25. travnja 2020.
GRAD OPATIJA

23.

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po gradonačelniku Grada Opatije Ivi Dujmiću (u daljnjem tekstu: Grad), kao poslodavac

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, zastupan po predsjednici Ivi Šušković (u daljnjem tekstu: Sindikat),

pregovarajući o visini plaće i materijalnim pravima u okolnostima donošenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 od strane Vlade Republike Hrvatske i Odluke o organizaciji rada Grada Opatije za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 od 20. ožujka 2020. godine, temeljem članka 124. Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/19 - u nastavku teksta: Ugovor) zaključili su 20. travnja 2020. godine, sljedeći

ANEKS broj I
KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike u upravnim tijelima
Grada Opatije

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su 18. studenog 2019. godine sklopile Ugovor i Sporazum o osnovici za obračun plaće u Gradu Opatiji za 2020. godinu, te da u dosadašnjoj primjeni nije bilo teškoća.

Članak 2.

U Ugovoru iza Glave 5., dodaje se nova Glava 6. UREĐENJE PRAVA U OKOLNOSTIMA PROGLAŠENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19. te članci 70. a, 70. b, 70. c i 70 d. koji glase:

»Članak 70 a.

(1) Iznimno od glave 4. Ugovora, koja regulira plaće, dodatke na plaće i naknade, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se službenicima i namještenicima u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine brutto plaća umanjuje:

- za 30 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom većom od 10.000,00 kuna

- za 25 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom u rasponu između 8.500,00 kuna i 10.000,00 kuna

- za 20 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom ispod 8.500,00 kuna.

(2) U slučaju da izračun plaće službenika i namještenika sukladno umanjenju iz stavka 1. ovog članka bude manji od minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, službenik i namještenik ima pravo na minimalnu plaću u Republici Hrvatskoj u trenutku zaključenja ovog Aneksa Ugovora, odnosno minimalnu plaću koja je određena u razdoblju trajanja mjera za suzbijanje bolesti COVID-19 i koja je za njega povoljnija.

(3) Službenik i namještenik ima pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i plaćenog dopusta dok traju mjere za suzbijanje bolesti COVID-19, odnosno do isteka važenja ovog Aneksa Ugovora, sukladno stavku 1., odnosno 2. ovog članka, na način da se obračun plaće vrši kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

(4) Službenik i namještenik ima pravo na isplatu naknade plaće za vrijeme bolovanja na način kako je određeno člankom 46. Ugovora uzimajući u obzir umanjenu plaću sukladno stavku 1., odnosno 2. ovog članka.

Članak 70 b.

Iznimno od članka 52. ovog Ugovora, službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane srazmjerno broju dana provedenih na poslu u tom mjesecu, što ne podrazumijeva rad od kuće.

Članak 70 c.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se obustavlja isplata materijalnih prava i ostvarenih prekovremenih sati dok se ne ustale izvori prihoda proračuna iz kojih se podmiruju ova prava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ne obustavlja se isplata prava na pomoć iz članka 54., 55. i 56. Ugovora.

Članak 70 d.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se u trenutku stjecanja prava na jubilarnu nagradu, službeniku i namješteniku deklaratornim rješenjem utvrditi stečeno pravo i pripadajući iznos jubilarne nagrade.«

Članak 3.

(1) Grad se obvezuje sukcesivno vratiti iznos sredstava za plaću sukladno ostvarenim prihodima proračuna Grada i isplatiti iznos razlike plaće koja je isplaćivana u umanjenom iznosu od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine., te isplatiti stečena materijalna prava za koja se isplata privremeno obustavlja najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

(2) Grad se obvezuje Aneksom Ugovora ugovoriti drugi, dodatni rok ukoliko se prava radnika iz stavka 1. ovog članka ne realiziraju najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 4.

Po isteku mjera za suzbijanje bolesti COVID- 19, odnosno po isteku važenja ovog Aneksa Ugovora, poslodavac se obvezuje dovršiti započeti postupak izmjene Pravilnika o radu u roku od 30 dana.

Članak 5.

Glave 6.-14. Ugovora postaju 7.-15.

Članak 6.

(1) Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

(2) Aneks se sklapa u šest jednakih primjeraka. Svaka strana zadržava po dva primjerka, dok Grad Opatija dodatna dva primjerka upućuje nadležnom tijelu za registraciju.

(3) Aneks će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-10/20-01/04

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-1

ZA GRAD OPATIJU                                ZA SINDIKAT DRŽAVNIH

Gradonačelnik                                            I LOKALNIH SLUŽBENIKA

Ivo Dujmić, v. R                                             I NAMJEŠTENIKA RH

                                                                                Predsjednica

                                                                              Iva Šušković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2139&mjesto=10006&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr